herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Informacja o Stanie Mienia Gminy na dzień 30.09.2007r


INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIEDZYZDROJE

( stan na dzień 30 września 2007 roku)

I Grunty

Gmina Międzyzdroje podzielona jest na dziesięć obrębów ewidencyjnych w tym :

1) siedem obejmujących grunty gminne , w tym:

a) cztery obręby na terenie Miasta Międzyzdroje - obr. 16, 19, 20, 21,

b) jeden obręb obejmujący sołectwo Wicko ( Zalesie i Wicko) - obr. 25,

c) jeden obręb obejmujący sołectwo Wapnica - obr. 23,

d) jeden obręb obejmujący sołectwo Lubin - obr. 24

2) jeden obejmujący grunty będące w użytkowaniu Wolińskiego Parku Narodowego obr.22 ,

3) jeden obejmujący grunty będące w użytkowaniu Lasów Państwowych obr. 17,

4) jeden obejmujący grunty Zalewu Szczecińskiego

Ogółem powierzchnia gruntów komunalnych wynosi 308 ha w tym:

1) w bezpośrednim użytkowaniu Gminy 204 ha,

2) w dzierżawie 12 ha,

3) w użytkowaniu, władaniu, zarządzie i trwałym zarządzie 42 ha,

4) w użytkowaniu wieczystym 50 ha.

PODZIAŁ GRUNTÓW ZE WZGLĘDU NA SPOSÓB UŻYTKOWANIA:

I . Nieruchomości pozostające w bezpośrednim użytkowaniu Gminy Międzyzdroje oraz

grunty dzierżawione , stanowią grunty o łącznej powierzchni 216 ha.

Nieruchomości te stanowią tereny zielone, ciągi komunikacyjne, tereny zalewowe i strefy sanitarne, tereny pod zabudowę mieszkaniową , pensjonatową oraz usługową.

Grunty będące własnością Gminy Międzyzdroje , są przedmiotem dzierżawy.

W roku 2007 wydzierżawiono grunt o łącznej powierzchni 12 ha.

Grunty z reguły dzierżawione są przez Gminę na okresy roczne i trzyletnie. W roku 2007 Rada Miejska wyraziła zgodę na zawarcie umowy dzierżawy na okres od 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2037 r. (Uchwała nr XI/98/07 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia

17 maja 2007 r.) części działki nr 21 położonej w obrębie geodezyjnym nr 16 miasta Międzyzdroje.

II. W użytkowaniu , władaniu , zarządzie i trwałym zarządzie pozostają 42 ha, które

są użytkowane przez :

1) Polski Związek Działkowców z siedzibą w Szczecinie, który użytkuje 29 ha

z przeznaczeniem na pracownicze ogrody działkowe,

2) Zakład Ochrony Środowiska z siedzibą w Międzyzdrojach , który użytkuje 10 ha

na cele statutowe ,

3) Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Międzyzdrojach , który użytkuje 0,40 ha na cele

statutowe ,

4) Szkoły podstawowe , gimnazjum i przedszkole ,ośrodek kultury, które użytkują 2,60 ha na

cele oświatowo- wychowawcze

III. W użytkowaniu wieczystym pozostaje 50 ha gruntów, które mają w użytkowaniu wieczystym osoby prawne i osoby fizyczne .

OPIS ZWIĘKSZEŃ I ZMNIEJSZEŃ W POZYCJI GRUNTY

Stan na dzień 30 września 2006 roku wynosił 313 ha ( 3 134 036 m2), stan na 30 września 2007 roku wynosi 308 ha (3 085 168 m2). Różnica na minus 5 ha ( 48 868 m2) wynika z następujących zdarzeń:

1) stan na dzień 30.09.2006r. 3 134 036,00 m2

2) zwiększenia z tytułu:

a) komunalizacji czterech nieruchomości stanowiących

ujęcie wody 13 979,00 m2

Ogółem zwiększenia wynoszą 13 979,00 m2

3) zmniejszenia z tytułu:

a) przekształcenia

Od 1 października 2006 r. wydano 5 decyzji obejmujących 8 działek

o łącznej powierzchni 5 797,00 m2

b) sprzedaży nieruchomości

Sprzedanych w trybie przetargowym:

