Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wyniki głosowań


Przyjęcie porządku obrad XVI Sesji wg następującej kolejności: 1. Otwarcie XVI Sesji RM i stwierdzenie quorum. 2. Wnioski do porządku obrad. 3. Uwagi radnych do protokołu z dnia 15.11.2019 r. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. Informacja sołtysów w zakresie spraw związanych z sołectwami. 6. Sprawozdanie Burmistrza Międzyzdrojów z prac między sesjami. 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2019. 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na rok 2019. 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2019-2035. 10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2020 rok 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035. 12. Projekt uchwały w sprawie inkasa opłaty miejscowej. 13. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/528/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przejęcia dotychczasowej drogi powiatowej Nr 1001Z (Zalesie-Wapnica-Lubin) i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych. 15. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/86/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych – gminnych w granicach administracyjnych miasta Międzyzdroje. 16. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach w sprawie dofinansowania i utrzymania stadionu miejskiego w Międzyzdrojach. 17. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w zakresie dofinansowania utrzymania cmentarza komunalnego w Międzyzdrojach i Lubinie. 18. Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody. 19. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/159/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”. 20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 418 o pow. 3.112 m2 przy ul. Niepodległości) 21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 113/10 o pow. 51 m2 przy ul. Gryfa Pomorskiego). 22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dz. nr 301/2 o pow. 12 m2 ul. Niepodległości i Słowiańska) 23. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości ( dz. nr 299/1 o pow. 202 m2na cz. dz. 302/2 o pow. 42 m2 ul. Niepodległości i Słowiańska). 24. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości ( cz.dz. nr 478 o pow. 35,5 m2 przy ul. Plater). 25. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (4 nieruchomości przy ul. Bohaterów Warszawy) 26. Projekt uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody. 27. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (udział wynoszący 128/158960 w nieruchomości na dz. nr 70/19) 28. Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości (na 10 lat dz. nr 70/17 o pow. 22,64 m2). 29. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” na 2020 rok. 30. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” na 2020 rok. 31. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w zakresie świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego i określenia linii komunikacyjnej przeznaczonej do objęcia dopłatą wynikającą z ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jako gminne przewozy pasażerskie. 32. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli udzielonej dotacji Bibliotece Miejskiej za 2018 rok i do czasu kontroli za 2019 rok. 33. Informacja Przewodniczącego Rady w zakresie spraw wniesionych do Rady oraz o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami. 34. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 35. Wnioski komisji i radnych. 36. Wnioski i skargi mieszkańców Zakończenie obrad przyjęto (w. bezwzględna)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Ewa Aksman za
2 Iwona Czyż za
3 Grażyna Iwaszczyszyn za
4 Ewelina Jakubowska za
5 Dorota Klucha za
6 Krystian Mazur za
7 Katarzyna Natkańska za
8 Alina Poskart za
9 Mariusz Samołyk za
10 Józef Bogusław Sutyła za
11 Jędrzej Szerszeń za
12 Krzysztof Szlaski za
13 Jan Węglorz za
14 Filip Szyszkowski za

Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2019 zmienia się par. 2 ust. 1, w którym zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 1 110 104,73. W tym paragrafie dodaje się nowe zadanie w 700-70095-4210 zakup materiałów i wyposażenia (budynek ,,Wiklina”-sołectwo Wapnica) na kwotę 8 539,81 zł. W par. 2 ust. 2 zmniejsza się wydatki o kwotę ogółem 529 424,18 i dodaje nowe zadania w 700-70095-4110 składki na ubezpieczenia społeczne (budynek ,,Wiklina”-sołectwo Wapnica) na kwotę 650,00, w 700-70095-4170 wynagrodzenia bezosobowe (budynek ,,Wiklina”-sołectwo Wapnica) na kwotę 3 825,00, w 700-70095-4270-02 zakup usług remontowych (budynek ,,Wiklina”-sołectwo Wapnica) na kwotę 3 663,79, w 700-70095-4300-04 (budynek ,,Wiklina”-sołectwo Wapnica) na kwotę 401,02. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 0 0

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Ewa Aksman za
2 Iwona Czyż za
3 Grażyna Iwaszczyszyn za
4 Ewelina Jakubowska za
5 Dorota Klucha za
6 Krystian Mazur za
7 Katarzyna Natkańska za
8 Alina Poskart za
9 Mariusz Samołyk za
10 Józef Bogusław Sutyła za
11 Jędrzej Szerszeń za
12 Krzysztof Szlaski za
13 Jan Węglorz za
14 Filip Szyszkowski za

Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2019. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 0 0

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Ewa Aksman za
2 Iwona Czyż za
3 Grażyna Iwaszczyszyn za
4 Ewelina Jakubowska za
5 Dorota Klucha za
6 Krystian Mazur za
7 Katarzyna Natkańska za
8 Alina Poskart za
9 Mariusz Samołyk za
10 Józef Bogusław Sutyła za
11 Jędrzej Szerszeń za
12 Krzysztof Szlaski za
13 Jan Węglorz za
14 Filip Szyszkowski za

Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2019 rok w par. 1 dodaje się zdanie w brzmieniu” ,,zmienia się treść załącznika nr 10, który otrzymuje brzmienie według załącznika nr 3”. W związku z tą zmianą zmienia się zał. nr 4 i 5. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 0 0

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Ewa Aksman za
2 Iwona Czyż za
3 Grażyna Iwaszczyszyn za
4 Ewelina Jakubowska za
5 Dorota Klucha za
6 Krystian Mazur za
7 Katarzyna Natkańska za
8 Alina Poskart za
9 Mariusz Samołyk za
10 Józef Bogusław Sutyła za
11 Jędrzej Szerszeń za
12 Krzysztof Szlaski za
13 Jan Węglorz za
14 Filip Szyszkowski za

Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na rok 2019. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 0 0

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Ewa Aksman za
2 Iwona Czyż za
3 Grażyna Iwaszczyszyn za
4 Ewelina Jakubowska za
5 Dorota Klucha za
6 Krystian Mazur za
7 Katarzyna Natkańska za
8 Alina Poskart za
9 Mariusz Samołyk za
10 Józef Bogusław Sutyła za
11 Jędrzej Szerszeń za
12 Krzysztof Szlaski za
13 Jan Węglorz za
14 Filip Szyszkowski za

Autopoprawka: W Projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2019-2035 zmienia się w zał. nr 1. Poz. 11.1. w roku 2019 kwota wyniesie 19 402 283,17 przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 0 0

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Ewa Aksman za
2 Iwona Czyż za
3 Grażyna Iwaszczyszyn za
4 Ewelina Jakubowska za
5 Dorota Klucha za
6 Krystian Mazur za
7 Katarzyna Natkańska za
8 Alina Poskart za
9 Mariusz Samołyk za
10 Józef Bogusław Sutyła za
11 Jędrzej Szerszeń za
12 Krzysztof Szlaski za
13 Jan Węglorz za
14 Filip Szyszkowski za

Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2019-2035. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 0 0

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Ewa Aksman za
2 Iwona Czyż za
3 Grażyna Iwaszczyszyn za
4 Ewelina Jakubowska za
5 Dorota Klucha za
6 Krystian Mazur za
7 Katarzyna Natkańska za
8 Alina Poskart za
9 Mariusz Samołyk za
10 Józef Bogusław Sutyła za
11 Jędrzej Szerszeń za
12 Krzysztof Szlaski za
13 Jan Węglorz za
14 Filip Szyszkowski za

