Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.


Uchwała Nr XXIX/285/05

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 18 marca 2005 r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej

o charakterze socjalnym

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Międzyzdroje.

§ 2. Zapewniając uczniom pomoc materialną o charakterze socjalnym określa się w szczególności:

 1. sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty,

 2. formy w jakich udziela się stypendium szkolne w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy,

 3. tryb i sposób udzielana stypendium szkolnego,

 4. tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego z zależności od zdarzenia losowego.

Rozdział 2

Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego

§ 3. 1. Podstawą przyznania stypendium szkolnego jest wysokość dochodu przypadającego we wspólnym gospodarstwie domowym na jednego członka rodziny ucznia, osiągniętego w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.

2. Członkami rodziny są małżonkowie, rodzice, opiekunowie prawni dziecka, opiekunowie faktyczni dziecka, osoby niepełnosprawne (bez względu na wiek) oraz dzieci uczące się w wieku do ukończenia 24 roku życia pozostające na utrzymaniu rodziny.

3. Przy wyliczaniu dochodu, do składu rodziny nie są wliczane osoby pełnoletnie, bez stałych źródeł dochodu lub odbywające zasadniczą służbę wojskową.

Wyjątek stanowią:

 1. rodzice bez stałych dochodów,

 2. osoby niezdolne do podjęcia pracy zawodowej ze wzglądu na stan zdrowia,

 3. jedno z rodziców niepracujące i pobierające zasiłek z tytułu wychowywania dzieci,

 4. dzieci uczące się do ukończenia 24 roku życia.

§ 4. Wysokość stypendium szkolnego uzależniona jest od sytuacji materialnej ucznia oraz innych okoliczności występujących w rodzinie, tj. bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wielodzietności, braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizmu lub narkomanii, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło w niej zdarzenie losowe.

§ 5. W celu zakwalifikowania ucznia do uzyskania stypendium szkolnego ustala się 3 grupy dochodowe:

 1. I grupa - dochody miesięczne na członka rodziny wynoszą poniżej 100,00 zł. oraz występuje w rodzinie jedna z niżej wymienionych okoliczności, tj. bezro-bocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło w niej zdarzenie losowe,

 2. II grupa - dochody miesięczne na członka rodziny wynoszą od kwoty 101,00 zł. do 200,00 zł. oraz występuje w rodzinie jedna z niżej wymienionych okoliczności, tj. bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodziet-ność lub gdy rodzina jest niepełna,

 3. III grupa - dochody miesięczne na członka rodziny wynoszą od kwoty 201,00 zł. do kwoty, o której mowa w art.8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593, Nr 99, poz.1001 i Nr 273 poz.2703) i w rodzinie wystąpiło zdarzenie losowe.

§ 6. Ustala się dla poszczególnych grup dochodowych wysokość stypendium:

 1. I grupa - stypendium w maksymalnej wysokości, tj. miesięcznie kwota stanowiąca dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz U. Nr 228, poz.2255 z póź. zm),

 2. II grupa - stypendium w wysokości 70 %, kwoty wymienionej w § 5 lit.a,

 3. III grupa - stypendium w wysokości 50 %, kwoty wymienionej w § 5 lit. a.

Rozdział 3

Formy stypendium szkolnego

§ 7. Stypendium szkolne może być udzielane:

 1. uczniom w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w tym w szczególności:

 1. udział w korepetycjach,

 2. nauka języków obcych,

 3. rozwijanie indywidualnych zdolności ucznia,

 4. udział w olimpiadach przedmiotowych,

 5. udział w zawodach sportowych, w tym zakupu odzieży sportowej uczniom uczestniczących w zajęciach wychowania fizycznego,

 6. opłacenie internatu,

 1. zakup przyborów szkolnych niezbędnych do prawidłowej realizacji procesu edukacyjnego w szkole,

 2. przedsięwzięcia realizowane przez szkołę jak: wyjazdy do kina i teatru, wycieczki szkolne, zielone szkoły, itp.

 1. uczniom w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności:

 1. zakup podręczników,

 2. zakup innych pomocy naukowych,

 1. uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich i kolegiów języków obcych w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym w szczególności:

 1. zwrot kosztów zakupu biletów miesięcznych,

 2. zwrot kosztów zakupu biletów autobusowych (w tym busy) oraz kolejowych (pociąg osobowy II klasy),

 3. zwrot kosztów zakwaterowania w bursie, internacie.