- 12 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 13 273,00 m2

Sprzedanych w trybie bezprzetargowym:

- 7 działek niezabudowanych w celu poprawienia warunków posiadanej

nieruchomości o łącznej powierzchni 783,00 m2

- 3 lokale mieszkalne wraz z udziałami w gruncie na rzecz najemców

o powierzchni 689,78m2

- 2 działki zostały sprzedane użytkownikom wieczystym o powierzchni 41 678,00 m2

- 1 działka zbyta w drodze zamiany 627,00 m2

suma 62 847,78 m2

Ogółem zmniejszenia wynoszą w zaokrągleniu 62 847,00 m2

4) stan na dzień 30.09.2007r. 3 085 168,00 m2

Różnica między stanem na 30.09.2007 r. a stanem na 30.09.2006 r. - 48 868,00 m2

II Budynki

1. Budynki mieszkalne

W zasobach Gminy Międzyzdroje znajdują się 94 budynki mieszkalne, które z dniem

1 kwietnia 2006 roku powierzono w zarządzanie Międzyzdrojskiemu Przedsiębiorstwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (umowa o zarządzanie z dnia 3 marca 2006 r).

Różnica ilościowa budynków w stosunku do roku poprzedniego wynika z następujących operacji:

a) ze sprzedaży 1 budynku zgodnie z aktem notarialnym z dnia 16.03.2006 r. Repertorium A Nr 592/2006 (sprzedaż nie została ujęta w poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego).Wartość ewidencyjna sprzedanego budynku wynosi 5 365,33 zł, powierzchnia 155,88 m2,

b) ze sprzedaży 1 budynku zgodnie z aktem notarialnym z dnia 28.12.2006 r. Repertorium A Nr 3372/2006 (zamiana polegająca na sprzedaży przez gminę nieruchomości zabudowanej i zakup 4 lokali mieszkalnych). Wartość ewidencyjna budynku wynosi 32 576,36 zł, powierzchnia 90,50 m2,

c/ z przeklasyfikowania 1 budynku z budynku wczasowego na mieszkalny. Wartość ewidencyjna budynku wynosi 590 982,72 zł, powierzchnia 414,96 m2 ( wartość początkowa wynosiła 102 259,83 zł, nastąpiło zwiększenie wartości w wyniku zamontowania kotła gazowego o kwotę 24 275,70 zł oraz na skutek kosztu przebudowy budynku wczasowego na mieszkalny o kwotę 464 447,19 zł).

W ciągu roku nastąpiło zwiększenie wartości budynków mieszkalnych przy ul.:

a/ Kolejowej 5a o koszt modernizacji wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania na kwotę 9 652,89 zł oraz wykonania robót ogólnobudowlanych polegających na wykonaniu dociepleń ścian zewnętrznych, obróbki blacharskiej, dachu o kwotę 10 800 zł.

b/ Książąt Pomorskich 9 o koszt wykonania robót ogólnobudowlanych polegających na wykonaniu 8 sztuk pomieszczeń sanitarnych WC z pełnym wyposażeniem w instalację elektryczną i wodociągowo-kanalizacyjną o kwotę 23 923,52 zł

c/ Książąt Pomorskich 19 a o koszt wykonania docieplenia ścian zewnętrznych, izolacji pionowej przeciwwilgociowej, odprowadzenie wód opadowych do studni głównej, wykonanie zadaszenia wejścia do mieszkania o kwotę 6 500 zł

d/ E.Plater 11-13 o koszt wykonania docieplenia ścian zewnętrznych, wykonanie tynków elewacji, remont pokrycia dachowego o kwotę 15 000 zł

e/ E.Plater 25 o koszt wykonania wewnętrznej instalacji gazowej- przyłącze do mieszkania, wymiana kotła, montaż wkładu kominowego o kwotę 10 973,05 zł

