herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl


INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIEDZYZDROJE

( stan na dzień 30 września 2005 roku)

I Grunty

Gmina Międzyzdroje podzielona jest na dziesięć obrębów ewidencyjnych w tym :

1) siedem obejmujących grunty gminne , w tym:

a) cztery obręby na terenie Miasta Międzyzdroje - obr. 16, 19, 20, 21,

b) jeden obręb obejmujący sołectwo Wicko ( Zalesie i Wicko) - obr. 25,

c) jeden obręb obejmujący sołectwo Wapnica - obr. 23,

d) jeden obręb obejmujący sołectwo Lubin - obr. 24

2) jeden obejmujący grunty będące w użytkowaniu Wolińskiego Parku Narodowego obr.22 ,

3) jeden obejmujący grunty będące w użytkowaniu Lasów Państwowych obr. 17,

4) jeden obejmujący grunty Zalewu Szczecińskiego

Ogółem powierzchnia gruntów komunalnych wynosi 329 ha w tym:

1) w bezpośrednim użytkowaniu Gminy 232 ha ( w bezpośrednim zarządzie 221 ha i w dzierżawie 11 ha)

2) w użytkowaniu, władaniu, zarządzie i trwałym zarządzie 41ha,

3) w użytkowaniu wieczystym 56ha.

PODZIAŁ GRUNTÓW ZE WZGLĘDU NA SPOSÓB UŻYTKOWANIA:

I . Nieruchomości pozostające w bezpośrednim użytkowaniu Gminy Międzyzdroje oraz

grunty dzierżawione , stanowią grunty o łącznej powierzchni 232.27ha.

Nieruchomości te stanowią tereny zielone, ciągi komunikacyjne, tereny zalewowe i strefy sanitarne, tereny pod zabudowę mieszkaniową , pensjonatową oraz usługową.

Grunty będące własnością Gminy Międzyzdroje , są przedmiotem dzierżawy,

w roku 2005 zawarto:141 umów o charakterze stałym , wydzierżawiono grunt o łącznej powierzchni 11.46 ha, w tym:

 • 34 umowy pod garażami ,

 • 17 umów na ogródki przydomowe ( uprawa warzyw na potrzeby własne)

 • 8 umów na wypoczynek i rekreację ,

 • 41 umów na handel

 • 28 umów na gastronomię

 • 5 umów na parkingi

 • 8 umów pozostałych

II. W użytkowaniu , władaniu , zarządzie i trwałym zarządzie pozostaje 40.54 ha

są użytkowane przez :

1) Fundusz Wczasów Pracowniczych z siedzibą w Warszawie , który użytkuje , na cele

wypoczynkowe , osiemnaście nieruchomości położonych w Międzyzdrojach , w obr.20,

o łącznej powierzchni 1,02ha,

2) Polski Związek Działkowców z siedzibą w Szczecinie, który użytkuje 28,67ha z

przeznaczeniem na pracownicze ogrody działkowe,

3) Zakład Ochrony Środowiska z siedzibą w Międzyzdrojach , który użytkuje 7,64ha

na cele statutowe ,

4) Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Międzyzdrojach , który użytkuje 0,33ha na cele

statutowe ,

5) Szkoły podstawowe , gimnazjum i przedszkole ,ośrodek kultury, które użytkują 2,71ha na

cele oświatowo- wychowawcze

6) inne osoby prawne użytkują 0,17 ha.

III. W użytkowaniu wieczystym pozostaje 56.22ha gruntów, które mają w użytkowaniu wieczystym osoby prawne i osoby fizyczne .

OPIS ZWIĘKSZEŃ I ZMNIEJSZEŃ W POZYCJI GRUNTY

Stan na dzień 30 września 2004 roku wynosił 325 ha, stan na 30.09.2005 roku wynosi 329 ha.

Różnica na plus 4 ha wynika z następujących zdarzeń:

1) zwiększenia z tytułu;

a) nabycia dwóch działek w formie zamiany o powierzchni 994 m2

 1. komunalizacji mienia- działka położona w Wapnicy przy ul. Turkusowej

o powierzchni 880 m2

 1. zwiększenie wynikające z korekty powierzchni gruntu na plus

podano na 30.09.2004 roku 325 ha a winno być 330 ha. 50 000 m2

Ogółem zwiększenia wynoszą 51 874 m2

2) zmniejszenia z tytułu;

a) przekształcenia

Od 1 października 2004 roku do 30 września 2005 roku wydano 3 decyzje obejmujące 3 działki o łącznej powierzchni 2 754 m2

oraz nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

działki o powierzchni 436 m2

Razem przekształcenia 3 190 m2

b) sprzedaży nieruchomości

Od 1 października 2004 roku do 30 września 2005 roku zostało sprzedanych 31 nieruchomości.

