herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą

Urząd Miejski ul. Książąt Pomorskich 3  telefon 91 32-75-654 Kierownik Referatu Promocji - Anetta Czyżak

Do zadań Referatu Promocji i Współpracy z Zagranicą należy w szczególności:

 1. w zakresie promocji:
  1. promocja Gminy w kraju oraz poza jego granicami, budowanie pozytywnego wizerunku Gminy,
  2. realizacja strategii promocji Gminy,
  3. prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie promocji, sportu i turystyki Gminy oraz działalności Urzędu, 
  4. opracowanie merytoryczne, przygotowanie i wydruk materiałów promocyjnych  i informacyjnych Gminy,
  5. przygotowanie i organizacja imprez kulturalno – rekreacyjno – sportowych, których organizatorem lub współorganizatorem jest Gmina,
  6. koordynowanie działań w zakresie organizacji imprez masowych organizowanych przez inne podmioty,
  7. współpraca reklamowa z mediami polskimi oraz zagranicznymi oraz koordynacja działań w zakresie realizacji  reklam radiowych, telewizyjnych i internetowych oraz  informacji prasowych i internetowych dotyczących promocji Gminy,
  8. współpraca przy redagowaniu strony internetowej Urzędu oraz innych witryn promujących Gminę w Internecie,
  9. redagowanie „Informatora Samorządowego” i koordynowanie działań związanych z jego wydawaniem,
  10. monitorowanie mediów,
  11. promowanie atrakcji przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem bioróżnorodności występującej na terenie Gminy.
 2. w zakresie kultury:
  1. współpraca z Międzynarodowym Domem Kultury i Miejską Biblioteką Publiczną,  w zakresie realizacji zadań: organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej - koordynacja działań,
  2. organizacja lub współorganizacja miejskich imprez kulturalnych, artystycznych i okolicznościowych lub współudział w organizacji cyklicznych imprez kulturalno-artystycznych,
  3. analiza wniosków o przyznanie dotacji i jej rozliczenie, na cele statutowe Międzynarodowego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej,
  4. prowadzenie postępowania administracyjnego, w sprawach o udzielenie dotacji celowych na organizację imprez kulturalnych i artystycznych oraz sportowo-rekreacyjnych i rozliczanie dotacji, zgodnie z ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie lub ustawy  prawo zamówień publicznych,
  5. koordynacja działań i współpraca w tworzeniu „Kroniki Miasta Międzyzdroje”.   
 3. w zakresie sportu:
  1. współpraca organizacyjna z klubami sportowymi oraz innymi placówkami i podmiotami  w zakresie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu,
  2. współpraca merytoryczna i nadzór nad przyznawaniem, wydatkowaniem i rozliczeniem finansowo - księgowym środków finansowych na działalność stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych,
  3. współpraca merytoryczna i nadzór na wydatkowaniem środków finansowych na utrzymanie stadionu miejskiego w Międzyzdrojach,  na stypendia sportowe i obozy sportowe,
  4. organizacja imprez sportowych.
 4.  zakresie turystyki:
  1. współpraca z lokalną  branżą turystyczną oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz rozwoju turystyki na terenie Gminy,
  2. współpraca merytoryczna z jednostkami gminnymi związanymi z kulturą, oświatą, sportem i turystyką,
  3. koordynacja działań i organizacja prezentacji oferty turystycznej Gminy, podczas targów turystycznych, wystaw, zjazdów, konferencji oraz sympozjów na terenie kraju i poza jego granicami,
  4. tworzenie nowych atrakcji turystycznych Gminy, szlaków turystycznych i ścieżek przyrodniczych  w ramach realizacji projektów oraz pozyskiwania środków zewnętrznych,
 5. w zakresie ochrony dóbr kultury i  zabytków:
  1. prowadzenie i nadzór nad gminną ewidencją zabytków,
  2. opieka nad pomnikami i miejscami pamięci,
  3.  współpraca i koordynacja działań prowadzonych prac archeologicznych na grodzisku średniowiecznym w Lubinie i innych miejsc wskazanych przez Zachodniopomorskiego Konserwatora Zabytków,
  4. rozszerzenie i wzbogacenie oferty atrakcji historycznych występujących na terenie Gminy.
 6. w zakresie organizacji społecznych:
  1. współpraca ze stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy,
  2. ustalanie programów współpracy Gminy  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w świetle ustawy o  pożytku publicznym i wolontariacie,
  3.  przygotowanie procedury i nadzór nad przyznawaniem, wydatkowaniem  i rozliczeniem finansowo - księgowym środków finansowych wynikających z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie,
  4. prowadzenie ewidencji stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy.
 7. w zakresie współpracy zagranicznej:
  1. nawiązywanie kontaktów i współpraca z innymi jednostkami samorządowymi w kraju i zagranicą,
  2. rozszerzanie współpracy zagranicznej Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem miast  z terenu Niemiec,

organizacja pobytu delegacji polskich i zagranicznych na terenie Gminy, przygotowywanie porozumień o współpracy i umów z gminami i instytucjami  w kraju i zagranicy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 16-07-2007 10:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-07-2007
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Rychłowski 07-10-2016 08:50