f/ Krasickiego 2 o koszt wykonania łazienki o kwotę 6 126,83 zł

g/ Norwida 6 o koszt modernizacji wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania , wymiana kotła, montaż wkładu kominowego o kwotę 10 630,87 zł oraz o koszt wykonania schodów drewnianych żelbetowych wraz z ich zadaszeniem i wykonaniem wejścia do mieszkania o kwotę 11 000 zł

h/ Światowida 12 o koszt wykonania wewnętrznej instalacji gazowej-przyłącze gazowe do mieszkania, wymiana kotła, montaż wkładu kominowego o kwotę 10 594,47 zł

i/ Głównej 15 o koszt wykonania robót ogólnobudowlanych polegających na dociepleniu zewnętrznej ściany szczytowej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ,remont komina o kwotę 8 499,54 zł oraz o koszt wykonania robót ogólnobudowlanych- izolacja przeciwwilgociowa, wentylacja grawitacyjna mieszkań, odprowadzenie wód opadowych o kwotę 5 276,94 zł

Łączna wartość ewidencyjna budynków w posiadaniu Gminy wynosi 9 341 466,37 zł.

Umorzenie budynków na 30.09.2007 r. wynosi 6 372 918,72 zł. Wartość netto budynków wynosi 2 968 547,65 zł. Powierzchnia budynków mieszkalnych wynosi 16 036,46 m2.

2. Lokale mieszkalne

Gmina Międzyzdroje jest właścicielem 26 lokali mieszkalnych o powierzchni 1 042,72 m2.

Wartość netto lokali na 30.09.2007 r. wynosi 1 584 529,53 zł ( wartość początkowa- 1 822 883,06 zł, umorzenie- 238 353,53 zł). W stosunku do roku poprzedniego nastąpiło zwiększenie ilości lokali mieszkalnych o 4 i zmniejszenie o 1. Wartość ewidencyjna lokali nabytych wynosi 620 000 zł, a powierzchnia 148,40 m2. Lokale zostały nabyte przez gminę w wyniku zamiany - akt notarialny Repertorium A Nr 3372/2006 z dnia 28.12.2006 r. Wartość ewidencyjna lokalu zbytego wynosi 36 906,98 zł, a powierzchnia 153,59 m2 . Lokal został zbyty aktem notarialnym z dnia 05.06.2006 r.Repertorium A Nr 2621/2006(sprzedaż nie została uwzględniona w poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego).

3. Obiekty szkolne

Ogółem miasto posiada w swoich zasobach 5 nieruchomości przeznaczonych na cele oświatowe. Jest to Przedszkole Miejskie, Gimnazjum w skład, którego wchodzą budynek główny i budynek sali gimnastycznej oraz dwie Szkoły Podstawowe . W zarządzie Przedszkola jest jeden budynek o wartości brutto 535 748,41 zł (wartość netto

na 30.09.2007 r.-397 494,79 zł). W stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost wartości budynku o 359 024,18 zł w związku z wykonaniem ocieplenia i budową kotłowni gazowej.

W zarządzie Gimnazjum są dwa budynki- budynek główny i budynek sali gimnastycznej o łącznej wartości brutto 1 444 923,72 zł (netto na 30.09.2007 r.- 603 146,80 zł)-w ciągu roku nastąpił wzrost wartości budynku głównego o koszt wymiany okien na kwotę 9 995,88 zł .

W zarządzie Szkoły Podstawowej nr 1 jest jeden obiekt szkolny o wartości brutto

1 736 245,35 zł (netto na 30.09.2007 r.-1 265 995,04 zł). W ciągu roku nastąpiło zwiększenie wartości budynku o 168 791,33 zł w związku z wymianą okien i drzwi, remontem schodów przed wejściem do budynku. W zarządzie Szkoły Podstawowej nr 2 jeden obiekt szkolny o wartości brutto 1 395 918,50 zł (netto na 30.09.2007 r.- 123 547,20 zł).

Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 7 522,11 m2.

Ogółem wartość brutto obiektów szkolnych wynosi 5 112 835,98 zł (netto na 30.09.2007 r.-

2 390 183,83 zł).