Sprzedanych w trybie przetargowym:

- 6 działek niezabudowanych na terenie miejscowości Międzyzdroje i Lubin w przetargach nieograniczonych o łącznej powierzchni 7 953 m2

Sprzedanych w trybie bezprzetargowym:

- 4 działki niezabudowane w celu poprawienia warunków posiadanej nieruchomości

o łącznej powierzchni 327m2

- 1 nieruchomość ( dwa lokale na jednej działce) na rzecz najemców lokali mieszkalnych

o powierzchni 140,75m2

- 1 działka została zbyta w formie zamiany o powierzchni 1 942 m2

- sprzedaż udziałów gruntu przynależnego do lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni gruntu 1 064,04 m2

Razem sprzedaż gruntu 11 426,79 m2

c)sprzedaży z wieczystego na własność

- 3 działki na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych o łącznej pow. 656 m2

d) zbycia w formie wniesienia aportem do spółki MTBS działki o pow. 245m2

Ogółem zmniejszenia wynoszą 15 517,79 m2

Różnica zwiększenia minus zmniejszenia 36 356,21 m2

w zaokrągleniu 4 ha

II Budynki

1. Budynki mieszkalne

W zasobach Gminy Międzyzdroje znajduje się 100 budynków mieszkalnych, które z dniem

1 kwietnia 2003 roku powierzono w zarządzanie Prywatnemu Zarządowi Mieszkaniami

Sp. z o.o. we Wrocławiu. Różnica ilościowa budynków w stosunku do roku poprzedniego wynika ze sprzedaży 3 budynków ( sprzedaż ostatniego lokalu ). Wartość ewidencyjna sprzedanych budynków wynosi 153 776,67 zł.

Łączna wartość ewidencyjna budynków w posiadaniu Gminy wynosi 8 784 542,80 zł. Umorzenie na 30.09.2005 r. wynosi 6 272 583,42 zł. Wartość netto budynków wynosi

2 511 959,38 zł. Powierzchnia budynków mieszkalnych wynosi 16 137,52 m2.

2. Lokale mieszkalne

Gmina Międzyzdroje jest właścicielem 18 lokali mieszkalnych o powierzchni 814,87 m2.

Wartość netto lokali na 30.09.2005 r. wynosi 1 010 240 zł ( wartość początkowa- 1 169 515,73 zł, umorzenie- 159 275,73 zł).

3. Obiekty szkolne

Ogółem miasto posiada w swoich zasobach 5 nieruchomości przeznaczonych na cele oświatowe. Jest to Przedszkole Miejskie, Gimnazjum ( w skład wchodzą budynek główny i budynek sali gimnastycznej) i dwie Szkoły Podstawowe . W zarządzie Przedszkola jest jeden budynek o wartości netto 47 306,83 zł . W zarządzie Gimnazjum są dwa budynki- budynek główny i budynek sali gimnastycznej o wartości netto 665 147,22 zł i powierzchni. W zarządzie Szkoły Podstawowej nr 1 jest jeden obiekt szkolny o wartości netto 816 817,09 zł

( w ciągu roku nastąpiła wymiana okien i remont pokrycia dachowego- zwiększenie wartości budynku o 128 975,61 zł) . W zarządzie Szkoły Podstawowej nr 2 jeden obiekt szkolny o wartości netto 133 958,60 m2.

Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 7522,11 m2.

Ogółem wartość netto obiektów szkolnych wynosi 1 663 229,74 zł.

4. Obiekty kulturalne

Gmina Międzyzdroje posiada dwa budynki o ogólnej wartości netto 8 653 455,11 zł zajmowane przez instytucje kultury. Jeden budynek przekazany został w zarząd Międzynarodowego Domu Kultury. Jego powierzchnia użytkowa wynosi 2190 m2, a wartość netto 8 645 149,72 zł (wartość początkowa 10 197 384,85 zł, umorzenie 1 552 235,13 zł)

Drugi budynek znajduje się w zarządzie Miejskiej Biblioteki Publicznej. Powierzchnia użytkowa tego budynku wynosi 312 m2, a wartość netto 8 305,39 zł ( wartość początkowa-

66 562,13 zł, umorzenie 58 256,74 zł)

5. Obiekty służby zdrowia

Gmina przejęła z dniem 12 grudnia 2003 roku 2 budynki przychodni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Wartość ewidencyjna tych budynków wynosi 727 400 zł , a wartość netto 695 576,22 zł.