Przyjęcie zgłoszonych autopoprawek do projektu w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2020 rok: 1. W dochodach bieżących w 756 75615 0310 zwiększa się kwota z wpływu z podatku od nieruchomości o 8 218,00. 2. W dochodach bieżących w 801 80148 0670 zwiększa się wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 38 695,00. 3. W dochodach bieżących w 855 85505 0690 zwiększa się kwota z wpływu z różnych opłat o 17 280,00, 4. W dochodach majątkowych w 900 90004 6257 zwiększa się kwotę o 211 644,78 na dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków Europejskich ,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki na realizację projektu "Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach" 5. W 630 63095 4300 – zakup usług pozostałych w tym ratownicy/kąpielisko strzeżone zmniejsza się wydatek o kwotę 16 560,00. 6. W 700 70095 4210 zakup materiałów i wyposażenia w tym: Nagłośnienie Wikliny-Międzyzd.Budżet Obywat. zwiększa się wydatek o kwotę 5 tys. zł. 7. W 750 75023 4300 zakup usług pozostałych w tym: usługi prawne i inne zwiększa się wydatek o kwotę 13 860,00. 8. W 750 75023 4480 zwiększa się wydatek o kwotę 8 218,00 na podatek od nieruchomości. 9. W 758 75818 4810 rezerwy w tym: celowa (Międzyzdrojski Budżet Obywatelski) zmniejsza się kwota wydatku o 50 tys. zł. 10. W 801 80101 4010 zmniejsza się wydatek na wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: szkoła nr 2 o kwotę 8 400,00 11. W 801 80101 4170 zmniejsza się wydatek na wynagrodzenia bezosobowe w tym: szkoła nr 1 o kwotę 12 tys. zł. 12. W 801 80101 4421 zwiększa się wydatek na podróże służbowe zagraniczne w tym: Projekt Erasmus +Use of Energy Effectively- Green Energy-szkoła nr 2 o kwotę 74 756,69 zł 13. W 801 80148 4170 wynagrodzenia bezosobowe (szkoła nr 2) zwiększa się wydatek o 8 400,00. 14. W 801 80195 4190 nagrody konkursowe (Piknik "U Bolesława")-Międzyzdr.Budżet Obywat. zwiększa się wydatek o kwotę 2 500,00 zł. 15. W 801 80195 4210 zwiększa się wydatek na zakup materiałów i wyposażenia w tym: Piknik "U Bolesława")-Międzyzdr.Budżet Obywat. o kwotę 2 500,00 zł. 16. W 851 85120 4300 zakup usług pozostałych (sfinansowanie środowiskowych usług zdrowotnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi- dorosłych) zwiększa się wydatek o kwotę 12 tys. 17. W 851 85154 4170 wynagrodzenia bezosobowe w tym: umowy zlecenia-profilaktyka i uzależnienia zwiększa się wydatek o kwotę 12 tys. zł 18. W 851 85154 4300 zwiększa się wydatek na zakup usług pozostałych w kwocie 12 tys. zł. 19. W 855 85595 4210 w zakup materiałów i wyposażenia (Festyn rodzinny "Święto pieczonego ziemniaka- Wapnica")-Międzyzrdr.Budżet Obywat. zwiększa się kwota wydatku o 1 850,00 zł. 20. W 855 85595 4300 zwiększa się wydatek na zakup usług pozostałych (Festyn rodzinny "Święto pieczonego ziemniaka- Wapnica")-Międzyzdr.Budżet Obywat. o kwotę 3 150,00 zł. 21. W 900 90003 4430 różne opłaty i składki zmniejsza się wydatek o 6 tys. zł. 22. W 900 90095 2310 zmniejsza się o kwotę 7 tys. dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja celowa na modernizację istniejących boksów dla psów w Komunalnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach-Gmina Golczewo) 23. W 921 92116 2480 zmniejsza się o 24 400,00 dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 24. W 921 92195 4210 zakup materiałów i wyposażenia (Wypożyczalnia gier planszowych)-Międz.Bud.Obywat. zwiększa się wydatek o 5 tys. zł 25. W 921 92195 4300 w zakup usług pozostałych w tym: Ebooki i Audiobooki w Bibliotece-Międzyzd. Budżet Obywat.(zwiększenie wydatku o 5 tys.), Międzyzdrojskie Neptunalia -Międzyzdr.Bud.Obyw. (zwiększenie wydatku o 5 tys.) zwiększa się wydatek o kwotę 10 tys. zł. 26. W 926 92605 4170 wynagrodzenia bezosobowe (Bezpłatne zajęcia samoobrony w Wapnicy)- Międzyzdrojski Budżet Obywatelski zwiększa się wydatek o kwotę 3 500,00 zł. 27. W 926 92605 4210 zakup materiałów i wyposażenia w tym: Z "Falą na sportowo"-olimpiady rodzinne- Międzyzdrojski Budżet Obywatelski (zwiększenie wydatku o 5 tys.), Orlik na piątkę-Międzyzdrojski Budżet Obywat. (zwiększenie wydatku o 5 tys.), Bezpłatne zajęcia samoobrony w Wapnicy- Międzyzdrojski Budżet Obywatelski (zwiększenie wydatku o 1 500,00) zwiększa się wydatek ogólnie o kwotę 11 500,00. 28. W 926 92605 4300 zakup usług pozostałych w tym: Zawody Lekkoatletyczne pn."Mały Memoriał im. Ireny Szewińskiej"-Międzyzdr.budżet Obywat. zwiększa się wydatek o kwotę 5 tys. zł. 29. W 600 60016 6050 zwiększa się kwotę o 896 461,84 na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: rozbudowa drogi gminnej dojazdowej -ul. Bocznej w Lubinie wraz z sieciami (zwiększono środki o kwotę 1 032 761,84), przebudowa ul. Głównej w Lubinie (zmniejszono środki o 270 tys.), budowa i przebudowa drogi ul. Żwirowej w m. Wicko (zwiększenie środków o 70 tys. zł.), wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu- automatyczne słupki drogowe (zwiększenie środków o 63 700,00 zł). 30. W 700 70005 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup działek nr 302/2 i 301/2,obr.21 Międzyzdroje) zwiększa się kwota o 23 200,00. 31. W 754 75412 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup samochodu typu PICK-UP lub SUV dla OSP Lubin) Międzyzdrojski Budżet Obywatelski zwiększa się o kwotę 50 tys. zł. 32. W 758 75818 6800 zmniejsza się o 150 tys. rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: celowa (Międzyzdrojski Budżet Obywatelski) 33. W 801 80195 6050 zwiększa się o 160 tys. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: adaptacja budynku przy ul. Kolejowej nr 33 w Międzyzdrojach na obiekt wielofunkcyjny (zwiększa się środki o 60 tys.), budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wapnicy- Międzyzdrojski Budżet Obywatelski (zwiększa się środki o 50 tys.), budowa placu zabaw pn "Na leśnej górce" przy Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach- Międzyzdrojski Budżet Obywatelski (zwiększa się środki o 50 tys.) 34. W 900 90002 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa PSZOK) zwiększa się wydatek o kwotę 257 000,00 zł. 35. W 900 90002 6150 wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 2 ustawy (leasing-samochód ciężarowy hakowiec) zwiększa się wydatek o kwotę 118 tys. 36. W 900 90003 6060 zwiększa się o 23 370,00 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup pługa). 37. W 900 90003 6150 wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 2 ustawy w tym: leasing-ciągnik zwiększa się wydatek o 71 tys. 38. W 900 90004 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach) zwiększa się wydatek o kwotę 211 644,58 zł. 39. W 900 90004 6059 zmniejsza się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach) o kwotę 210 157,58. 40. W 900 90015 6050 zwiększa się o 200 tys. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Międzyzdroje). 41. W załączniku nr 9 "Dotacje celowe udzielone w 2020 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych" dokonano następujących zmian: 1/ zmniejszono plan wydatków o kwotę 30 000 zł na zadanie "Wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji tenisa stołowego -szkolenie dzieci i młodzieży", 2/ zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000 zł na zadanie "Wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji piłki nożnej i siatkowej", 3/ zwiększono plan wydatków o kwotę 5 000 zł na zadanie "Wsparcie realizacji zadania w zakresie popularyzacji i szkolenia kadr w zakresie sportowego tańca towarzyskiego", 4/ zwiększono plan wydatków o kwotę 5 000 zł na zadanie "Wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji karate", 5/ zwiększono plan wydatków o kwotę 5 000 zł na zadanie "Wsparcie realizacji zadań w zakresie prowadzenia sekcji zapasów", 6/ zwiększono plan wydatków o kwotę 5 000 zł na zadanie "Wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji lekkiej atletyki". przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 0 0