4. Obiekty kulturalne

Gmina Międzyzdroje posiada dwa budynki o ogólnej wartości netto 8 140 257,77 zł zajmowane przez instytucje kultury. Jeden budynek przekazany został w zarząd Międzynarodowego Domu Kultury. Jego powierzchnia użytkowa wynosi 2190 m2, a wartość netto 8 135 280,48 zł (wartość początkowa 10 197 384,85 zł, umorzenie 2 062 104,37 zł)

Drugi budynek znajduje się w zarządzie Miejskiej Biblioteki Publicznej. Powierzchnia użytkowa tego budynku wynosi 312 m2, a wartość netto 4 977,29 zł ( wartość początkowa-

66 562,13 zł, umorzenie 61 584,84 zł)

5. Obiekty służby zdrowia

Gmina przejęła z dniem 12 grudnia 2003 roku 2 budynki przychodni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Wartość ewidencyjna tych budynków wynosi 727 400 zł , a wartość netto 659 206,22 zł.

Powierzchnia budynków wynosi 1103,80 m2.

6. Pozostałe obiekty użyteczności publicznej

Gmina w swoich zasobach posiada 5 budynków użyteczności publicznej, w tym:

a/ 1 budynek - siedziba Urzędu Miejskiego - powierzchnia budynku biurowego wynosi 780,81 m2. Wartość netto budynku wynosi 933 604,13 zł ( wartość początkowa

1 302 889,08 zł, umorzenie na 30.09.2007 r.- 369 284,95 zł). W ciągu roku nastąpił wzrost wartości budynku o kwotę ogółem 207 906,03 zł. Kwota wynika z następujących pozycji:

- remont pomieszczenia OC, archiwum, sanitariatów, pomieszczeń magazynowych, kasy,

księgowości i pomieszczeń promocji- 154 539,20 zł,

- sieć komputerowa- 25 142,37 zł,

- wykonanie klimatyzacji w sali konferencyjnej- 18 324,44 zł

- wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu księgowości- 9 900,02 zł

b/ 4 budynki - w dyspozycji Zakładu Ochrony Środowiska- wartość netto tych budynków wynosi 504 648,08 zł ( wartość początkowa- 826 115,43 zł, umorzenie- 321 467,35 zł).

Ogółem wartość netto budynków wynosi 1 438 252,21 zł.

7.Inne

W ewidencji Urzędu Miejskiego znajduje się 69 budynków niemieszkalnych.

Wartość ewidencyjna budynków niemieszkalnych wynosi 3 774 498,39 zł , a wartość netto

1 422 074,01 zł ( umorzenie na 30.09.2007 r.- 2 352 424,38 zł ).

W bezpośrednim zarządzie gminy jest 27 budynków, w dzierżawie i najmie jest 40 budynków oraz w innych formach (użyczenie względnie użytkowanie) są 2 budynki. Gmina zleciła zarządzanie niektórymi lokalami użytkowymi Międzyzdrojskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (umowa o zarządzanie z dnia 3 marca 2006 r. wraz z aneksami).

W roku 2007 Rada Miejska wyraziła zgodę na przedłużenie okresu dzierżawy działki nr 218/2 położonej przy ul. Bohaterów Warszawy 19 do dnia 31.12.2037 r. (Uchwała nr IX/77/07 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 kwietnia 2007 r.) celem realizacji przez dzierżawcę zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji parteru budynku i nadbudowie piętra.

W zarządzie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji jest 9 budynków o wartości netto

609 189,19 zł (wartość początkowa- 898 054,80 zł, umorzenie-288 865,61 zł).

W zarządzie Zakładu Ochrony Środowiska znajduje się 1 budynek- kaplica cmentarna

( przekazana w trwały zarząd z dniem 1 stycznia 2004 roku ) o wartości początkowej

45 300 zł. Umorzenie na 30.09.2007 r. tego środka trwałego wynosi 7 302,56 zł, a więc wartość netto wynosi 37 997,44 zł.

W zarządzie Szkoły Podstawowej nr 1 znajduje się 1 budynek o wartości netto 4 891,33 zł

( wartość początkowa- 7 504,13 zł, umorzenie- 2 612,80 zł).