Powierzchnia budynków wynosi 1103,80 m2.

6. Pozostałe obiekty użyteczności publicznej

Gmina w swoich zasobach posiada 5 budynków użyteczności publicznej, w tym:

 • 1 budynek - siedziba Urzędu Miejskiego - powierzchnia budynku biurowego wynosi 780,81 m2. W ciągu roku nastąpiło zwiększenie wartości budynku o koszt wymiany stolarki okiennej ( 32 871,17 zł). Obecna wartość netto budynku wynosi 782 700,94 zł ( wartość początkowa 1 062 111,88 zł plus zwiększenie wartości budynku 32 871,17 zł = 1 094 983,05 zł, umorzenie na 30.09.2005 r.- 312 282,11 zł),

 • 4 budynki - w dyspozycji Zakładu Ochrony Środowiska- wartość netto tych budynków wynosi 543 229,76 zł ( wartość początkowa- 826 115,43 zł, umorzenie- 282 885,67 zł).

Ogółem wartość netto budynków wynosi 1 325 930,70 zł.

7.Inne

W ewidencji Urzędu Miejskiego znajduje się 70 budynków niemieszkalnych.

Wartość ewidencyjna budynków niemieszkalnych wynosi 4 022 325,63 zł , a wartość netto

1 573 693,02 zł ( umorzenie na 30.09.2005 r.- 2 448 632,61 zł ).

W zarządzie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji jest 9 budynków o wartości netto 679 156,21 zł (wartość początkowa- 898 054,80 zł, umorzenie-218 898,59 zł).

W zarządzie Zakładu Ochrony Środowiska znajduje się 1 budynek- kaplica cmentarna

( przekazana w trwały zarząd z dniem 1 stycznia 2004 roku ) o wartości początkowej 45 300 zł. Umorzenie na 30.09.2005 r tego środka trwałego wynosi 5 037,56 zł, a więc wartość netto wynosi 40 262,44 zł.

W zarządzie Szkoły Podstawowej nr 1 znajduje się 1 budynek o wartości netto 5 266,53 zł

( wartość początkowa- 7 504,13 zł, umorzenie- 2 237,60 zł). W ubiegłym roku pomyłkowo błędnie podano wartość ( wartość początkowa była 48 897 zł w/b 7 504,13).

Ogółem ilość budynków to 81 sztuk a wartość netto 2 298 378,20 zł.

Ilość budynków w stosunku do roku poprzedniego nie uległa zmianie. W ciągu roku zaistniały ruchy, które nie spowodowały zmian ilościowych:

 1. przekazanie dnia 30.12.2004 roku do MTBS na podstawie aktu notarialnego Repertorium A 3176/2004 budynku przy ul. Norwida 6 o powierzchni 158 m. Wartość ewidencyjna budynku wynosi 102 551,02 zł (umorzenie 100%),

 2. zakup kasy biletowej na stadionie miejskim o powierzchni 20,59 m- wartość netto budynku wynosi 27 531,96 zł ( wartość początkowa- 28 117,74 zł, umorzenie- 585,78 zł).

III Udział w budynku

W związku z aktem notarialnym Repertorium A Nr 553/2004 z dnia 18 marca 2004 roku- umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie za zobowiązania finansowe przejęliśmy udział

w wysokości 1/6 w prawie użytkowania wieczystego do działki nr 417 położonej przy

ul. Promenada Gwiazd 32 i udział w wysokości 1/6 w prawie własności do budynku z częścią gastronomiczną i usługową usytuowanego na w/w działce.

Wartość prawa własności do 1/6 gruntu oszacowano na 163 905,83 zł.

Wartość przejętej nieruchomości wyceniono na 547 300 zł.

IV Budowle i urządzenia techniczne

1. Wodociągi i oczyszczalnie ścieków

W zarządzie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji znajdują się 2 wodociągi o długości 30,6 km i wartości netto 250 075,07 zł ( wartość początkowa 343 553,03 zł, umorzenie na 30.09.2005 93 477,96 zł ) oraz 1 oczyszczalnia ścieków o wartości netto 12 701,29 zł ( wartość początkowa 31 232,14 zł, umorzenie 18 530,85 zł).

