herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Informacja o osiągniętych w 2015r. przez Gminę wymaganych poziomach recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 2016-05-19 12:42
Analiza systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2015 2016-05-19 12:41
Informacje ogólne 2016-01-12 13:54
Od 1 stycznia 2016r. zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi 2016-01-12 13:52
Dokonywanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016-01-12 13:55
Obowiązek złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, dla których podstawą ustalenia tej opłaty jest średnie miesięczne zużycie wody z nieruchomości w 2015 r. 2016-01-12 14:00
Informacja o Punkcie Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych 2016-01-12 14:01
Informacja o przedsiębiorcy świadczącym w 2016r. usługę odbierania odpadów komunalnych od właściciel nieruchomości z terenu Gminy Międzyzdroje 2016-01-12 14:02
Tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego PSZOK. 2016-01-12 14:03
Zbiórka przeterminowanych leków (oraz zużytych strzykawek) pochodzących z gospodarstw domowych 2016-01-12 14:05
Rodzaje pojemników wykorzystywanych do zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Międzyzdroje 2016-01-12 14:06
Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ( Dz.U. poz. 1688 ). 2016-01-12 14:29
Wykaz obowiązujących uchwał Rady Miejskiej w Międzyzdrojach dotyczących gospodarowania odpadami przez gminę, stanowiących akty prawa miejscowego 2016-12-08 13:33
Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Międzyzdroje zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania 2016-01-12 14:16