herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Referat

Kierownikiem Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej jest Ewa Sulicka-Scholz tel. 91 32 75 656

 

Do zadań Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej  należy w szczególności:
1) w zakresie ochrony środowiska:
a) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska  przez podmioty do tego zobowiązane w zakresie objętym właściwością  gminy,
b) prowadzenie spraw wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne,
c) prowadzenie postępowań  w sprawie ocen oddziaływania na środowisko dla planowanych przedsięwzięć oraz wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na środowisko,
d) sporządzanie i aktualizacja  gminnego programu ochrony środowiska oraz realizacja gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest; opracowywanie sprawozdań z ich realizacji,
e) gospodarowanie dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, sporządzenie sprawozdań z wykorzystania tych środków,
f) okresowe sporządzanie informacji o zakresie korzystanie ze środowiska przez Gminę oraz ustalanie należnych opłat,
g) prowadzenie rejestru pomników przyrody oraz prac pielęgnacyjno-zabezpieczających związanych z utrzymaniem istniejących form ochrony przyrody  na terenie gminy oraz tworzenie nowych obiektów,
h) współpraca ze Związkiem Gminy Wyspy Wolin w zakresie zadań realizowanych przez Związek,
i) współpraca z referatem ITI w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych w gminie wynikających z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz współudział w sporządzaniu sprawozdań z realizacji Programu,
j) prowadzenie postępowań administracyjnych w oparciu o przepisy prawa wodnego w przypadku spowodowania przez właściciela gruntu zmian stanu wody na gruncie szkodliwie wpływających  na grunty sąsiednie,
k) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
2) w zakresie gospodarki komunalnej:
a) utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy w zakresie wynikającym z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a w szczególności:
  - oczyszczanie letnie i zimowe ulic, placów, terenów otwartych,
  - zapewnienie prawidłowego utrzymania terenów zieleni miejskiej, miejskich placów zabaw oraz koordynowanie spraw związanych z utrzymaniem i zagospodarowaniem terenów zieleni miejskiej,
 - prowadzenie działań mających na celu ochronę mieszkańców przed bezdomnymi zwierzętami, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom,
 - kontrola prowadzonych usług komunalnych i współpraca w tym zakresie z gminną jednostka organizacyjną – Zakładem Ochrony Środowiska,
b) przeprowadzanie kontroli przestrzegania i wypełniania obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez właścicieli nieruchomości oraz przedsiębiorców  i podejmowanie działań w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości,
c) wydawanie zezwoleń podmiotom świadczącym usługi w zakresie uregulowanym w ustawie,
d) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
e) przyjmowanie i weryfikacja sprawozdań kwartalnych podmiotów świadczących usługi w zakresie uregulowanym ustawą,
f) podejmowanie czynności w przypadku stwierdzenia naruszeń ustawy o odpadach, w szczególności  magazynowania i składowania odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym,
g) dekoracja okolicznościowa gminy,
h) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem cmentarzy komunalnych,
i) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji  zezwalających na usuwanie drzew i krzewów oraz wymierzaniem administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie lub usunięcie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia.
3) w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi:
realizacja zadań w zakresie gospodarki odpadami wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a w szczególności :
a) opracowywanie projektów uchwał  i aktualizacja uchwał wynikających z ustawy w sprawach związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
b) organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy oraz nadzór nad jego realizacją, w tym zadań powierzonych podmiotowi odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
c) współudział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na odbieranie odpadów komunalnych; opracowywanie SIWZ do zamówienia,
d) organizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w celu osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu,
e) prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów oraz
f) bieżąca aktualizacja informacji zawartych na stronie internetowej gminy o zasadach funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
g) utworzenie i aktualizacja  bazy nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i nieruchomości niezamieszkałych,  na których powstają odpady,
h) przyjmowanie i weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
i) prowadzenie postępowań administracyjnych i określanie w drodze decyzji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
j) księgowanie opłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, prowadzenie postępowań związanych z określeniem i zwrotem  stwierdzonych nadpłat z tytułu opłaty,
k)  bieżąca kontrola terminowości wpłat należności przez właścicieli nieruchomości i prowadzenie czynności windykacyjnych wobec zobowiązanego; wystawianie upomnień  i  tytułów wykonawczych na nieregulowane w terminie należności,
l) egzekwowanie uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez podmioty do tego zobowiązane, zgodnie z przepisami prawa, w tym: ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawą ordynacja podatkowa i ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.”.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 08-01-2014 16:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-01-2014
Ostatnia aktualizacja: - 08-01-2014 16:55