2. Drogi gminne

Ogólna ilość dróg o nawierzchni utwardzonej w granicach administracyjnych miasta wynosi 20,59 km o powierzchni 107,900 m2.

Powierzchnia istniejących chodników wynosi 55.901 m2 z tego drogi powiatowe obejmujące 15 ulic mają długość 8,89 km o powierzchni 50,1 tys. M2, w tym 8,6 km o powierzchni około 49,8 m2 o nawierzchni ulepszonej.

Powierzchnia istniejących chodników wynosi 32.503 m2.

Drogi gminne obejmują 37 ulic. Łączna długość tych dróg wynosi 6,06 km.

Długość dróg gminnych w sołectwach wynosi 2 km.

3.Obiekty sportowe

Gmina posiada 2 obiekty sportowe.

Jeden obiekt znajduje się w zarządzie Szkoły Podstawowej nr 1- boisko szkolne o wartości netto 660 972,90 zł ( wartość początkowa- 714 565,26 zł , umorzenie na 30.09.2005 r.-

53 592,36 zł).

Drugi obiekt sportowy - stadion miejski znajduje się w ewidencji Urzędu Miejskiego. Wartość netto wynosi 4 555 865,25 zł ( wartość początkowa- 4 733 366,50 zł, umorzenie- 177 501,25 zł). Z dniem 1 marca 2005 roku stadion miejski został przekazany w trwały zarząd dla Zakładu ochrony Środowiska. W skład wyposażenia stadionu wchodzą:

 • dwa namioty do ochrony przed deszczem

 • zestaw do pomiaru czasu

 • stelaż pod zeskok

 • cztery tablice wyników mechaniczne przenośne

 • schodki dla sędziów mierzących czas

 • okablowanie systemu pomiaru czasu

 • zeskok do skoku wzwyż

Łączna wartość początkowa środków trwałych wchodzących w skład wyposażenia wynosi

90 118,96 zł.

Wyposażenie zostało przekazane nieodpłatnie do ZOŚ na podstawie zarządzenia Burmistrza nr 70/ITI/05 z dnia 17 maja 2005 r. oraz zarządzenia Burmistrza nr 74/ITI/05 z dnia 18 maja 2005 r.

4.Inne

Gmina posiada inne budowle i urządzenia techniczne. Ilość ich wynosi 43 z czego:

 • 42 znajduje się na stanie Zakładu Ochrony Środowiska o wartości netto 268 668,01 zł ( wartość początkowa 594 079,33 zł, umorzenie 325 411,32 zł)

 • 1 w ewidencji Urzędu Miejskiego- część nawodna „molo” o wartości netto

879 160 ,79 zł( wartość początkowa 1 566 360 zł, umorzenie 687 199,21zł), którą

zgodnie z zarządzeniem nr 99/ITI/04 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 24 maja 2004 roku w sprawie użytkowania części nawodnej molo w Międzyzdrojach z dniem 1 czerwca 2004 roku Zakład Ochrony Środowiska przekazał Gminie.

Różnica w stosunku do roku poprzedniego wynika z otrzymania od PZU skutera „Yamaha” Fx- środek trwały dotyczący wyposażenia ratownictwa morskiego o wartości netto 52 884,92 zł ( wartość początkowa 53 509,20 zł, umorzenie 624,28 zł), który znajduje się na stanie Zakładu Ochrony Środowiska w wyniku nieodpłatnego przekazania na podstawie zarządzenia Burmistrza nr 106/SEK/05 z dnia 19.07.2005 r.

V Środki transportu

Gmina Międzyzdroje posiada w swoich zasobach 26 środków transportu, w tym:

 • 18 szt. jest na stanie Zakładu Ochrony Środowiska o wartości

netto 69 089,28 zł ( wartość początkowa 466 222,32 zł, umorzenie 397 133,04 zł),

 • 5 szt. jest na stanie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji o wartości netto 40 509,58 zł

( wartość początkowa 256 289,78 zł, umorzenie 215 780,20 zł),

 • 1 szt. jest na stanie Straży Miejskiej o wartości netto 33 333,67 zł ( wartość początkowa 50 000,49 zł, umorzenie 16 666,82 zł),

 • 2 szt. są na stanie Ochotniczej Straży Pożarnej o wartości początkowej 15 279,52 zł

( umorzenie 100%).