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Ewa Aksman za
2 Iwona Czyż za
3 Grażyna Iwaszczyszyn za
4 Ewelina Jakubowska za
5 Dorota Klucha za
6 Krystian Mazur za
7 Katarzyna Natkańska za
8 Alina Poskart za
9 Mariusz Samołyk za
10 Józef Bogusław Sutyła za
11 Jędrzej Szerszeń za
12 Krzysztof Szlaski za
13 Jan Węglorz za
14 Filip Szyszkowski za

Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2020 rok w związku ze zgłoszonymi autopoprawkami zmieniają się kwoty dochodów, wydatków, deficytu, rozchodów i przychodów. W par. 9 dodaje się punkt 3 w brzmieniu: spłatę zobowiązań z tytułu zawartych umów leasingu do kwoty 656 000,00 zł”. Dodaje się par. 17 w brzmieniu: Ustala się wydatki w ramach Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego (załącznik nr 18) w kwocie 200 000,00 zł. W związku z dodaniem par. 17 zmienia się kolejność pozostałych paragrafów, w tym do par. 18 dodaje się punkt 5 w brzmieniu: ,,dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich”. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
13 0 0

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Iwona Czyż za
2 Grażyna Iwaszczyszyn za
3 Ewelina Jakubowska za
4 Dorota Klucha za
5 Krystian Mazur za
6 Katarzyna Natkańska za
7 Alina Poskart za
8 Mariusz Samołyk za
9 Józef Bogusław Sutyła za
10 Jędrzej Szerszeń za
11 Krzysztof Szlaski za
12 Jan Węglorz za
13 Filip Szyszkowski za

Przyjęcie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2020 rok przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 0 0

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Ewa Aksman za
2 Iwona Czyż za
3 Grażyna Iwaszczyszyn za
4 Ewelina Jakubowska za
5 Dorota Klucha za
6 Krystian Mazur za
7 Katarzyna Natkańska za
8 Alina Poskart za
9 Mariusz Samołyk za
10 Józef Bogusław Sutyła za
11 Jędrzej Szerszeń za
12 Krzysztof Szlaski za
13 Jan Węglorz za
14 Filip Szyszkowski za

Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035 w zał. nr 1 – wieloletnia prognoza finansowa zmienia się w 2020 r. poz. 1 na 66 551 140,93, poz. 1.1 na kwotę 47 081 044,16, poz. 1.1.5. na kwotę 28 243 864,00. Zmienia się poz. 1.1.5.1. na kwotę 9 395 261,00. Zmienia się poz. Nr 1.2. na kwotę 19 470 096,77 oraz poz. 1.2.2. na kwotę 5 109 183,54. Zmienia na 2020 rok poz. 2. i wynosi 77 878 984,40, poz. 2.1. na kwotę 51 721 039,31, w poz. 2.1.1 zmienia się kwota w 2020 r.- 19 676 602,82 a w roku 2024 – 19 700 000,00. Zmienia się poz. 2.2. i wynosi 26 157 945,09, zmienia się poz. 2.2.1. na kwotę 26 157 945,09. Zmienia się poz. 3. i wynosi -11 327 843,47, poz. 4. i wynosi 13 105 617,07. Zmienia się poz. 4.2. i wynosi 1 866 313,90 oraz poz. 4.2.1. i wynosi 1 866 313,90. Zmienia się poz. 4.3. i wynosi 6 739 303,17, a poz. 4.3.1 wynosi 4 961 529,57. W rozchodach budżetu zmienia się poz. 6, która będzie wynosić w 2020 r. – 19 449 326,86, w 2021 r. – 16 746 171,02, w 2022 r. – 13 989 192,97, w 2023 r. – 11 815 159,25. Zmienia się poz. 6.1., która w roku 2020 wyniesie 2 526 900,00, w roku 2021- 2 366 900,00, w roku 2023 – 2 040 200,00, w roku 2023- 1 713 500,00. Zmienia się poz. 7.1, która wyniesie -4 639 995,15, a poz. 7.2 wyniesie 3 965 621,92. Zmieniają się poz. 9.2 oraz 9.2.1, które w 2020 roku wyniosą 5 109 183,54 a w 2021 r. 632 847,62. Zmienia się poz. 9.2.1.1, która w 2020 roku wyniesie 5 019 229,59 a w 2021 r. 632 847,62. W poz. 9.3 i 9.3.1. kwota wyniesie 271 045,67, a w poz. 9.3.1.1. wyniesie 264 048,17. W poz. 9.4 i 9.4.1 kwoty w 2020 r. wyniosą 8 089 836,25 a w 2021 r. – 3 162 820,67. W poz. 9.4.1.1. w 2020 r. zmieni się kwota na 4 617 926,74 a w 2021 wynosić będzie 632 847,62. Poz. 10.1. w 2020 r. wyniesie 26 547 265,28, w 2021 – 7 568 176,65, w 2022 - 4 593 007,14 w 2023 – 4 461 709,89 w 2024 – 3 425 016,00 w 2025 – 1 296 415,00 w 2026 – 1 328 717,00 w 2027 – 1 360 824,00. Poz. 10.1.1. w 2020 r. wyniesie 5 749 590,19, w 2021 – 2 745 355,98, w 2022 – 2 266 307,14, w 2023 – 2 135 009,89, w 2024 – 1 098 316,00, w 2025 – 1 129 715,00, w 2026 – 1 162 017,00, w 2027 – 1 194 124,00. W poz. 10.1.2. w 2020 zmieni się kwota i wyniesie 20 797 675,06, w roku 2021 – 4 822 820,67, w roku 2022-2024 - 2 326 700,00. W poz. 10.7 i 10.7.2. w 2020 r. zmieni się kwota i wyniesie 346 000,00, w roku 2021 wyniesie 160 000,00, w roku 2022 – 2024 wyniesie 326 700,00. W poz. 10.7.2.1.1. w 2020 r. zmieni się kwota i wyniesie 346 000,00, w latach 2021-2024 wyniesie 160 000,00. W załączniku nr 2 – przedsięwzięcia WPF zmienia się poz. 1.1.1.3. łączne nakłady finansowe wyniosą 120 304,20, a limit w 2020 wyniesie 74 756,69. W poz. 1.1.2.1. limit w 2020 wyniesie 7 322 339,33 a w roku 2021 – 3 162 820,67. Zmienia się poz. 1.3.1.5 – łączne nakłady finansowe wyniosą 8 942 490,32 a limit na 2020 r. wyniesie 552 000,00, natomiast limit zobowiązań wyniesie 6 501 343,00. W poz. 1.3.1.11 łączne nakłady finansowe wyniosą 848 536,30 a limit na 2020 r. wyniesie – 163 860,00, a łączny limit zobowiązań wyniesie 163 860,00. W poz. 1.3.1.17 zmieni się łączny nakład finansowy i wyniesie 794 522,56, limit w 2020 wyniesie 78 000,00, w 2021 limit wyniesie – 79 000,00, w 2022 r. limit wyniesie – 80 000,00, w 2023 r. limit wyniesie 81 000,00, w 2024 r. limit wyniesie 82 000,00, w 2025 limit wyniesie 83 000,00, w 2026 r. limit wyniesie 84 000,00, w 2027 r. limit wyniesie – 85 000,00. Łączny limit zobowiązań wyniesie 250 848,00. W poz. 1.3.2.9 łączne nakłady finansowe wyniosą 1 558 528,84 a limit w 2020 wyniesie 1 526 548,84, natomiast limit zobowiązań wyniesie 3 717,94. W poz. 1.3.2.10 zmieni się okres realizacji od 2020 r., łączne nakłady finansowe wyniosą 405 000,00 z limitem na 2020 – 173 000,00 oraz limitem od 2021-2024 w kwocie 58 000,00 z limitem zobowiązań na 405 000,00. W poz. 1.3.2.12 zmienia się okres realizacji od 2020 r. z limitem 2020 – 107 000,00 oraz limitem zobowiązań – 251 000,00. W poz. 1.3.2.13 limit 2020 wyniesie 110 000,00, a limit zobowiązań wyniesie 110 000,00. W poz. 1.3.2.14 łączne nakłady finansowe wyniosą 320 000,00, limit 2020 – 317 000,00 a limit zobowiązań wyniesie 317 000,00. W objaśnieniach wartości przyjętych w WPF na lata 2020-2035 zmienia się kwota dochodu z tytułu podatku od nieruchomości i wyniesie 9 395 261. Wydatki bieżące wykazane w poz. 2.1. w roku 2020 planuje się na poziomie ok 51 200 000 zł. Wynik budżetu w roku 2020 wykazany w poz. 3 w roku 2020 wyniesie: dochody - 66 551 140,93 zł, wydatki – 77 878 984,40, a deficyt na poziomie 11 327 843,47. W pkt 7 do objaśnień dodaje się zdanie: W roku 2019 zawarto jedną umową leasingu na zakup zamiatarki do kwoty 448 000 zł (spłata następować będzie w następujący sposób: w roku 2019 do kwoty 118 000 zł, od roku 2020 do roku 2024 do kwoty 66 000 zł rocznie). Ponadto planuje się zawrzeć w 2020 roku dwie umowy leasingu: na zakup samochodu ciężarowego hakowca do kwoty 405 000 zł (spłaty następować będą w następujący sposób: w roku 2020 do kwoty 173 000 zł, od roku 2021 do roku 2024 do kwoty 58 000 rocznie) i na zakup ciągnika do kwoty 251 000 (spłata następować będzie w następujący sposób: w roku 2020 do kwoty 107 000 zł, od roku 2021 do roku 2024 do kwoty 36 000 rocznie). przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 0 0

