herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl


INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIEDZYZDROJE

( stan na dzień 30 września 2006 roku) KOREKTA

I Grunty

Gmina Międzyzdroje podzielona jest na dziesięć obrębów ewidencyjnych w tym :

1) siedem obejmujących grunty gminne , w tym:

a) cztery obręby na terenie Miasta Międzyzdroje - obr. 16, 19, 20, 21,

b) jeden obręb obejmujący sołectwo Wicko ( Zalesie i Wicko) - obr. 25,

c) jeden obręb obejmujący sołectwo Wapnica - obr. 23,

d) jeden obręb obejmujący sołectwo Lubin - obr. 24

2) jeden obejmujący grunty będące w użytkowaniu Wolińskiego Parku Narodowego obr.22 ,

3) jeden obejmujący grunty będące w użytkowaniu Lasów Państwowych obr. 17,

4) jeden obejmujący grunty Zalewu Szczecińskiego

Ogółem powierzchnia gruntów komunalnych wynosi 313 ha w tym:

1) w bezpośrednim użytkowaniu Gminy 219 ha ( w bezpośrednim zarządzie 209 ha

i w dzierżawie 10 ha)

2) w użytkowaniu, władaniu, zarządzie i trwałym zarządzie 40 ha,

3) w użytkowaniu wieczystym 54 ha.

PODZIAŁ GRUNTÓW ZE WZGLĘDU NA SPOSÓB UŻYTKOWANIA:

I . Nieruchomości pozostające w bezpośrednim użytkowaniu Gminy Międzyzdroje oraz

grunty dzierżawione, stanowią grunty o łącznej powierzchni 219 ha.

Nieruchomości te stanowią tereny zielone, ciągi komunikacyjne, tereny zalewowe i strefy sanitarne, tereny pod zabudowę mieszkaniową , pensjonatową oraz usługową.

Grunty będące własnością Gminy Międzyzdroje , są przedmiotem dzierżawy,

w roku 2006 było zawartych 158 umów , wydzierżawiono grunt o łącznej powierzchni 9.5161 ha.

II. W użytkowaniu , władaniu , zarządzie i trwałym zarządzie pozostaje 40 ha

są użytkowane przez :

1) Polski Związek Działkowców z siedzibą w Szczecinie, który użytkuje 29 ha

z przeznaczeniem na pracownicze ogrody działkowe,

2) Zakład Ochrony Środowiska z siedzibą w Międzyzdrojach , który użytkuje 7,6 ha

na cele statutowe ,

3) Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Międzyzdrojach , który użytkuje 0,40 ha na cele

statutowe ,

4) Szkoły podstawowe , gimnazjum i przedszkole ,ośrodek kultury, które użytkują 3 ha na

cele oświatowo- wychowawcze

III. W użytkowaniu wieczystym pozostaje 54 ha gruntów, które mają w użytkowaniu wieczystym osoby prawne i osoby fizyczne .

OPIS ZWIĘKSZEŃ I ZMNIEJSZEŃ W POZYCJI GRUNTY

Stan na dzień 30 września 2005 roku wynosił 329 ha, stan na 30.09.2006 roku wynosi 313 ha.

Różnica na minus 16 ha wynika z następujących zdarzeń:

1) zwiększenia z tytułu:

a) komunalizacji sześciu nieruchomości o powierzchni 27 092,00m2

 1. przejęcia od Nadleśnictwa Międzyzdroje udziałów

w trzech nieruchomościach o powierzchni udziałów 693,11m2

Ogółem zwiększenia wynoszą 27 785,11m2

2) zmniejszenia z tytułu;

a) przekształcenia

Od 1 października 2005 r. do 30 września 2006 r. wydano 7 decyzji obejmujących 8 działek o łącznej powierzchni 6 798,00 m2

b) sprzedaży nieruchomości

Sprzedanych w trybie przetargowym:

- 1 działka niezabudowana w Międzyzdrojach 2 415,00 m2

- 2 nieruchomości zabudowane wraz z udziałami w gruncie 376,66 m2

Sprzedanych w trybie bezprzetargowym:

- 5 działek niezabudowanych w celu poprawienia warunków posiadanej

nieruchomości o łącznej powierzchni 603,00 m2

- 6 lokali mieszkalnych wraz z udziałami w gruncie na rzecz najemców

o powierzchni 670,52 m2

- 2 działki zostały sprzedane użytkownikom wieczystym o powierzchni 11 940,00 m2

- sprzedaż 1 nieruchomości niezabudowanej położonej w Wicku na rzecz

WPN o powierzchni 72 557,00 m2

-5 działek oddanych aportem na rzecz MTBS 1 957,00 m2

- 1 działka została wywłaszczona na rzecz Rejonu Dróg 362,00 m2

c/ uchylenia decyzji komunalizacyjnych - 8 działek o łącznej powierzchni 82 414,00 m2

d/ błędnie podanych powierzchni udziału w gruncie lokali mieszkalnych

przy ustalaniu powierzchni gruntu na dzień 30.09.2005 r. 12,14 m2

Ogółem zmniejszenia wynoszą 180 105,32 m2

Różnica zwiększenia minus zmniejszenia - 152 320,21 m2

Stan na dzień 30.09.2005r. 3 286.356, 21 m2

Stan na dzień 30.09.2006r. 3 134.036,00 m2

żnica między stanem na 30.09.2006 r. a stanem na 30.09.2005 r. - 152 320,21 m2

W dniu 2 sierpnia 2006 roku została nabyta od Skarbu Państwa działka o numerze 584/1

i powierzchni 3 212 m2. Nabycie to nie wpływa na stan mienia komunalnego.

W dniu 4 lutego 2004 roku nastąpiło przeniesienie prawa użytkowania wieczystego w/w działki na Gminę w zamian za wygaśnięcie zobowiązań podatkowych. Wówczas grunt został wykazany jako mienie komunalne znajdujące się w bezpośrednim zarządzie Gminy. Nabycie prawa własności nie przyczyniło się do zmiany powierzchni gruntu.

II Budynki

1. Budynki mieszkalne

W zasobach Gminy Międzyzdroje znajduje się 95 budynków mieszkalnych, które z dniem

1 kwietnia 2006 roku powierzono w zarządzanie Międzyzdrojskiemu Przedsiębiorstwu Budownictwa Społecznego (umowa o zarządzanie z dnia 3 marca 2006 r).

Różnica ilościowa budynków w stosunku do roku poprzedniego wynika z następujących operacji:

a) ze sprzedaży 2 budynków ( sprzedaż ostatniego lokalu ) zgodnie z aktem notarialnym z dnia 03.09.2004 r. Repertorium A Nr 2079/2004 oraz aktem notarialnym z dnia 13.09.2006 r. Repertorium A Nr 2333/2006

b) z rozbiórki 2 budynków na podstawie zarządzenia Burmistrza Międzyzdrojów nr 165/GEO/04 z dnia 07.10.2004 r. oraz Zarządzenia Burmistrza Międzyzdrojów nr 25/GEO/05 z dnia 21.02.2005 r.- protokół odbioru robót z rozbiórki z dnia 29.11.2005 r.

c) z aportu do MTBS jednego budynku zgodnie z aktem notarialnym Repertorium A Nr 1919/2006 z dnia 27.07.2006 r.

Wartość ewidencyjna sprzedanych budynków wynosi 103 844,86 zł, rozebranych budynków wynosi 11 163,53 zł oraz przekazanych do MTBS wynosi 21 141,17 zł.

Łączna wartość ewidencyjna budynków w posiadaniu Gminy wynosi 8 659 447,23 zł ( w ciągu roku nastąpiło zwiększenie wartości jednego budynku mieszkalnego o koszt budowy wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania na kwotę 11 053,99 zł). Umorzenie budynków na 30.09.2006 r. wynosi 6 206 414,44 zł. Wartość netto budynków wynosi

2 453 032,79 zł. Powierzchnia budynków mieszkalnych wynosi 15 867,88 m2.

2. Lokale mieszkalne

Gmina Międzyzdroje jest właścicielem 23 lokali mieszkalnych o powierzchni 1 047,91 m2.

Wartość netto lokali na 30.09.2006 r. wynosi 1 009 375,50 zł ( wartość początkowa- 1 239 790,04 zł, umorzenie- 230 414,54 zł). W stosunku do roku poprzedniego nastąpiło zwiększenie ilości lokali mieszkalnych o 5, które otrzymano od Nadleśnictwa Międzyzdroje. Wartość ewidencyjna otrzymanych lokali wynosi 70 274,31 zł, a powierzchnia 233,04 m2.