§ 8. W przypadku szczególnie trudnej sytuacji ucznia stypendium może być realizowane w całości w formie pomocy rzeczowej.

Rozdział 4

Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§ 9. W sprawach stypendiów szkolnych Burmistrz wydaje decyzję administracyjną określając w jakiej formie stypendium będzie realizowane.

§ 10. Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek lub z urzędu.

§ 11. 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Urzędzie Miejskim na dziennik podawczy do dnia 31 stycznia 2005 r. i do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadkach słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 31 stycznia 2005 r. i do 15 października danego roku szkolnego.

2. W przypadku stypendium przyznawanego z urzędu terminów określonych w ust.1 nie stosuje się.

3. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1.

§ 12. 1. Przyznanie stypendium szkolnego z urzędu następuje, jeżeli rodzice lub pełnoletni uczeń nie złożyli stosownego wniosku, a organ przyznający stypendium na podstawie znanych mu z urzędu faktów uzna, że uprawniony spełnia warunki do przyznania stypendium.

2. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego z urzędu może również złożyć dyrektor szkoły.

§ 13.1 Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego powinien zawierać w szczególności:

a) imię i nazwisko ucznia i jego rodziców,

b) miejsce zamieszkania ucznia,

c) dane uzasadniające przyznanie świadczenia, w tym zaświadczenie

o wysokości dochodów, a jeżeli rodzina korzysta ze świadczeń pomocy

społecznej, zaświadczenie o korzystaniu z tych świadczeń,

d) rodzaj świadczenia, o jakie ubiega się wnioskodawca ,

e) pożądaną formę świadczenia inną niż forma pieniężna.

2. W przypadku ubiegania się o pokrycie całkowitych lub częściowych kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych podaje się informacje o tych zajęciach i o podmiocie prowadzącym zajęcia edukacyjne.

§ 14. Pracownik merytoryczny Urzędu Miejskiego dokonuje wstępnej analizy wniosków, sprawdzając czy zawierają wszystkie dane niezbędne do ich rozpoznania, a w przypadku stwierdzenia braków wzywa wnioskodawcę do niezwłocznego ich uzupełnienia.

§ 15. 1. Wniosek podlega zaopiniowaniu przez dyrektora szkoły, który uzgadnia opinię z pedagogiem szkolnym lub wychowawcą klasy.

2. Dyrektor szkoły wydaje opinię na piśmie w terminie 5-ch dni od daty przekazania mu wniosku przez pracownika merytorycznego Urzędu Miejskiego.

§ 16.1. W celu rozpatrzenia wniosków o udzielenie stypendium Burmistrz powołuje komisję stypendialną.

2. Skład komisji stypendialnej, tryb jej pracy oraz szczegółowe zadania ustala Burmistrz w odrębnym zarządzeniu.

3. W skład komisji obligatoryjnie wchodzi Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej lub osoba przez Niego upoważniona.

§ 17. Protokół z posiedzenia komisji stanowi dla Burmistrza podstawę przyznania stypendium.

§ 18. Decyzja o przyznaniu stypendium powinna być wydana najpóźniej w terminie 1- go miesiąca od daty złożenia wniosku.

§ 19. 1. Stypendium szkolne udzielone w formach, o których mowa w § 7 pkt. 1 i 3 będzie wypłacane w kwietniu, czerwcu i listopadzie każdego roku, a stypendium udzielone w formie rzeczowej będzie realizowane w czerwcu każdego roku.

2. Stypendium realizowane w kwietniu, czerwcu i listopadzie obejmie odpowiednio miesiące realizacji stypendium.

3. Stypendium szkolne udzielane do czerwca 2005 r. może być realizowane do końca czerwca 2005 r.

4. Stypendium przyznawanie z urzędu może być realizowanie w innych terminach.

§ 20.1. Stypendium szkolne w formach, o których mowa w § 7 pkt.1 i 3 będzie realizowane poprzez zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków, po przedsta-wieniu odpowiednich rachunków potwierdzających poniesione wydatki.