Ogółem ilość budynków to 80 sztuk a wartość netto 2 074 151,97 zł

W ciągu roku wystąpiły następujące ruchy nie mające wpływu na zmianę ilości:

a/ ujawnienie 5 budynków na łączną kwotę brutto 154 645,77 zł (w ciągu roku w przypadku jednego z budynków nastąpił wzrost wartości o koszt zamontowania przemysłowej bramy segmentowej na kwotę 9 867,65 zł)

b/ likwidacja 3 budynków na łączną kwotę brutto 236 032,54 zł (w jednym z budynków w listopadzie 2006 roku została zwiększona wartość o kwotę 7 161,01 zł)

c/ przeklasyfikowanie budynku wczasowego na mieszkalny na kwotę brutto 102 259,83 zł

d/ sprzedaż jednego budynku na kwotę brutto 2 500 zł - akt notarialny Repertorium A Nr 2810/2007 z dnia 14.09.2007 r.

III Udział w budynku

W związku z aktem notarialnym Repertorium A Nr 553/2004 z dnia 18 marca 2004 roku- umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie za zobowiązania finansowe przejęliśmy udział

w wysokości 1/6 w prawie użytkowania wieczystego do działki nr 417 położonej przy

ul. Promenada Gwiazd 32 i udział w wysokości 1/6 w prawie własności do budynku z częścią gastronomiczną i usługową usytuowanego na w/w działce.

Wartość prawa własności do 1/6 gruntu oszacowano na 163 905,83 zł.

Wartość przejętej nieruchomości wyceniono na 547 300 zł.

Dnia 13.06.2007 roku zawarto ugodę sądową ( sygn.akt IC 901/05 z dnia 13.06.2007 r.),

w której strony oświadczyły: „że nie ważną jest umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie zawarta między stronami w dniu 18.03.2004 roku”. Ugoda uprawomocniła się w dniu 8 sierpnia 2007 r.

W związku z powyższym wyksięgowano udział w budynku o wartości 547 300 zł.

IV Budowle i urządzenia techniczne

1. Wodociągi i oczyszczalnie ścieków

W zarządzie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji znajdują się 2 wodociągi o długości 33 km

i wartości netto 662 510,06 zł ( wartość początkowa 343 553,03 zł plus zwiększenie wartości o kwotę 433 222,82 zł= 776 775,85 zł , umorzenie na 30.09.2007 r. 114 265,79 zł ) oraz

1 oczyszczalnia ścieków o wartości netto 11 289,35 zł ( wartość początkowa 31 232,14 zł, umorzenie 19 942,79 zł).

2. Drogi gminne

Przez miasto i gminę Międzyzdroje przebiegają drogi gminne, powiatowe oraz droga wojewódzka nr 102, która znajduje się w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gryficach.

Ogólna ilość dróg o nawierzchni utwardzonej w granicach administracyjnych miasta wynosi 20,59 km o powierzchni 107,900 m2.

Powierzchnia istniejących chodników wynosi 55 901 m2 z tego drogi powiatowe obejmujące 15 ulic mają długość 8,89 km o powierzchni 50,1 tys. M2, w tym 8,6 km o powierzchni około 49,8 m2 o nawierzchni ulepszonej.

Powierzchnia istniejących chodników wynosi 32 503 m2.

Drogi gminne obejmują 37 ulic. Łączna długość tych dróg wynosi 6,06 km.

Długość dróg gminnych w sołectwach wynosi 2 km.

Uchwałą Nr XV/136/07 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25.09.2007 r. drogi powiatowe położone na terenie miasta Międzyzdroje zostały zaliczone do kategorii dróg gminnych. Uchwała wejdzie w życie od 1 stycznia 2008 roku.

3.Obiekty sportowe

Gmina posiada 3 obiekty sportowe.

Jeden obiekt znajduje się w zarządzie Szkoły Podstawowej nr 1- boisko szkolne o wartości netto 625 244,66 zł ( wartość początkowa- 714 565,26 zł , umorzenie na 30.09.2007 r.-

89 320,60 zł).