3. Obiekty szkolne

Ogółem miasto posiada w swoich zasobach 5 nieruchomości przeznaczonych na cele oświatowe. Jest to Przedszkole Miejskie, Gimnazjum w skład, którego wchodzą budynek główny i budynek sali gimnastycznej oraz dwie Szkoły Podstawowe . W zarządzie Przedszkola jest jeden budynek o wartości netto 42 888,72 zł . W zarządzie Gimnazjum są dwa budynki- budynek główny i budynek sali gimnastycznej o wartości netto 629 274,02 zł . W zarządzie Szkoły Podstawowej nr 1 jest jeden obiekt szkolny o wartości netto 1 135 014,06 zł ( w ciągu roku nastąpiło zwiększenie wartości budynku o 348 666,65 zł w związku z wymianą okien, modernizacją kotłowni, przyłączem gazowym, modernizacją sali korekcyjnej). W zarządzie Szkoły Podstawowej nr 2 jeden obiekt szkolny o wartości netto 128 752,90 zł.

Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 7522,11 m2.

Ogółem wartość netto obiektów szkolnych wynosi 1 935 929,70 zł.

4. Obiekty kulturalne

Gmina Międzyzdroje posiada dwa budynki o ogólnej wartości netto 8 396 856,44 zł zajmowane przez instytucje kultury. Jeden budynek przekazany został w zarząd Międzynarodowego Domu Kultury. Jego powierzchnia użytkowa wynosi 2190 m2, a wartość netto 8 390 215,10 zł (wartość początkowa 10 197 384,85 zł, umorzenie 1 807 169,75 zł)

Drugi budynek znajduje się w zarządzie Miejskiej Biblioteki Publicznej. Powierzchnia użytkowa tego budynku wynosi 312 m2, a wartość netto 6 641,34 zł ( wartość początkowa-

66 562,13 zł, umorzenie 59 920,79 zł)

5. Obiekty służby zdrowia

Gmina przejęła z dniem 12 grudnia 2003 roku 2 budynki przychodni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Wartość ewidencyjna tych budynków wynosi 727 400 zł , a wartość netto 677 391,22 zł.

Powierzchnia budynków wynosi 1103,80 m2.

6. Pozostałe obiekty użyteczności publicznej

Gmina w swoich zasobach posiada 5 budynków użyteczności publicznej, w tym:

 • 1 budynek - siedziba Urzędu Miejskiego - powierzchnia budynku biurowego wynosi 780,81 m2. Wartość netto budynku wynosi 755 326,33 zł ( wartość początkowa

1 094 983,05 zł, umorzenie na 30.09.2006 r.- 339 656,72 zł),

 • 4 budynki - w dyspozycji Zakładu Ochrony Środowiska- wartość netto tych budynków wynosi 523 938,92 zł ( wartość początkowa- 826 115,43 zł, umorzenie- 302 176,51 zł).

Ogółem wartość netto budynków wynosi 1 279 265,25 zł.

7.Inne

W ewidencji Urzędu Miejskiego znajduje się 69 budynków niemieszkalnych.

Wartość ewidencyjna budynków niemieszkalnych wynosi 3 950 777,34 zł , a wartość netto

1 513 671,57 zł ( umorzenie na 30.09.2006 r.- 2 437 105,77 zł ).

W zarządzie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji jest 9 budynków o wartości netto 650 277,43 zł (wartość początkowa- 898 054,80 zł, umorzenie-247 777,37 zł).

W zarządzie Zakładu Ochrony Środowiska znajduje się 1 budynek- kaplica cmentarna

( przekazana w trwały zarząd z dniem 1 stycznia 2004 roku ) o wartości początkowej 45 300 zł. Umorzenie na 30.09.2006 r. tego środka trwałego wynosi 6 170,06 zł, a więc wartość netto wynosi 39 129,94 zł.

W zarządzie Szkoły Podstawowej nr 1 znajduje się 1 budynek o wartości netto 5 078,93 zł

( wartość początkowa- 7 504,13 zł, umorzenie- 2 425,2 zł).

