Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.


Międzyzdroje, 2005-08-31

O G Ł O S Z E N I E

O P R Z E T A R G U N I E O G R A N I C Z O N Y M

Gmina Międzyzdroje

z siedzibą przy ulicy

Książąt Pomorskich Nr 5

72-500 Międzyzdroje

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM SĄ ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA ROZBIÓRCE BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO PRZY ULICY NORWIDA 13 ORAZ ROZBIÓRCE BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO PARTEROWEGO I BUDYNKU GOSPODARCZEGO PRZY ULICY POLNEJ 44 W MIĘDZYZDROJACH

SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA można odebrać bezpłatnie w Urzędzie Miejskim w Międzyzdroje przy ul. Książąt Pomorskich 5, w pokoju nr 17 u Kierownika Referatu Infrastruktury Technicznej i Inwestycji Jolanty Spychalskiej w godzinach od 8.00 do 15.30. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Inspektor ds. inwestycji komunalnych Kornela Litra tel. 3275652.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. 1) przedstawią wykaz zamówień conajmniej 2 zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat ( rozpoczęcie i zakończenie 2000 - 2004 ) odpowiadających charakterowi zamówienia oraz o porównywalnej wartości, z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością;

  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Wadium w wysokości 1.000,00zł( słownie: jeden tysiąc złotych 00/100 )

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Termin wykonania zamówienia wynosi 2 miesiące od daty podpisania umowy.

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach , ul. Książąt

Pomorskich Nr 5 - w pokoju nr 10, w terminie do dnia 16 września 2005 roku do godz.10.00.

Otwarcie Ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach, ul. Książąt Pomorskich 5, w Sali Konferencyjnej - w dniu 16 września 2005 roku o godzinie 11.00

Przy wyborze Oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

- ceną oferty - 100%

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 31-08-2005 15:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-08-2005
Ostatnia aktualizacja: - 31-08-2005 15:08