Drugi obiekt sportowy - stadion miejski znajduje się w ewidencji Urzędu Miejskiego. W ciągu roku nastąpiło zwiększenie wartości środka trwałego o koszt wytyczenia na gruncie obiektu budowlanego (korty tenisowe) na kwotę 549 zł. Obecna wartość netto stadionu wynosi 4 147 251,56 zł (wartość początkowa 4 733 366,50 zł plus zwiększenie wartości stadionu o kwotę 18 300 zł (wykazane w poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego) plus zwiększenie wartości o kwotę 549 zł= 4 752 215,50 zł, umorzenie na 30.09.2007 r.- 604 963,94 zł).

Z dniem 9 października 2006 roku część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 100

o powierzchni 8 300 m2 położonej przy ul. Gryfa Pomorskiego 61 b została przekazana w dzierżawę na okres 25 lat (umowa dzierżawy nr G.7224/817/243/2006) celem jej zabudowy przez dzierżawcę.

W dniu 01.01.2007 r. oddano część nieruchomości położonej przy ul. Gryfa Pomorskiego

61 b stanowiącą część działki nr 100, na której urządzony jest Stadion Miejski w administrowanie Zakładowi Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach.

W skład wyposażenia stadionu wchodzą:

  1. dwa namioty do ochrony przed deszczem

  2. zestaw do pomiaru czasu

  3. stelaż pod zeskok

  4. cztery tablice wyników mechaniczne przenośne

  5. schodki dla sędziów mierzących czas

  6. okablowanie systemu pomiaru czasu

  7. zeskok do skoku wzwyż

h) sprzęt nagłaśniający

i) wiatromierz elektroniczny

Łączna wartość początkowa środków trwałych wchodzących w skład wyposażenia stadionu wynosi 108 662,96 zł ( wiatromierz elektroniczny na kwotę 6 100 zł przekazany do ZOŚ na podstawie zarządzenia Burmistrza Międzyzdrojów nr 199/ITI/05 z dnia 27 grudnia 2005 r. oraz sprzęt nagłaśniający na kwotę 12 444 zł przekazany do ZOŚ na podstawie zarządzenia Burmistrza Międzyzdrojów nr 109/KSP i OS/06 z dnia 12 czerwca 2006 r.)

Wyposażenie wymienione w pkt a-g zostało przekazane nieodpłatnie do ZOŚ na podstawie zarządzenia Burmistrza nr 70/ITI/05 z dnia 17 maja 2005 r. oraz zarządzenia Burmistrza nr 74/ITI/05 z dnia 18 maja 2005 r.

Trzeci obiekt sportowy- korty tenisowe (w poprzednich informacjach o stanie mienia dane odnośnie majątku wynikały z ewidencji księgowej, którą korty nie były objęte ze względu na brak ich wartości, ponieważ nakłady na obiekt ponosili dzierżawcy w latach 1991-2007).

W roku 2007 objęto korty ewidencją ilościową i wykazano w niniejszej informacji. Gmina wyceni budowlę dla celów ewidencyjnych. Do końca br. korty tenisowe znajdują się w dzierżawie.

4.Inne

Gmina posiada inne budowle i urządzenia techniczne. Ilość ich wynosi 45 z czego:

a) 43 znajdują się na stanie Zakładu Ochrony Środowiska o wartości netto 187 023,06 zł

( wartość początkowa 546 429,39 zł, umorzenie 359 406,33 zł)

Różnica w stosunku do roku poprzedniego wynika z zakupu przez ZOŚ dwóch kosiarek o łącznej wartości brutto 8 216,39 zł (wartość netto 7 942,23 zł)

b) 2 w ewidencji Urzędu Miejskiego z tego:

- część nawodna „molo” o wartości netto 738 188,39 zł( wartość początkowa 1 566 360 zł, umorzenie 828 171,61 zł) jest w dzierżawie na okres 40 lat (umowa zawarta w dniu 30.09.2003 r.),

- skuter Yamaha Fx o wartości netto 36 698,37 zł (wartość początkowa 53 509,20 zł, umorzenie 16 810,83 zł).