Ogółem ilość budynków to 80 sztuk a wartość netto 2 208 157,87 zł.

Ilość budynków w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyła się o jeden budynek. Różnica wynika z przekazania dnia 27.07.2006 r. do MTBS na podstawie aktu notarialnego Repertorium A Nr 1919/2006 budynku przy ul. Norwida 9a o powierzchni 250 m2. Wartość ewidencyjna budynku wynosi 71 548,29 zł (umorzenie 100%).

III Udział w budynku

W związku z aktem notarialnym Repertorium A Nr 553/2004 z dnia 18 marca 2004 roku- umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie za zobowiązania finansowe przejęliśmy udział

w wysokości 1/6 w prawie użytkowania wieczystego do działki nr 417 położonej przy

ul. Promenada Gwiazd 32 i udział w wysokości 1/6 w prawie własności do budynku z częścią gastronomiczną i usługową usytuowanego na w/w działce.

Wartość prawa własności do 1/6 gruntu oszacowano na 163 905,83 zł.

Wartość przejętej nieruchomości wyceniono na 547 300 zł.

IV Budowle i urządzenia techniczne

1. Wodociągi i oczyszczalnie ścieków

W zarządzie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji znajdują się 2 wodociągi o długości 32 km i wartości netto 241 486,25 zł ( wartość początkowa 343 553,03 zł, umorzenie na 30.09.2006 r. 102 066,78 zł ) oraz 1 oczyszczalnia ścieków o wartości netto 12 070,15 zł ( wartość początkowa 31 232,14 zł, umorzenie 19 161,99 zł).

2. Drogi gminne

Przez miasto i gminę Międzyzdroje przebiegają drogi gminne, powiatowe oraz droga wojewódzka nr 102, którą utrzymuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gryficach.

Ogólna ilość dróg o nawierzchni utwardzonej w granicach administracyjnych miasta wynosi 20,59 km o powierzchni 107,900 m2.

Powierzchnia istniejących chodników wynosi 55.901 m2 z tego drogi powiatowe obejmujące 15 ulic mają długość 8,89 km o powierzchni 50,1 tys. M2, w tym 8,6 km o powierzchni około 49,8 m2 o nawierzchni ulepszonej.

Powierzchnia istniejących chodników wynosi 32.503 m2.

Drogi gminne obejmują 37 ulic. Łączna długość tych dróg wynosi 6,06 km.

Długość dróg gminnych w sołectwach wynosi 2 km.

3.Obiekty sportowe

Gmina posiada 2 obiekty sportowe.

Jeden obiekt znajduje się w zarządzie Szkoły Podstawowej nr 1- boisko szkolne o wartości netto 643 108,78 zł ( wartość początkowa- 714 565,26 zł , umorzenie na 30.09.2006 r.-

71 456,48 zł).

Drugi obiekt sportowy - stadion miejski znajduje się w ewidencji Urzędu Miejskiego. W ciągu roku nastąpiło zwiększenie wartości środka trwałego o montaż piłkochwytów na kwotę 18 300 zł. Obecna wartość netto stadionu wynosi 4 360 546,09 zł (wartość początkowa 4 733 366,50 zł plus zwiększenie wartości stadionu 18 300 zł= 4 751 666,50 zł, umorzenie na 30.09.2006 r.- 391 120,41 zł). Z dniem 1 marca 2005 roku stadion miejski został przekazany w trwały zarząd dla Zakładu ochrony Środowiska. W skład wyposażenia stadionu wchodzą:

 1. dwa namioty do ochrony przed deszczem

 2. zestaw do pomiaru czasu

 3. stelaż pod zeskok

 4. cztery tablice wyników mechaniczne przenośne

 5. schodki dla sędziów mierzących czas

 6. okablowanie systemu pomiaru czasu

 7. zeskok do skoku wzwyż

h) sprzęt nagłaśniający

i) wiatromierz elektroniczny

Łączna wartość początkowa środków trwałych wchodzących w skład wyposażenia stadionu wynosi 108 662,96 z i wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 18 544 zł ( wiatromierz elektroniczny na kwotę 6100 zł przekazany do ZOŚ na podstawie zarządzenia Burmistrza Międzyzdrojów nr 199/ITI/05 z dnia 27 grudnia 2005 r. oraz sprzęt nagłaśniający na kwotę 12 444 zł przekazany do ZOŚ na podstawie zarządzenia Burmistrza Międzyzdrojów nr 109/KSP i OS/06 z dnia 12 czerwca 2006 r.)