2. Dokonany wydatek powinien być potwierdzony przez dyrektora szkoły.

§ 21. Stypendium szkolne realizowane w formach, o których mowa w § 7 pkt.1 i 3 będzie wypłacane w kasie Urzędu Miejskiego.

§ 22. Tryb i sposób przyznawania stypendium szkolnego na wniosek, stosuje się odpowiednio przy przyznawaniu stypendium z urzędu.

§ 23. 1. W przypadku udzielenia stypendium szkolnego o charakterze rzeczowym, o którym mowa w § 7 pkt.2 przy zachowaniu trybu o którym mowa powyżej, dyrektorzy szkół dokonują zakupu przyznanych przedmiotów o charakterze edukacyjnym.

2. Pomoc rzeczowa przekazywana jest uczniowi w szkole do której uczęszcza lub do rąk rodziców lub opiekunów ustawowych.

Rozdział 5

Tryb i sposób przyznawania zasiłku szkolnego

§ 24. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

§ 25. W sprawach zasiłków szkolnych Burmistrz wydaje decyzje administracyjne.

§ 26. 1. Zasiłek szkolny jest przyznawany na wniosek lub z urzędu.

2. W przypadku zasiłku szkolnego przepis § 12 niniejszej uchwały stosuje się odpowiednio.

§ 27. 1. Wniosek o zasiłek szkolny można składać w Urzędzie Miejskim na dziennik podawczy w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia.

2. Wniosek powinien zawierać w szczególności dane, o których mowa w § 13, a ponadto opis zdarzenia losowego oraz dokumenty je potwierdzające.

3. Wniosek podlega zaopiniowaniu przez Dyrektora Szkoły, który uzgadnia opinię z pedagogiem szkolnym lub wychowawcą klasy.

4. Dyrektor szkoły wydaje opinie na piśmie w terminie 5-ch dni od daty przekazania mu wniosku przez pracownika merytorycznego Urzędu Miejskiego.

§ 28.1. W celu rozparzenia wniosków o udzielnie zasiłku Burmistrz zwołuje komisję stypendialną, powołaną dla rozpatrywania wniosków o udzielenie stypendium szkolnego.

2. Przyznanie zasiłku w przypadkach, o których mowa w § 31 może nastąpić bez opinii komisji.

§ 29. Przy ustalaniu propozycji wysokości zasiłku szkolnego komisja stypendialna kieruje się indywidualną oceną skutków zdarzenia losowego, uzasadniającego złożenie wniosku.

§ 30. Decyzja o przyznaniu zasiłku powinna być wydana najpóźniej w terminie 14-tu dni od daty złożenia wniosku, z zastrzeżeniem § 31.

§ 31. Zasiłek szkolny z powodu klęski żywiołowej, pożaru, powodzi udzielany jest w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 32. 1. W przypadku zdarzenia losowego w wyniku, którego uczeń utracił podręczniki i przedmioty o charakterze edukacyjnym (zeszyty, itp.) zasiłek powinien być przyznany w formie pomocy rzeczowej polegającej na zakupie utraconych podręczników i rzeczy o charakterze edukacyjnym.

2. Zakupu dokonuje dyrektor szkoły przy zachowaniu trybu, o którym mowa w § 23 niniejszej uchwały.

§ 33.1. Zasiłek szkolny w formie świadczenia pieniężnego będzie realizowany poprzez zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków, po przedstawieniu odpowiednich rachunków potwierdzających poniesione wydatki.

2. Dokonany wydatek powinien być potwierdzony przez dyrektora szkoły.

3. Zasiłek szkolny w formie świadczenia pieniężnego wypłacany będzie w kasie Urzędu Miejskiego.

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

§ 34. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyzdrojów.

§ 35. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 16 grudnia 2004 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił zmianę ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W tejże ustawie zobowiązał samorząd gminny do udzielania uczniom zamieszkałym na terenie gminy świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Świadczeniami o charakterze socjalnym są:

 • stypendium szkolne,

 • zasiłek szkolny.

Niniejszy regulamin określa w szczególności:

Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin.

Formy, w jakich udziela się stypendium szkolne w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy.

Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego.

Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

1

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 24-03-2005 10:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-03-2005
Ostatnia aktualizacja: - 24-03-2005 10:27