herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW GMINY MIĘDZYZDROJE

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW GMINY MIĘDZYZDROJE

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Gmina Międzyzdroje posiada uzgodnioną z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Szczecinie - Gminną Ewidencję Zabytków. GEZ została przyjęta Zarządzeniem Burmistrza Międzyzdrojów Nr 31/PROM/2014 z dnia 12 lutego 2014 r.
 Na podstawie art. 4 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r., organy administracji publicznej  mają obowiązek podejmowania działań mających na celu zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie. Jednym z obowiązków nałożonych na gminy jest uwzględnienie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy kształtowaniu środowiska. Temu zadaniu służy właśnie Gminna Ewidencja Zabytków, prowadzona przez Burmistrza, w formie zbioru kart adresowych. Zgodnie z Ustawą o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 18 marca 2010 r., art. 22 otrzymuje brzmienie : ,,Wójt, (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy”.
,,5.W gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte:
1) zabytki nieruchome wpisane do rejestru ;
2) Inne zabytki  nieruchome znajdujące się z wojewódzkiej ewidencji zabytków;
3) Inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta ( burmistrza, prezydenta miasta) w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków”.
Działając na podstawie tych przepisów poza nieruchomościami wpisanymi do rejestru i ewidencji konserwatora zabytków, do objęcia gminną ewidencją zostały wyznaczone przez Burmistrza  nieruchomości znajdujące się w ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje”, przyjętego Uchwałą Nr LV/573/10 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 czerwca 2010 r.
Wobec powyższego w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Międzyzdroje znalazły się 193 nieruchomości oraz 20 stanowisk archeologicznych. Zbiór ten został zweryfikowany i uzgodniony z Zachodniopomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Szczecinie.
Wykaz obiektów znajduje się na www. bip.miedzyzdroje.pl. 
Zbiór kart jest do wglądu w Referacie Promocji i Współpracy z Zagranicą, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego, ul. Książąt Pomorskich 8, budynek OPS, pokój nr 8.

Joanna Ścigała
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 14-02-2014 08:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Ścigała 14-02-2014
Ostatnia aktualizacja: - 14-02-2014 08:52