Wyposażenie wymienione w pkt a-g zostało przekazane nieodpłatnie do ZOŚ na podstawie zarządzenia Burmistrza nr 70/ITI/05 z dnia 17 maja 2005 r. oraz zarządzenia Burmistrza nr 74/ITI/05 z dnia 18 maja 2005 r.

4.Inne

Gmina posiada inne budowle i urządzenia techniczne. Ilość ich wynosi 43 z czego:

 1. 41 znajduje się na stanie Zakładu Ochrony Środowiska o wartości netto 198 642,10 zł ( wartość początkowa 538 213 zł, umorzenie 339 570,90 zł)

b) 2 w ewidencji Urzędu Miejskiego z tego:

- część nawodna „molo” o wartości netto 808 674,59 zł( wartość początkowa 1 566 360 zł, umorzenie 757 685,41zł), którą zgodnie z zarządzeniem nr 99/ITI/04 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 24 maja 2004 roku w sprawie użytkowania części nawodnej molo w Międzyzdrojach z dniem 1 czerwca 2004 roku Zakład Ochrony Środowiska przekazał Gminie,

- skuter Yamaha Fx o wartości netto 47 400,21 zł (wartość początkowa 53 509,20 zł, umorzenie 6 108,99 zł), który na podstawie zarządzenia Kierownika Zakładu Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach nr 2/FIN/06/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. został nieodpłatnie przekazany do urzędu. W ciągu roku nastąpiły ruchy, które nie spowodowały zmian ilościowych-likwidacja przez ZOŚ kabiny sanitarnej o wartości początkowej 4 716,13 zł oraz zakup rozsiewacza o wartości początkowej 2 359 zł

V Środki transportu

Gmina Międzyzdroje posiada w swoich zasobach 23 środki transportu, w tym:

 1. 15 szt. jest na stanie Zakładu Ochrony Środowiska o wartości

netto 46 932,46 zł ( wartość początkowa 393 406,54 zł, umorzenie 346 474,08 zł),

 1. 5 szt. jest na stanie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji o wartości netto 22 079,32 zł

( wartość początkowa 256 289,78 zł, umorzenie 234 210,46 zł),

 1. 1 szt. jest na stanie Straży Miejskiej o wartości netto 23 333,57 zł ( wartość początkowa 50 000,49 zł, umorzenie 26 666,92 zł),

 2. 2 szt. są na stanie Ochotniczej Straży Pożarnej o wartości początkowej 15 279,52 zł

( umorzenie 100%).

Różnica w stosunku do roku ubiegłego wynika ze sprzedaży przez Zakład Ochrony Środowiska trzech środków transportu : przyczepy o wartości początkowej 3 813,43 zł, ciągnika Ursus o wartości początkowej 14 747,27 zł oraz polewaczki LIAZ o wartości początkowej 54 255,09.

VI Inwestycje gminne

 

 

 

 

Kwota poniesionych

Lp

Konto

Nazwa zadania

nakładów na 30.09.2006 r.

 

 

 

 

1.

080-1

Urządzenia

3 200,00

2.

080-1

Monitoring wizyjny

6 710,00

3.

080-2

Przeniesienie uzbrojenia ul.Zwycięstwa

26 202,28

4.

080-2

Kolektor-ul.Komunalna

5 789,50

5.

080-2

Kolektor-ul.Niepodległości

5 789,50

6.

080-2

Konyunuacja budowy mola

20 789,72

7.

080-2

Budowa sieci wodno-

 

 

 

kanalizacyjnej ul.Krótka,Krasickiego

59 939,75

8.

080-2

Budowa sieci wodno-

 

 

 

kanalizacyjnej ul.Geodezyjna

7 858,21

9.

080-2

Sieć wodociągowa-ul.Okrągła

11 049,00

10.

080-2

Oświetlenie-ul.Zwycięstwa,

 

 

 

Niepodległości

25 394,34

11.

080-2

Rekultywacja składowiska odpadów

33 839,00

12.

080-2

Wykonanie chodników i zjazdów

 

 

 

w Międzyzdrojach

158 750,44

13.

