Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 11/OŚ/2004 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia w roku 2004 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie dla nauczycieli zatrudnionych w szkołac


Zarządzenie Nr 11/OŚ/2004

Burmistrza Międzyzdrojów

z dnia 2 lutego 2004 r.

w sprawie ustalenia w roku 2004 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Międzyzdroje.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 oraz z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806 oraz z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568) oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. z 2002 r. Nr 46, poz.430) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się na rok 2004 maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w wysokości 1.000,00 zł. (słownie złotych: jeden tysiąc).

2. Kwota dofinansowania dla nauczycieli nie może przekroczyć 50 % kwoty pobieranej przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia.

§ 2. Dofinansowanie może być przyznane na następujące formy kształcenia:

 1. studia podyplomowe,

 2. studia wyższe magisterskie,

 3. studia wyższe zawodowe - licencjackie,

 4. naukę w kolegiach,

 5. kursy kwalifikacyjne i doskonalące,

 6. szkoleniowe rad pedagogicznych.

§ 3. Dofinansowanie może być przyznawane na specjalności wymienione

w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się:

 1. Sekretarzowi Miasta w stosunku do dyrektorów szkół i przedszkola,

 2. Dyrektorom szkół i przedszkola w stosunku do zatrudnionych nauczycieli.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 11/OŚ/2004

Burmistrza Międzyzdrojów

z dnia 2 lutego 2004 r.

SPECJALNOŚCI

NA KTÓRE MOŻE BYĆ UDZIELANE NAUCZYCIELOM

W ROKU 2004 DOFINANSOWANIE

NA DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Międzyzdrojach

 • ekologia - studia podyplomowe,

 • historia - studia podyplomowe,

 • logopedia - studia podyplomowe,

 • pedagogika opiekuńcza - studia magisterskie,

 • Freinetowskie inspiracje w edukacji wczesnoszkolnej - kursy doskonalące,

 • komputer w nauczaniu zintegrowanym - kursy doskonalące,

 • metody i techniki diagnozowania dziecka na etapie wczesnoszkolnym

- kursy doskonalące,

 • dziecko z nadpobudliwością - kursy doskonalące,

 • edukacja matematyczna - metodyka zajęć korekcyjno - wyrównawczych dla dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki - kursy doskonalące,

 • kurs podstawowy z zakresu obsługi sprzętu komputerowego i internetu

- kursy doskonalące,

 • rola i zadania opiekuna samorządu uczniowskiego - kursy doskonalące,

 • komputer na lekcji matematyki - kursy doskonalące,

 • metoda projektu na poziomie kształcenia zintegrowanego - kursy doskonalące,

 • wynikowy plan pracy nauczyciela - szkolenia rady pedagogicznej,

 • przeciwdziałanie agresji - szkolenia rady pedagogicznej,

 • metoda projektu - szkolenia rady pedagogicznej.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wapnicy

 • język angielski - studia podyplomowe,

 • informatyka - studia podyplomowe,

 • pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna - studia magisterskie,

 • obsługa komputera - kursy doskonalące,

 • zewnętrzny pomiar jakości pracy szkoły - szkolenia rady pedagogicznej,

 • dialog interpersonalny i autorefleksja - szkolenia rady pedagogicznej,

 • metody i techniki diagnozowania na etapie wczesnoszkolnym

- szkolenia rady pedagogicznej,

 • nauczanie języka angielskiego metodami aktywizacji - szkolenia rady pedagogicznej,

 • motywowanie do rozwoju uczniów o zaburzonej sferze emocjonalnej

- szkolenia rady pedagogicznej,

 • szkolny klub europejski - szkolenia rady pedagogicznej,

 • autorytet nauczyciela - wychowawcy - szkolenie rady pedagogicznej,

 • klub dyrektora - szkolenia rady pedagogicznej,

 • awans zawodowy nauczyciela - warsztaty,

 • plan wynikowy nauczyciela - warsztaty,

 • programy nauczania - warsztaty,

Gimnazjum Nr 1 w Międzyzdrojach

 • zarządzanie projektami Unii Europejskiej - studia podyplomowe,

 • matematyka z informatyką - studia podyplomowe,

 • Integracja Europejska - studia podyplomowe,

 • wiedza o społeczeństwie - studia podyplomowe,

 • socjoterapia - studia podyplomowe,

 • język angielski - kursy doskonalące,

 • mierzenie jakości pracy szkły - kursy doskonalące,

 • zarządzanie oświatą - kursy doskonalące,

 • planowanie pracy nauczycieli - kursy doskonalące,

 • planowanie rozwoju zawodowego - kursy doskonalące,

 • ocenianie osiągnięć uczniów - kursy doskonalące,

 • uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych - kursy doskonalące,

 • media i technologia informacyjna w dydaktyce - kursy doskonalące,

 • wychowanie i profilaktyka - kursy doskonalące,

 • jak dokumentować rozwój zawodowy - kursy doskonalące,

 • klub szybkiego uczenia się i czytania - kursy doskonalące,

 • tworzenie i wdrażanie programów wychowawczych w odniesieniu do lekcji religii,

- kursy doskonalące,

 • jak zachować dyscyplinę na lekcji religii - kursy doskonalące,

 • aktywizujący wychowawca - kursy doskonalące,

 • jestem wychowawcą - kursy doskonalące,

 • prawna ochrona dziecka przed przemocą - szkolenia rady pedagogicznej,

 • zjawiska dewiacji i przestępczości nieletnich a realizacja systemów profilaktyki wobec młodzieży nieprzystosowanej społecznie - szkolenia rady pedagogicznej,

 • ścieżki edukacyjne w programie dydaktycznym i wychowawczym szkoły

- szkolenia rady pedagogicznej,

 • profilaktyka agresji i przemocy - szkolenia rady pedagogicznej,

 • formy i metody pracy z uczniem - warsztaty,

 • rozwój i awans zawodowy nauczyciela - warsztaty,

 • współpraca z rodzicami - warsztaty,

 • aktywizujące metody na lekcjach religii - warsztaty,

 • zajęcia integracyjno -adaptacyjne - warsztaty,

 • awans zawodowy nauczyciela - zadania dyrektora - warsztaty,

Przedszkole Miejskie Nr 1 w Międzyzdrojach

 • zarządzanie oświatą - studia podyplomowe,

 • pedagogika zabawy - kursy doskonalące,

 • planowanie, projektowanie i ewaluacja procesu dydaktyczno - wychowawczego

- kursy doskonalące,

 • dziecko z nadpobudliwością - szkolenia rady pedagogicznej,

 • cuda z papieru sztuka origami - szkolenia rady pedagogicznej,

 • organizacja pracy własnej lidera WDN - warsztaty.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 25-02-2004 13:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-02-2004
Ostatnia aktualizacja: - 25-02-2004 13:24