V Środki transportu

Gmina Międzyzdroje posiada w swoich zasobach 22 środki transportu, w tym:

a) 14 szt. jest na stanie Zakładu Ochrony Środowiska o wartości

netto 565 500,64 zł ( wartość początkowa 916 153,56 zł, umorzenie 350 652,92 zł),

b) 5 szt. jest na stanie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji o wartości netto 16 216,70 zł

( wartość początkowa 249 335,17 zł, umorzenie 233 118,47 zł),

c) 1 szt. jest na stanie Straży Miejskiej o wartości netto 13 333,47 zł ( wartość początkowa

50 000,49 zł, umorzenie 36 667,02 zł),

d) 2 szt. są na stanie Ochotniczej Straży Pożarnej o wartości początkowej 245 279,52 zł

(umorzenie na 30.09.2007 r. 32 449,06 zł, wartość netto 212 830,46 zł)

Różnica w stosunku do roku ubiegłego wynika ze sprzedaży przez Zakład Ochrony Środowiska dwóch środków transportu tj. samochodu ciężarowego Liaz 424 C o wartości początkowej 35 618,56 zł, przyczepy o wartości początkowej 4 334,42 zł oraz z zakupu samochodu śmieciarki o wartości brutto 439 500 zł. Wartość początkowa w stosunku do roku poprzedniego zwiększyła się dodatkowo o 123 200 zł z tytułu wykupu samochodu Mercedes-Benz wraz z zabudową śmieciarka „super mini”, który w roku poprzednim był użytkowany przez ZOŚ na podstawie umowy leasingu i został wykazany tylko ilościowo. Obecnie nastąpił wykup samochodu.

W ZWiK różnica wartościowa wynika z likwidacji dwóch wózków o napędzie elektrycznym na kwotę 6 954,61 zł. W roku ubiegłym nie były one wykazane ilościowo tylko wartościowo.

Różnica wartościowa w środkach transportu, które są na stanie OSP wynika ze zwiększenia wartości o koszt karasowania pojazdów gaśniczych; jednego o kwotę 140 000 zł, drugiego o kwotę 90 000 zł.

VI Środki trwałe obce

W ewidencji pozabilansowej Gminy znajdują się następujące środki trwałe obce:

a) grunt pokryty wodami morskimi wraz z akwenem- dzierżawa 40-letnia,

b) nieruchomości o łącznej powierzchni 17,1238 ha obejmujące plażę (od linii brzegu morskiego do obwoźnego podnóża wydmy) oraz zejścia na plażę tj.

- część działki nr 430/3 położonej w obrębie nr 20 Międzyzdroje o powierzchni 5,5639 ha,

- część działki nr 431/3 położonej w obrębie nr 20 Międzyzdroje o powierzchni 4,6736 ha,

- część działki nr 193/2 położonej w obrębie nr 16 o powierzchni 6,8863 ha,

c) dwa kontenery znajdujące się na Molo w Międzyzdrojach - użyczenie na czas nieoznaczony.

VII Inwestycje gminne

Kwota poniesionych

Lp

Konto

Nazwa zadania

Nakładów na 30.09.2007 r.

1.

080-1

Monitoring wizyjny

6 710,00

2.

080-2

Budowa sieci wodno-

kanalizacyjnej ul.Krótka,Krasickiego"102"

59 939,75

3.

080-2

Budowa drogi w ul.Nowomyśliwskiej

i Komunalnej

104 609,50

4.

080-2

Sieć wodno-kanalizacyjna ul.Miernicza,

Sanitarna ul.Polna

5 490,00

5.

080-2

Cmentarz komunalny w Międzyzdrojach

10 000,00

6.

080-2

Budowa stacji uzdatniania wody

27 338,50

7.

080-2

Rekultywacja składowiska odpadów

34 760,96

8.

080-2

Sieć wodociągowa ul.Okrągła

11 049,00

9.

080-2

Dokumentacja na budowę kolektora

w ul.Niepodległości "102"

5 789,50

10.

080-2

Dokumentacja na oświetlenie ul.

