herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Międzyzdrojach przy ul. Pomorskiej 16


BURMISTRZ MIĘDZYZDROJÓW

OGŁASZA

  DRUGI RZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W MIĘDZYZDROJACH

przy ul. Pomorskiej 16

 stanowiącej działkę gruntu Nr 349 o pow. 467 m2 ,

dla której prowadzona jest księga wieczysta

przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu KW nr 3421

cena wywoławcza 1.100.000,00 zł

w tym :

grunt : 162.250,00zł

budynek : 937.750,00zł

Od ustalonej ceny w przetargu zostanie udzielona 10% bonifikata ustalona Uchwałą nr XV/143/2003 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie niektórych zasad zbycia nieruchomości , z tytułu wpisania nieruchomości do rejestru zabytków

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem wolnostojącym dwukondygnacyjnym z poddaszem użytkowym częściowo podpiwniczony o funkci wczasowej , powierzchnia użytkowa obiektu - 394,93m2 , kubatura obiektu 1.544m2

OBCIĄŻENIA : nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków pod nr A-1387, decyzją DZ-4200/30/0/98 z dnia 08.09.1998r i podlega ścisłej ochronie konserwatorskiej. Właściciel zobowiązany jest do opieki nad zabytkim jak to określono w treści ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz.U.nr 162, poz.1568).

Ponadto nieruchomość obciążona jest służebnością gruntową polegajacą na prawie swobodnego przejazdu i przechodu oraz prawie do wybudowania i użytkowania wjazdu do kondygnacji podziemnych usytuowanego budynku przy ul. Pomorskiej 14 - na działce nr 349 obr.20 w pasie gruntu o szerokości 1,23 mb i długości 15,50mb o łącznej powierzchni 19 m2 przyległego do ulicy Pomorskiej i usytuowanego wzdłuż granicy z działką nr 437, Obr.20 na rzecz każdoczesnego współwłaściciela nieruchomości objętej kw nr 3355. Przez teren nieruchomości przebiega kabel w ziemi zasilający w energięgę elektryczną nieruchomość położoną przy ul. Promenada Gwiazd 20 , ul.Promenada Gwiazd 22 , ul. Promenada Gwiazd 24 oraz przy ul. Ludowej 9

i ul. Ludowej 9a

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU

18.12.2007 r. O GODZ. 9,00

W SIEDZIBIE URZĘDU MIEJSKIEGO W MIĘDZYZDROJACH przy ul. Książąt Pomorskich 5.

Postąpienie ustala się w wysokości 15.000,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 150.000,00zł do dnia 14.12.2007 r. (włącznie), z zaznaczeniem , której nieruchomości dotyczy

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla między innymi tych nieruchomości obowiązywał do dnia 31 grudnia 2003 roku .

Zgodnie z ewidencją gruntów Gminy Międzyzdroje przedmiotowe działki stanowią tereny inne zurbanizowane (Bi).

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Międzyzdroje przedmiotowe tereny usytuowane są w jednostce o symbolu tereny specjalne służące wypoczynkowi (SW)

 Na podstawie art. 43 ust.1 pkt.2 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług przedmiotowe nieruchomości zwolnione są od podatku VAT

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu oraz okazanie:

  • dowodu wniesienia wadium ,

  • w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej , a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z rejestru , właściwych pełnomocnictw , dowodów tożsamosci osób reprezentujących podmiot .

Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie - w okresie trzech miesiecy przed datą przetargu .

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach

Wadium należy wpłacić przelewem bankowym na konto Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach:

BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A.

Oddział Wojewódzki w Szczecinie , Filia w Międzyzdrojach

NR KONTA 38203000451110000000547180,

Wpłacone wadium ulega :

  • przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygra od podpisania aktu notarialnego w terminie ustalonym przez zbywającego,

- zaliczeniu się na poczet ceny nabycia osobie , która przetarg wygrała,

  • zwrotowi przelewem na konto osoby , która nie wygrała przetargu , po uprzednim podaniu numeru konta,

  • przepadkowi w sytuacji nieuzyskania wymaganych zgód przez cudzoziemców.

Nabywca zobowiązany będzie do poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Z przeprowadzonego przetargu sporządza się protokół, który stanowi podstawę do zawarcia aktu notarialnego.

Urząd Miejski ustali termin podpisania umowy notarialnej z notariuszem i powiadomi o tym Nabywcę.

Cudzoziemcy ( w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców , Dz.U.z 2004r. Nr 167, poz. 1758) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości .

 Dodatkowych informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ulicy Książąt Pomorskich 5 , pokój nr 18 lub telefonicznie pod numerem 091 / 32-756-66

 Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 12-10-2007 12:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Bartelmuss 10-10-2007
Ostatnia aktualizacja: Marta Trojan 31-10-2007 13:54