herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl


(projekt) Uchwała Nr

z dnia

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2007 rok.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r.Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759 , z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337) oraz art. 24 ust. 11, art.165, art. 184 ust.1,2 i 3, art.188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104; zm. Dz. U. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz.1381).

 Rada Gminy uchwała, co następuje:

 § 1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 27 622 994 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

 § 2. 1. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 32 925 622,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

i załącznikiem Nr 2a.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w wysokości 4 926 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009, zgodnie

z załącznikiem Nr 4.

 § 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 302 628,34 zł zostanie pokryty przychodami

pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 4 500 000 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

w kwocie 1 744 100,34 zł.

2.Przychody budżetu w wysokości 6 244 100,34 zł, rozchody w wysokości 941 472 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

 § 4. W budżecie tworzy się rezerwy :

1) ogólną w wysokości 200 000 zł,

2) celową w wysokości 1 202 300 zł,

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące w kwocie 1 000 000 zł,

b) wydatki inwestycyjne w kwocie 202 300 zł.

§ 5.1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

 § 6.1. Ustala się dochody w kwocie 270 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 250 000 zł na realizację zadań określonych

w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych .

2.Ustala się wydatki w kwocie 20 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

 § 7. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładów budżetowych :

Przychody - 5 591 000 zł, wydatki - 5 591 800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

 §8.1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Ochrony Środowiska na łączną kwotę 208 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 740 000 zł, zgodnie

z załącznikiem Nr 11.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 132 700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

 § 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody - 51 000 zł,

2) wydatki - 51 000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 13.

 § 10. Upoważnia się Burmistrza do :

  1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego

deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł,

  1. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest

niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 r.

na łączną kwotę 200 000 zł,

  1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych , z wyłączeniem przeniesień

wydatków między działami,

  1. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków

kierownikom jednostek organizacyjnych,

  1. do lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący

obsługę budżetu gminy.

§ 11 . Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

 § 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 § 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 16-11-2006 15:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-11-2006
Ostatnia aktualizacja: Marta Trojan 16-11-2006 15:29