herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Międzyzdrojach przy ul. Polnej


ZAŁĄCZNIK NR 3

Międzyzdroje , 2007-02-15

BURMISTRZ MIĘDZYZDROJÓW

OGŁASZA DRUGI PRZETARG

USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ , POŁOŻONEJ

W MIĘDZYDROJACH PRZY ul. POLNEJ

Nr działki

Powierzchnia

działki

Nr KW

Cena wywoławcza nieruchomości

Postąpienie

1

2

3

4

5

565

710 m2

15778”a”18044

90.000,00 zł

1.000,00

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla między innymi tej działki obowiązywał do dnia 31 grudnia 2003 roku .

Zgodnie z ewidencją gruntów Gminy Międzyzdroje przedmiotowa działka stanowi zurbanizowany teren niezabudowany (Bp) .

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje przedmiotowy teren usytułowany jest w jednostce o symbolu PS - tereny produkcyjno - składowe .

DO WYLICYTOWANEJ CENY DOLICZA SIĘ PODATEK VAT w wysokości 22% ZGODNIE Z ART. 41 , PKT 1 ORAZ ART. 43, PKT 1 , UST 9 USTAWY Z DNIA

11 MARCA 2004 ROKU O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU

26.03.2007 r. O GODZ. 9.30

W SIEDZIBIE URZĘDU MIEJSKIEGO W MIĘDZYZDROJACH PRZY UL. KSIĄŻĄT POMORSKICH 5.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium

w wysokości 10.000,00zł do dnia 22.03.2007 r. (włącznie),

oraz okazanie:

  • dowodu wniesienia wadium ,

  • w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości ,

  • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej , a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z rejestru ,właściwych pełnomocnictw , dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie trzech miesięcy przed datą przetargu.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach

Wadium należy wnieść przelewem bankowym na konto Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach:

BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A.

Oddział Wojewódzki w Szczecinie , Filia w Międzyzdrojach

NR KONTA 38203000451110000000547180,

Wpłacone wadium ulega :

  • przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygra od podpisania aktu notarialnego w terminie ustalonym przez zbywającego,

- zaliczeniu się na poczet ceny nabycia osobie , która przetarg wygrała,

  • zwrotowi przelewem na konto osoby , która nie wygrała przetargu , po uprzednim podaniu numeru konta

Nabywca zobowiązany będzie do poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Z przeprowadzonego przetargu sporządza się protokół, który stanowi podstawę do zawarcia aktu notarialnego.

Urząd Miejski ustali termin podpisania umowy notarialnej z notariuszem i powiadomi o tym nabywcę.

Cudzoziemcy ( w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców , Dz.U. z 2004r. Nr 167, poz. 1758) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości .

Dodatkowych informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ulicy Książąt Pomorskich 5 , pokój nr 18 lub telefonicznie pod numerem 091 / 327-56-32

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 15-02-2007 10:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-02-2007
Ostatnia aktualizacja: - 15-02-2007 10:19