herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem wolnostojącym trzykondygnacyjnym z poddaszem użytkowym o funkcji wczasowej położonej w Międzyzdrojach przy ul. Pomorskiej 10


BURMISTRZ MIĘDZYZDROJÓW

OGŁASZA PIERWSZY RZETARG

USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM WOLNOSTOJĄCYM TRZYKONDYGNACYJNYM Z PODDASZEM UŻYTKOWYM O FUNKCJI WCZASOWEJ POŁOŻONEJ

W MIĘDZYZDROJACH

przy ul. POMORSKIEJ 10

stanowiącej działkę gruntu Nr 364 o pow. 701 m2 ,

dla której prowadzona jest księga wieczysta

przez Sąd Rejoniowy w Świnoujsciu KW nr 3420

cena wywoławcza 2.000.000,00 zł

w tym :

grunt : 298.600,00zł

budynek : 1.701.400,00zł

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla między innymi tej nieruchomości obowiązywał do dnia 31 grudnia 2003 roku .

Zgodnie z ewidencją gruntów Gminy Międzyzdroje przedmiotowa działka stanowi tereny inne zurbanizowane (Bi).

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Międzyzdroje przedmiotowy teren usytuowany jest w jednostce o symbolu tereny specjalne służące wypoczynkowi (SW)

Posesja przy ul. Pomorskiej 10 i posesja przy ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 18 posiadają wspólne przyłącze wodociągowe , do przyłącza wodociągowego przez teren posesji przy ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 18 do posesji przy ul. Pomorskiej 10 wybudowana jest instalacja wewnętrzna wodociągowa .

Na terenie nieruchomości znajduje się infrastruktura Telekomunikacji Polskiej S.A.

Nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków pod nr A-1386, decyzją DZ-4200/29/0/98 z dnia 08.09.1998r. i podlega ścisłej ochronie konserwatorskiej .

Właściciel zobowiązany jest do opieki nad zabytkiem jak to określono w treści ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz.U.nr 162, poz.1568)

Na podstawie art. 43 ust.1 pkt.2 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług przedmiotowa nieruchomość zwolniona jest od podatku VAT

Od ustalonej ceny w przetargu zostanie udzielona 10% bonifikata ustalona Uchwałą nr XV/143/2003 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie niektórych zasad zbycia nieruchomości , z tytułu wpisania nieruchomości do rejestru zabytków.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU

10.07.2007 r. O GODZ. 10,00

W SIEDZIBIE URZĘDU MIEJSKIEGO W MIĘDZYZDROJACH przy ul. Książąt Pomorskich 5.

Postąpienie ustala się w wysokości 25.000,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 250.000,00zł do dnia 05.07.2007r. (włącznie), z zaznaczeniem , której niruchomości dotyczy oraz okazanie:

  • dowodu wniesienia wadium ,

  • w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości ,

  • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej , a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z rejestru , właściwych pełnomocnictw , dowodów tożsamosci osób reprezentujących podmiot .

Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie - w okresie trzech miesiecy przed datą przetargu .

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach

Wadium należy wpłacić przelewem bankowym na konto Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach:

BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A.

Oddział Wojewódzki w Szczecinie , Filia w Międzyzdrojach

NR KONTA 38203000451110000000547180,

Wpłacone wadium ulega :

  • przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygra od podpisania aktu notarialnego w terminie ustalonym przez zbywającego,

- zaliczeniu się na poczet ceny nabycia osobie , która przetarg wygrała,

  • zwrotowi przelewem na konto osoby , która nie wygrała przetargu , po uprzednim podaniu numeru konta

  • przepadkowi w sytuacji nieuzyskania wymaganych zgód przez cudzoziemców.

Nabywca zobowiązany będzie do poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomosci.

Z przeprowadzonego przetargu sporządza się protokół, który stanowi podstawę do zawarcia aktu notarialnego.

Urząd Miejski ustali termin podpisania umowy notarialnej z notariuszem i powiadomi o tym Nabywcę.

Cudzoziemcy ( w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców , Dz.U.z 2004r. Nr 167, poz. 1758) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości .

Dodatkowych informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ulicy Książąt Pomorskich 5 , pokój nr 18 lub telefonicznie pod numerem 091 / 32-80-801

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 30-04-2007 09:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Bartelmuss 27-04-2007
Ostatnia aktualizacja: - 30-04-2007 09:43