herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Budżet 2003

Uchwała Nr IV/19/2002
z dnia 20 grudnia 2002 r.
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2003 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,poz. 1271 ) uchwala się, co następuje :

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy (załącznik Nr 1) w wysokości 17 795 610 zł,
z tego :

1) dochody związane z realizacją zadań własnych ( załącznik Nr 2 ) 17 215 570 zł,
w tym :

dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń ( załącznik Nr 3 ) 230 000 zł,
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami ( załącznik Nr 4 ) 580 040 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości ( załącznik Nr 5 ) 16 288 125 zł,
z tego :

1) wydatki związane z realizacją zadań własnych ( załącznik Nr 6 ) 15 708 085 zł,
w tym :

wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( załącznik Nr 7 ) 230 000 zł,
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami ( załącznik Nr 8 ) 580 040 zł.

§ 3. Ustala się rozchody budżetu Gminy w wysokości 1 507 485 zł,
z przeznaczeniem na :

1) spłatę rat pożyczki z NFOŚ i WFOŚ w wysokości 113 332 zł,
2) spłatę rat kredytu z BGŻ w wysokości 1 394 153 zł.

§ 4. Nadwyżka budżetowa w wysokości 1 507 485 zł,
zostanie przeznaczona na :

1) spłatę rat pożyczek 113 332 zł,
2) spłatę rat kredytów 1 394 153 zł.

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 125 500 zł

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 4 500 zł
zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 6. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 9 i środka specjalnego zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 8. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań w łącznej kwocie 270 000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 12

§ 9. Ustala się dotacje celowe dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu :

1) remontów mieszkań komunalnych gminy (Międzyzdrojskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego) w łącznej kwocie 35 000 zł,
2) ochrony środowiska (Związek Gmin Wyspy Wolin ) w łącznej kwocie 65 000 zł,
3) bezpieczeństwa publicznego (Komenda Powiatowa Policji ) w łącznej kwocie 30 000 zł.

§ 10. Ustala się dotacje dla instytucji kultury (art.28 ust. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej ) w łącznej kwocie 442 000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 11. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 12. Ustala się prognozę kwoty długu na lata 2001 – 2008 zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 13. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku nr 16 do uchwały .

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań w roku budżetowym
do łącznej kwoty 100 000 zł.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 1 000 000 zł,
przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu, podlegających spłacie w roku budżetowym.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do :

1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 28-06-2003 13:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-06-2003
Ostatnia aktualizacja: - 28-06-2003 13:49