herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Projekt budżetu na 2008 rok


Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia

 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2008 rok.

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d), i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art.165, art. 184 ust.1,2 i 3, art.188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; Dz. U. Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz.984) Rada Miejska w Międzyzdrojach uchwala, co następuje:

 § 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik nr 1) w wysokości 46 397 582,00 zł

z tego:

1) dochody bieżące 19 399 782,00 zł

2) dochody majątkowe 26 997 800,00 zł

 § 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik nr 2) w wysokości 45 970 556,00 zł

z tego:

1) wydatki bieżące 22 974 550,00 zł

2) wydatki majątkowe 22 996 006,00 zł

 § 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 427 026,00 zł,

która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów w kwocie 427 026,00 zł.

 § 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 600 000 zł i rozchody w wysokości 1 027 026 zł zgodnie z załącznikiem nr 3

 § 5. W budżecie tworzy się rezerwy :

1) ogólną w wysokości 200 000,00 zł

2) celową w wysokości 468 458,35 zł

z przeznaczeniem na:

a. realizację zadań własnych z zakresy zarządzania kryzysowego 18 458,35 zł

b. pokrycie wydatków polegających na wniesienie wkładów

na poczet kapitału zakładowego planowanych do założenia

trzech gminnych spółek z o.o. 200 000,00 zł

c. remont dachu kościoła w Międzyzdrojach oraz remont

organów w kościele w Międzyzdrojach 250 000,00 zł

 § 6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 zgodnie z załącznikiem nr 4.

 § 7. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych (Załącznik nr 5) w wysokości:

1) przychody 6 049 000,00 zł

2) wydatki 6 039 550,00 zł

 § 8. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik nr 6) w wysokości:

1) przychody 51 500,00 zł

2) wydatki 73 000,00 zł

 § 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty 1 000 000,00 zł

 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 927 026 ,00 zł

 § 10. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 ujęte w załączniku nr 4 do uchwały,

 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

 § 11. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a. podmiotowe (Załącznik nr 7 ) w wysokości 1 338 300,00 zł

b. przedmiotowe (Załącznik nr 8) w wysokości 122 000,00 zł

c. celowe na zadania własne (Załącznik nr 9) w wysokości 1 312 552,00 zł

 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowe na zadania własne (Załącznik nr 10) w wysokości 262 930,00 zł

 § 12.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 11.

 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 12.

 § 13.1. Ustala się dochody w wysokości 360 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 2. Ustala się wydatki w wysokości 345 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 3. Ustala się wydatki w wysokości 25 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

 § 14.Upoważnia się Burmistrza do :

  1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego

deficytu budżetu,

2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych , z wyłączeniem przeniesień

wydatków między działami,

  1. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych,

  1. udzielania w roku budżetowym pożyczki dla Zakładu Ochrony Środowiska do łącznej

kwoty 100 000 zł,

  1. do lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący

obsługę budżetu gminy,

 § 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Międzyzdroje.

 § 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 15-11-2007 13:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wanda Konarzewska 15-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Marta Trojan 15-11-2007 13:44