080-2

ul.Konopnicka w Międzyzdrojach

163 132,71

14.

080-2

Dokumentacja techniczna-budowa

 

 

 

kanalizacj sanitarnej ul.Kolonijna

6 771,00

15.

080-2

Modernizacja odwodnienia ul.Kościuszki

5 000,00

16.

080-2

Budowa stacji uzdatniania wody

453,10

17.

080-2

Budowa przyłączy sanitarnych

 

 

 

i likwidacji szamba ul.Kolonijna

15 400,16

18.

080-2

Modernizacja drogi ul.Góra Filaretów

442,76

19.

080-3

Hala sportu i rehabilitacji

116 790,50

20.

080-3

Aqua Park

31 680,61

21.

080-3

Odbudowa budynku ul.Kopernika

22 750,00

22.

080-3

Budynek Urzędu Miejskiego

7 320,00

23.

080-3

Budowa budynku mieszkalnego

0,00

 

 

ul.Skłodowskiej

72 407,15

24.

080-3

Kotłownia gazowa i docieplenie

 

 

 

budynku przedszkola

9 150,00

25.

080-4

Plac przed molo

14 998,90

26.

080-4

ul.Nowomyśliwska

9 761,60

27.

080-4

ul.Krótka

15 338,40

28.

080-4

ul.Gryfa Pomorskiego-las

6 636,30

29.

080-4

ul.Turkusowa w Wapnicy

15 213,48

30.

080-4

Remont chodnika ul.Poprzeczna

44 000,00

31.

080-4

ul.Mickiewicza i Rybacka

48 800,00

32.

080-4

Zejście na plażę-Bohaterów Warszawy

 

 

 

i Cicha

19 520,00

33.

080-4

Targowisko miejskie

94 198,32

34.

080-5

Osiedle rzemieślnicze-dokumentacja

9 995,00

35.

080-5

Osiedle rzemieślnicze-dookumentacja

 

 

 

"zasil.energet."

22 818,38

 

 

RAZEM

1 117 890,11

VII Pożyczki udzielone

Dnia 7 marca 2006 roku zawarto umowę pożyczki pomiędzy Gminą Międzyzdroje a Zakładem Ochrony Środowiska na kwotę 60 000 zł oraz dnia 12 czerwca 2006 roku zawarto umowę pożyczki pomiędzy Gminą Międzyzdroje a Zakładem Wodociągów i Kanalizacji na kwotę 50 000 zł. Na dzień 30.09.2006 spłacono całość pożyczek.

VIII Komunalne osoby prawne

Komunalną osobą prawną jest Międzyzdrojskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w którym Gmina posiada stuprocentowe udziały w wysokości 1 346 000 zł.

IX Pozostałe gminne jednostki organizacyjne

Do gminnych jednostek organizacyjnych zalicza się dwie instytucje kultury Miejską Bibliotekę Publiczną i Międzynarodowy Dom Kultury.

X. Związki komunalne i stowarzyszenia, których członkiem jest Gmina

Gmina Międzyzdroje jest członkiem:

Związku Gmin Wyspy Wolin,

Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania,

Związku Miast i Gmin Morskich,

Związku Miast Polskich.

W dniu 31.12.2005 roku Gmina wystąpiła z członkostwa ze Związku Miast Bałtyckich.

XI. Udziały w spółkach handlowych

Zgodnie z uchwałą nr XXXV/352/05 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 18 listopada 2005 roku w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstała spółka pod nazwą Zarząd Przystani Morskiej. Celem spółki jest zarządzanie Przystanią Morską w Międzyzdrojach. Dnia 12.12.2005 r. aktem notarialnym Repertorium A nr 9067/2005 Gmina objęła jeden udział w kapitale zakładowym w/w spółki o wartości nominalnej 50 zł.

W załączeniu:

 1. Stan mienia komunalnego na dzień 30 września 2006 roku w formie tabelarycznej,

 2. Stan mienia komunalnego na dzień 30 września 2006 roku w formie tabelarycznej z uwzględnieniem wartości początkowej, umorzenia i wartości netto,

 3. Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.

Międzyzdroje, dn.20.12.2006 r.

5

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 05-01-2007 08:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Marta Trojan 05-01-2007 08:52