Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Międzyzdrojów ogłasza pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę w okresie od 1 czerwca 2007 r. do 31 maja 2010 r. miejsca na plaży w Międzyzdrojach, stanowiącego część działki nr 193/2, obręb 16 miasta Międzyzdroje, o powierzchni 1000 m2 (25m x 40 m) z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną i handlową – na obszarze do 20% powierzchni przeznaczonej do dzierżawy, pozostała powierzchnia – z przeznaczeniem na działalność rekreacyjną, sportową, rozrywkową, wypożyczalnię sprzętu plażowego.


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Międzyzdrojów ogłasza pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę w okresie

od 1 czerwca 2007 r. do 31 maja 2010 r. miejsca na plaży w Międzyzdrojach, stanowiącego część działki nr 193/2, obręb 16 miasta Międzyzdroje, o powierzchni 1000 m2 (25m x 40 m) z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną i handlową - na obszarze do 20% powierzchni przeznaczonej do dzierżawy, pozostała powierzchnia - z przeznaczeniem na działalność rekreacyjną, sportową, rozrywkową, wypożyczalnię sprzętu plażowego.

Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:

  1. Przedmiotem przetargu jest teren o powierzchni 1000 m2 (25m x 40 m), stanowiący część działki nr 193/2, obręb 16 miasta Międzyzdroje, bez księgi wieczystej, usytuowany na wschód od przejścia na plażę przy ul. Gryfa Pomorskiego - Las (przy radarze) wskazany na załączniku mapowym do Zarządzenia Nr 81/GEO/2007 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 20 kwietnia 2007 r..

2. Cena wywoławcza rocznego czynszu z tytułu dzierżawy opisanego powyżej miejsca wynosi 62.000,00 zł + 22% VAT (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące złotych plus 22% VAT).

Czynsz roczny podlega zapłacie z góry, za pierwszych 12 miesięcy - płatny jest do 20 czerwca 2007 r., za każde następne 12 miesięcy - płatny do 31 marca każdego roku.

3. Czas trwania umowy : od 1 czerwca 2007 r. do 31 maja 2010 r.

4. Opisane w punkcie 1. miejsce przeznaczone jest : na działalność gastronomiczną i handlową - na obszarze do 20% powierzchni przeznaczonej do dzierżawy, pozostała powierzchnia - przeznaczona jest na działalność rekreacyjną, sportową, rozrywkową, wypożyczalnię sprzętu plażowego.

5. Sposób zagospodarowania miejsca przeznaczonego do wydzierżawienia : zgodnie z przeznaczeniem, preferowane są obiekty drewniane

6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium w wysokości 10.000,00 zł na konto Urzędu Miejskiego BGŻ S.A. Oddział Wojewódzki w Szczecinie, Filia w Międzyzdrojach, Nr konta : 38203000451110000000547180 w terminie do dnia 24 maja 2007 r. (włącznie). Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy. Wadium osób, których oferta nie została wybrana jako najkorzystniejsza podlega zwrotowi na wskazany rachunek bankowy.

7. Pisemne oferty zawierające :

- dane oferenta, w tym telefon kontaktowy lub e-mail,

- datę sporządzenia oferty,

- oferowany czynsz roczny netto z tytułu dzierżawy miejsca opisanego w punkcie 1 wyrażona w złotych,

- termin i sposób zagospodarowania przedmiotu dzierżawy, ze wskazaniem powierzchni planowanych do wykorzystania na

poszczególne rodzaje działalności

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

- kopia dowodu wpłaty wadium,

należy składać w zapieczętowanych kopertach z napisem „Dzierżawa miejsca na plaży o pow. 1000 m2- przetarg” w siedzibie Urzędu

Miejskiego w Międzyzdrojach ul. Książąt Pomorskich 5, pokój nr 10 (sekretariat) do dnia 25 maja 2007 r. do godziny 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 25 maja 2007 r. o godzinie 12.30 na sali konferencyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach.

Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami.

8. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nie wpłynie ani jedna oferta lub żaden z oferentów nie zaoferuje ceny

wyższej od wywoławczej, a także jeżeli komisja przetargowa stwierdzi, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu.

9. Informacje dodatkowe :

- Dzierżawca zobowiązany będzie do uzyskania niezbędnych pozwoleń i uzgodnień od właściwych organów w szczególności od Urzędu

Morskiego w Szczecinie

- Dzierżawca zobowiązany będzie do utrzymania porządku i czystości na dzierżawionym terenie oraz jego otoczenia, stosowania się do

zaleceń służb sanitarnych, porządkowych i administracyjnych,

- Dzierżawca prowadzi działalność na własny koszt i ryzyko,

- Dzierżawca nie może bez zgody Wydzierżawiającego poddzierżawiać wydzierżawionego terenu osobom trzecim,

- Po zakończeniu dzierżawy, Dzierżawca zobowiązany będzie opuścić i uprzątnąć wydzierżawiony teren i wydać Wydzierżawiającemu w

stanie wolnym od praw i rzeczy osób trzecich.

10. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jak też prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, o czym

poinformuje zarządzeniem Burmistrza podanym do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu

Miejskiego w Międzyzdrojach oraz publikację na stronie internetowej Urzędu - www.bip.miedzyzdroje.pl.

11. Kryteria oceny oferty i ich znaczenie :

- oferowany czynsz roczny netto z tytułu dzierżawy miejsca - 50 %

- sposób zagospodarowania przedmiotu dzierżawy - 50 %

12. O wynikach przetargu oferenci zostaną poinformowani telefonicznie bądź drogą elektroniczną do dnia 29 maja 2007 r., a oferent którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zostanie dodatkowo powiadomiony o terminie zawarcia umowy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 17-05-2007 15:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Konarzewska 15-05-2007
Ostatnia aktualizacja: - 17-05-2007 15:11