Zwycięstwa,Niepodległości "102"

25 394,34

11.

080-2

Zakup kontenerów i inne prace-parking

28 297,90

12.

080-2

Plac zabaw w Przedszkolu

18,01

13.

080-2

Przebudowa ul.Ludowej i 1000-lecia PP

67,50

14.

080-2

Budowa przyłączy-amfiteatr

12 200,00

15.

080-2

Budowa boiska wielofunkcyjnego

18 300,00

16.

080-2

Budowa sieci wodno-

kanalizacyjnej z przepompownią ul.Wąska

13 000,00

17.

080-2

Remont wiaduktu w Lubinie

45 752,00

18.

080-2

Budowa witacza

74 566,99

19.

080-3

Budowa budynku mieszkalnego ul.

Skłodowska

1 161 617,61

20.

080-3

Budynek Urzędu Miejskiego

8 540,80

21.

080-3

Przebudowa budynku-Balbinka

3 416,00

22.

080-3

Projekt budynku na rozbudowę hali

sportowej-Szkoła nr 1

61 000,00

23.

080-3

Budowa amfiteatru z zapleczem

11 956,00

24.

080-4

Targowisko miejskie w Międzyzdrojach

95 698,32

25.

080-4

ul.Mickiewicza i Rybacka

63 853,20

26.

080-4

Zejście na plażę-ul.Bohaterów Warszawy -

Cicha

25 620,00

27.

080-4

Oświetlenie ul.Turkusowej

24 729,40

28.

080-4

Remont ul.Dobrej

4 270,00

RAZEM

1 943 985,28

VIII Pożyczki udzielone

Gmina udzieliła z budżetu za zgodą Rady Miejskiej w Międzyzdrojach pożyczek Zakładowi Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach na łączną kwotę 140 000 zł.

Na dzień 30.09.2007 roku spłacono 92 500 zł. Pozostało do spłaty 47 500 zł.

IX Komunalne osoby prawne

Komunalną osobą prawną jest Międzyzdrojskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Sp. z o.o., w którym Gmina posiada stuprocentowe udziały w wysokości 1 346 000 zł.

X Pozostałe gminne jednostki organizacyjne

Do gminnych jednostek organizacyjnych zalicza się dwie instytucje kultury Miejską Bibliotekę Publiczną i Międzynarodowy Dom Kultury.

XI Związki komunalne i stowarzyszenia, których członkiem jest Gmina

Gmina Międzyzdroje jest członkiem:

Związku Gmin Wyspy Wolin,

Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania,

Związku Miast i Gmin Morskich,

Związku Miast Polskich,

Stowarzyszenia Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej- Rada Miejska w dniu 07.03.2007 r. podjęła Uchwałę nr VI/51/07 w sprawie przystąpienia przez Gminę Międzyzdroje do Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,

Celowego Związku Gmin R-XXI- Rada Miejska w dniu 05.04.2007 r. podjęła Uchwałę nr VIII/66/07 w sprawie przystąpienia do Celowego Związku Gmin R-XXI a w dniu 17.04.2007 r. na podstawie Uchwały Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI przyjęto Gminę jako członka.

XII Udziały w spółkach handlowych

Zgodnie z uchwałą nr XXXV/352/05 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 18 listopada 2005 roku w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstała spółka pod nazwą Zarząd Przystani Morskiej. Celem spółki jest zarządzanie Przystanią Morską w Międzyzdrojach. Dnia 12.12.2005 r. aktem notarialnym Repertorium A nr 9067/2005 Gmina objęła jeden udział w kapitale zakładowym w/w spółki o wartości nominalnej 50 zł.

W załączeniu:

  1. Stan mienia komunalnego na dzień 30 września 2007 roku w formie tabelarycznej,

  2. Stan mienia komunalnego na dzień 30 września 2007 roku w formie tabelarycznej z uwzględnieniem wartości początkowej, umorzenia i wartości netto,

  3. Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.

Międzyzdroje, dn.15.11.2007 r.

10

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 15-11-2007 13:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wanda Konarzewska 15-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Marta Trojan 15-11-2007 13:52