Różnica w stosunku do roku ubiegłego wynika ze sprzedaży przez Zakład Ochrony Środowiska dwóch samochodów : samochodu Jelcz 325, samochodu śmieciarki ( łączna wartość początkowa sprzedanych samochodów wynosi 73 284,57 zł, umorzone w 100%).

VI Inwestycje gminne

Kwota poniesionych

Lp

Konto

Nazwa zadania

nakładów na 30.09.2005 r.

1.

080-1

Monitoring wizyjny

6 710,00

2.

080-2

Kolektor-ul.Komunalna

5 789,50

3.

080-2

Kolektor-ul.Niepodległości

5 789,50

4.

080-2

Konyunuacja budowy mola

20 789,72

5.

080-2

Budowa sieci wodno-

kanalizacyjnej ul.Krótka,Krasickiego

59 939,75

6.

080-2

Sieć wodociągowa-ul.Okrągła

11 049,00

7.

080-2

Oświetlenie Placu Neptuna

2 498,15

8.

080-2

Oświetlenie-ul.Zwycięstwa,

Niepodległości

25 394,34

9.

080-2

Budowa sieci wodno-

kanalizacyjnej ul.Wodziczki

4 636,00

10.

080-2

Budowa oświetlenia-Góra Filaretów

732,00

11.

080-2

Budowa sieci kan.sanit.ul.Kolonijna

2 562,00

12.

080-2

Budowa sieci wodno-

kanalizacyjnej-ul.Słoneczna,Łagodna

4 880,00

13.

080-2

Oświetlenie ul. Usługowej

3 050,00

14.

080-2

Oświetlenie ul.Turystycznej

3 416,00

15.

080-3

Hala sportu i rehabilitacji

116 790,50

16.

080-3

Aqua Park

31 680,61

17.

080-3

Modernizacja kotłowni w szkole

22 245,35

18.

080-3

Odbudowa budynku-ul.Kopernika

22 750,00

19.

080-4

Plac przed molo

14 998,90

20.

080-4

ul.Nowomyśliwska

9 761,60

21.

080-4

ul.Krótka

15 338,40

22.

080-4

ul.Gryfa Pomorskiego

6 636,30

23.

080-4

ul.Turkusowa

15 213,48

24.

080-4

ul.Mickiewicza i Rybacka

48 800,00

25.

080-4

Zejście na plażę Boh.W-wy,Cicha

19 520,00

26.

080-4

Targowisko miejskie

6 000,00

27.

080-5

Osiedle rzemieślnicze-dokumentacja

9 995,00

28.

080-5

Osiedle rzemieślnicze-dookumentacja

"zasil.energet."

22 818,38

RAZEM

519 784,48

VII Pożyczki udzielone

Dnia 2 czerwca 2004 roku zawarto umowę pożyczki pomiędzy Gminą Międzyzdroje a Zakładem Ochrony Środowiska na kwotę 60 000 zł. Na dzień 30.09.2005 spłacono 50 001 zł.

VIII Komunalne osoby prawne

Komunalną osobą prawną jest Międzyzdrojskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w którym Gmina posiada stuprocentowe udziały w wysokości 764 972 zł.

IX Pozostałe gminne jednostki organizacyjne

Do gminnych jednostek organizacyjnych zalicza się dwie instytucje kultury Miejską Bibliotekę Publiczną i Międzynarodowy Dom Kultury.

X. Związki komunalne i stowarzyszenia, których członkiem jest Gmina

Gmina Międzyzdroje jest członkiem:

Związku Gmin Wyspy Wolin,

Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania,

Związku Miast i Gmin Morskich,

Związku Miast Bałtyckich,

Z dniem 26 sierpnia 2005 roku Gmina Międzyzdroje wstąpiła do Związku Miast Polskich.

W dniu 31.12.2005 roku Gmina wystąpi z członkostwa ze Związku Miast Bałtyckich.

W załączeniu:

 1. Stan mienia komunalnego na dzień 30 września 2005 roku w formie tabelarycznej,

 2. Stan mienia komunalnego na dzień 30 września 2005 roku w formie tabelarycznej z uwzględnieniem wartości początkowej, umorzenia i wartości netto,

 3. Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.

Międzyzdroje, dn.14.11.2005 r.

7

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 06-10-2006 08:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-10-2006
Ostatnia aktualizacja: - 06-10-2006 08:54