Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja dla użytkowników wieczystych

Uprzejmie informujemy, że na mocy ustawy  z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, z dniem 1 stycznia 2019 roku użytkownicy wieczyści stali  się właścicielami  gruntów, na których znajdują się wyłącznie budynki:
1. mieszkalne jednorodzinne,
2. mieszkalne wielorodzinne, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią samodzielne, wyodrębnione lokale mieszkalne,
3. budynki wymienione w pkt 1 lub 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.  
Osoby, które stały się właścicielami gruntów są  zobowiązani do uiszczania należności za nabycie prawa własności w formie corocznej opłaty  wnoszonej przez okres 20 lat. Wysokość opłaty  odpowiada   dotychczasowej wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste , obowiązującej   w dniu przekształcenia, tj. w dniu 1 stycznia 2019 roku. Właściciel  gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić na piśmie zamiar jednorazowego wniesienia opłaty. Opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020 roku, za pozostały okres do 31 marca każdego roku.
Gmina sukcesywnie, w terminie do 31 grudnia 2019 roku wydaje zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które stanowią podstawę ujawnienia prawa własności w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków.

Na wniosek właściciela, udzielane są bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:

1. bonifikata od opłaty rocznej  pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego,

2. bonifikata od opłaty jednorazowej przy spełnieniu łącznie następujących warunków:  

  • rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych  ze wskazaniem miejsca zamieszkania obszaru Gminy Międzyzdroje,
  • niezalegania  z płatnościami wobec Gminy Międzyzdroje,
  • nieprowadzenia działalności gospodarczej w budynku lub lokalu, z którym jest związany  grunt objęty przekształceniem oraz gdy prawo do budynku lub lokalu osoby ubiegającej się o bonifikatę jest ujawnione w księdze wieczystej,

3. bonifikata od opłaty jednorazowej, przysługująca n/w osobom, będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych służących wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych tych osób:

  • osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność przed ukończeniem 16 roku życia, lub zamieszkującym w dniu przekształcenia z tymi osobami opiekunom prawnym lub przedstawicielom ustawowym tych osób,
  • członkom rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
  • inwalidom wojennym i wojskowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
  • kombatantom oraz ofiarom represji wojennych i okresu powojennego w rozumieniu ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
  • świadczeniobiorcom do ukończenia 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w art. 47 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, lub ich opiekunom prawnym.

Szczegółowe warunki  udzielania bonifikat określają niżej wymienione uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach:      
Nr VI/85/19 z dnia  21 marca 2019 r.
Nr IX/98/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r.
Nr XI/126/19 z dnia 27 czerwca 2019 r.
Wzór wniosków o udzielenie bonifikat wprowadzone zostały zarządzeniem Nr RI.GN/117/2019 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 23 maja 2019 r.
Szczegółowe kwestie związane z przekształceniem reguluje przywołana wyżej ustawa z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów  (Dz. U. z 2018r., poz. 1716 ze zmianami).
W celu uzyskania informacji w powyższej sprawie można kontaktować się z Referatem Infrastruktury w siedzibie urzędu Miejskiego, pok. nr 18 lub telefonicznie pod nr. 91 3275632.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Grądz 07-08-2019 12:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Konarzewska 07-08-2019
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Grądz 07-08-2019 12:16