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Ewa Aksman za
2 Iwona Czyż za
3 Grażyna Iwaszczyszyn za
4 Ewelina Jakubowska za
5 Dorota Klucha za
6 Krystian Mazur za
7 Katarzyna Natkańska za
8 Alina Poskart za
9 Mariusz Samołyk za
10 Józef Bogusław Sutyła za
11 Jędrzej Szerszeń za
12 Krzysztof Szlaski za
13 Jan Węglorz za
14 Filip Szyszkowski za

Autopoprawka: Zmienia się w porządku posiedzenia tytuł projektu uchwały, która otrzymuje brzmienie: w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035 przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 0 0

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Ewa Aksman za
2 Iwona Czyż za
3 Grażyna Iwaszczyszyn za
4 Ewelina Jakubowska za
5 Dorota Klucha za
6 Krystian Mazur za
7 Katarzyna Natkańska za
8 Alina Poskart za
9 Mariusz Samołyk za
10 Józef Bogusław Sutyła za
11 Jędrzej Szerszeń za
12 Krzysztof Szlaski za
13 Jan Węglorz za
14 Filip Szyszkowski za

Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 0 0

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Ewa Aksman za
2 Iwona Czyż za
3 Grażyna Iwaszczyszyn za
4 Ewelina Jakubowska za
5 Dorota Klucha za
6 Krystian Mazur za
7 Katarzyna Natkańska za
8 Alina Poskart za
9 Mariusz Samołyk za
10 Józef Bogusław Sutyła za
11 Jędrzej Szerszeń za
12 Krzysztof Szlaski za
13 Jan Węglorz za
14 Filip Szyszkowski za

Przyjecie projektu uchwały w sprawie inkasa opłaty miejscowej. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 0 0

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Ewa Aksman za
2 Iwona Czyż za
3 Grażyna Iwaszczyszyn za
4 Ewelina Jakubowska za
5 Dorota Klucha za
6 Krystian Mazur za
7 Katarzyna Natkańska za
8 Alina Poskart za
9 Mariusz Samołyk za
10 Józef Bogusław Sutyła za
11 Jędrzej Szerszeń za
12 Krzysztof Szlaski za
13 Jan Węglorz za
14 Filip Szyszkowski za

Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 0 0

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Ewa Aksman za
2 Iwona Czyż za
3 Grażyna Iwaszczyszyn za
4 Ewelina Jakubowska za
5 Dorota Klucha za
6 Krystian Mazur za
7 Katarzyna Natkańska za
8 Alina Poskart za
9 Mariusz Samołyk za
10 Józef Bogusław Sutyła za
11 Jędrzej Szerszeń za
12 Krzysztof Szlaski za
13 Jan Węglorz za
14 Filip Szyszkowski za

Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/528/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przejęcia dotychczasowej drogi powiatowej Nr 1001Z (Zalesie-Wapnica-Lubin) i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 0 0

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Ewa Aksman za
2 Iwona Czyż za
3 Grażyna Iwaszczyszyn za
4 Ewelina Jakubowska za
5 Dorota Klucha za
6 Krystian Mazur za
7 Katarzyna Natkańska za
8 Alina Poskart za
9 Mariusz Samołyk za
10 Józef Bogusław Sutyła za
11 Jędrzej Szerszeń za
12 Krzysztof Szlaski za
13 Jan Węglorz za
14 Filip Szyszkowski za

Wniosek formalny o wykreślenie ul. Kolejowej z projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w srawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 0 0

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Ewa Aksman za
2 Iwona Czyż za
3 Grażyna Iwaszczyszyn za
4 Ewelina Jakubowska za
5 Dorota Klucha za
6 Krystian Mazur za
7 Katarzyna Natkańska za
8 Alina Poskart za
9 Mariusz Samołyk za
10 Józef Bogusław Sutyła za
11 Jędrzej Szerszeń za
12 Krzysztof Szlaski za
13 Jan Węglorz za
14 Filip Szyszkowski za

Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/86/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych – gminnych w granicach administracyjnych miasta Międzyzdroje. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 0 0

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Ewa Aksman za
2 Iwona Czyż za
3 Grażyna Iwaszczyszyn za
4 Ewelina Jakubowska za
5 Dorota Klucha za
6 Krystian Mazur za
7 Katarzyna Natkańska za
8 Alina Poskart za
9 Mariusz Samołyk za
10 Józef Bogusław Sutyła za
11 Jędrzej Szerszeń za
12 Krzysztof Szlaski za
13 Jan Węglorz za
14 Filip Szyszkowski za

Przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach w sprawie dofinansowania i utrzymania stadionu miejskiego w Międzyzdrojach. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 0 0

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Ewa Aksman za
2 Iwona Czyż za
3 Grażyna Iwaszczyszyn za
4 Ewelina Jakubowska za
5 Dorota Klucha za
6 Krystian Mazur za
7 Katarzyna Natkańska za
8 Alina Poskart za
9 Mariusz Samołyk za
10 Józef Bogusław Sutyła za
11 Jędrzej Szerszeń za
12 Krzysztof Szlaski za
13 Jan Węglorz za
14 Filip Szyszkowski za

Przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w zakresie dofinansowania utrzymania cmentarza komunalnego w Międzyzdrojach i Lubinie. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 0 0

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Ewa Aksman za
2 Iwona Czyż za
3 Grażyna Iwaszczyszyn za
4 Ewelina Jakubowska za
5 Dorota Klucha za
6 Krystian Mazur za
7 Katarzyna Natkańska za
8 Alina Poskart za
9 Mariusz Samołyk za
10 Józef Bogusław Sutyła za
11 Jędrzej Szerszeń za
12 Krzysztof Szlaski za
13 Jan Węglorz za
14 Filip Szyszkowski za

Przyjęcie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
13 1 0

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Ewa Aksman za
2 Iwona Czyż wstrzymał się
3 Grażyna Iwaszczyszyn za
4 Ewelina Jakubowska za
5 Dorota Klucha za
6 Krystian Mazur za
7 Katarzyna Natkańska za
8 Alina Poskart za
9 Mariusz Samołyk za
10 Józef Bogusław Sutyła za
11 Jędrzej Szerszeń za
12 Krzysztof Szlaski za
13 Jan Węglorz za
14 Filip Szyszkowski za

Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/159/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 0 0

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Ewa Aksman za
2 Iwona Czyż za
3 Grażyna Iwaszczyszyn za
4 Ewelina Jakubowska za
5 Dorota Klucha za
6 Krystian Mazur za
7 Katarzyna Natkańska za
8 Alina Poskart za
9 Mariusz Samołyk za
10 Józef Bogusław Sutyła za
11 Jędrzej Szerszeń za
12 Krzysztof Szlaski za
13 Jan Węglorz za
14 Filip Szyszkowski za

Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 418 o pow. 3.112 m2 przy ul. Niepodległości) przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
12 2 0

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Ewa Aksman za
2 Iwona Czyż wstrzymał się
3 Grażyna Iwaszczyszyn za
4 Ewelina Jakubowska za
5 Dorota Klucha za
6 Krystian Mazur za
7 Katarzyna Natkańska wstrzymał się
8 Alina Poskart za
9 Mariusz Samołyk za
10 Józef Bogusław Sutyła za
11 Jędrzej Szerszeń za
12 Krzysztof Szlaski za
13 Jan Węglorz za
14 Filip Szyszkowski za

Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 113/10 o pow. 51 m2 przy ul. Gryfa Pomorskiego). odrzucono (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
1 3 10

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Ewa Aksman przeciw
2 Iwona Czyż przeciw
3 Grażyna Iwaszczyszyn przeciw
4 Ewelina Jakubowska przeciw
5 Dorota Klucha przeciw
6 Krystian Mazur przeciw
7 Katarzyna Natkańska przeciw
8 Alina Poskart przeciw
9 Mariusz Samołyk przeciw
10 Józef Bogusław Sutyła wstrzymał się
11 Jędrzej Szerszeń wstrzymał się
12 Krzysztof Szlaski wstrzymał się
13 Jan Węglorz za
14 Filip Szyszkowski przeciw

Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dz. nr 301/2 o pow. 12 m2 ul. Niepodległości i Słowiańska) przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
12 0 2

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Ewa Aksman za
2 Iwona Czyż przeciw
3 Grażyna Iwaszczyszyn za
4 Ewelina Jakubowska za
5 Dorota Klucha za
6 Krystian Mazur za
7 Katarzyna Natkańska przeciw
8 Alina Poskart za
9 Mariusz Samołyk za
10 Józef Bogusław Sutyła za
11 Jędrzej Szerszeń za
12 Krzysztof Szlaski za
13 Jan Węglorz za
14 Filip Szyszkowski za

Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości ( dz. nr 299/1 o pow. 202 m2na cz. dz. 302/2 o pow. 42 m2 ul. Niepodległości i Słowiańska). przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
12 0 2

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Ewa Aksman za
2 Iwona Czyż przeciw
3 Grażyna Iwaszczyszyn za
4 Ewelina Jakubowska za
5 Dorota Klucha za
6 Krystian Mazur za
7 Katarzyna Natkańska przeciw
8 Alina Poskart za
9 Mariusz Samołyk za
10 Józef Bogusław Sutyła za
11 Jędrzej Szerszeń za
12 Krzysztof Szlaski za
13 Jan Węglorz za
14 Filip Szyszkowski za

Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości ( cz.dz. nr 478 o pow. 35,5 m2 przy ul. Plater). przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 0 0

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Ewa Aksman za
2 Iwona Czyż za
3 Grażyna Iwaszczyszyn za
4 Ewelina Jakubowska za
5 Dorota Klucha za
6 Krystian Mazur za
7 Katarzyna Natkańska za
8 Alina Poskart za
9 Mariusz Samołyk za
10 Józef Bogusław Sutyła za
11 Jędrzej Szerszeń za
12 Krzysztof Szlaski za
13 Jan Węglorz za
14 Filip Szyszkowski za

Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (4 nieruchomości przy ul. Bohaterów Warszawy) przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 0 0

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Ewa Aksman za
2 Iwona Czyż za
3 Grażyna Iwaszczyszyn za
4 Ewelina Jakubowska za
5 Dorota Klucha za
6 Krystian Mazur za
7 Katarzyna Natkańska za
8 Alina Poskart za
9 Mariusz Samołyk za
10 Józef Bogusław Sutyła za
11 Jędrzej Szerszeń za
12 Krzysztof Szlaski za
13 Jan Węglorz za
14 Filip Szyszkowski za

Przyjęcie projektu uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 0 0

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Ewa Aksman za
2 Iwona Czyż za
3 Grażyna Iwaszczyszyn za
4 Ewelina Jakubowska za
5 Dorota Klucha za
6 Krystian Mazur za
7 Katarzyna Natkańska za
8 Alina Poskart za
9 Mariusz Samołyk za
10 Józef Bogusław Sutyła za
11 Jędrzej Szerszeń za
12 Krzysztof Szlaski za
13 Jan Węglorz za
14 Filip Szyszkowski za

Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (udział wynoszący 128/158960 w nieruchomości na dz. nr 70/19 przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 0 0

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Ewa Aksman za
2 Iwona Czyż za
3 Grażyna Iwaszczyszyn za
4 Ewelina Jakubowska za
5 Dorota Klucha za
6 Krystian Mazur za
7 Katarzyna Natkańska za
8 Alina Poskart za
9 Mariusz Samołyk za
10 Józef Bogusław Sutyła za
11 Jędrzej Szerszeń za
12 Krzysztof Szlaski za
13 Jan Węglorz za
14 Filip Szyszkowski za

Przyjęcie projektu uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości (na 10 lat dz. nr 70/17 o pow. 22,64 m2). przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 0 0

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Ewa Aksman za
2 Iwona Czyż za
3 Grażyna Iwaszczyszyn za
4 Ewelina Jakubowska za
5 Dorota Klucha za
6 Krystian Mazur za
7 Katarzyna Natkańska za
8 Alina Poskart za
9 Mariusz Samołyk za
10 Józef Bogusław Sutyła za
11 Jędrzej Szerszeń za
12 Krzysztof Szlaski za
13 Jan Węglorz za
14 Filip Szyszkowski za

Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” na 2020 rok. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 0 0

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Ewa Aksman za
2 Iwona Czyż za
3 Grażyna Iwaszczyszyn za
4 Ewelina Jakubowska za
5 Dorota Klucha za
6 Krystian Mazur za
7 Katarzyna Natkańska za
8 Alina Poskart za
9 Mariusz Samołyk za
10 Józef Bogusław Sutyła za
11 Jędrzej Szerszeń za
12 Krzysztof Szlaski za
13 Jan Węglorz za
14 Filip Szyszkowski za

Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” na 2020 rok. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 0 0

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Ewa Aksman za
2 Iwona Czyż za
3 Grażyna Iwaszczyszyn za
4 Ewelina Jakubowska za
5 Dorota Klucha za
6 Krystian Mazur za
7 Katarzyna Natkańska za
8 Alina Poskart za
9 Mariusz Samołyk za
10 Józef Bogusław Sutyła za
11 Jędrzej Szerszeń za
12 Krzysztof Szlaski za
13 Jan Węglorz za
14 Filip Szyszkowski za

Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w zakresie świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego i określenia linii komunikacyjnej przeznaczonej do objęcia dopłatą wynikającą z ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jako gminne przewozy pasażerskie. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
13 0 0

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Ewa Aksman za
2 Iwona Czyż za
3 Grażyna Iwaszczyszyn za
4 Ewelina Jakubowska za
5 Dorota Klucha za
6 Krystian Mazur za
7 Katarzyna Natkańska za
8 Alina Poskart za
9 Mariusz Samołyk za
10 Józef Bogusław Sutyła za
11 Jędrzej Szerszeń za
12 Krzysztof Szlaski za
13 Jan Węglorz za

Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli dotacji udzielonej Bibliotece Miejskiej za 2018 rok i do czasu kontroli za 2019 rok. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 0 0

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Ewa Aksman za
2 Iwona Czyż za
3 Grażyna Iwaszczyszyn za
4 Ewelina Jakubowska za
5 Dorota Klucha za
6 Krystian Mazur za
7 Katarzyna Natkańska za
8 Alina Poskart za
9 Mariusz Samołyk za
10 Józef Bogusław Sutyła za
11 Jędrzej Szerszeń za
12 Krzysztof Szlaski za
13 Jan Węglorz za
14 Filip Szyszkowski za

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu:
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji:
Ostatnia aktualizacja: