herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia wzorów urzędowych formularzy oraz druków wyborczych stosowanych w wyborach ponownych, uzupełniających, przedterminowych, wyborach do nowych rad i w wyborach przedterminowych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast


UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 8 stycznia 2007 r.

w sprawie ustalenia wzorów urzędowych formularzy oraz druków wyborczych

stosowanych w wyborach ponownych, uzupełniających, przedterminowych,

wyborach do nowych rad i w wyborach przedterminowych

wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4, art. 19 ust. 5, art. 111 ust. 3 i art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.), art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 i Nr 127, poz. 1087) oraz
art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza
i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 z późn. zm.) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

W wyborach ponownych, uzupełniających, przedterminowych i wyborach do nowych rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady miasta stołecznego Warszawy i rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy oraz w wyborach przedterminowych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast stosuje się odpowiednio wzory urzędowych formularzy oraz druków wyborczych, ustalone w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z uwzględnieniem wzorów ustalonych niniejszą uchwałą.

§ 2.

Dla przeprowadzenia wyborów, o których mowa w § 1 ustala się wzory:

1) potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji listy kandydatów na radnych w wyborach ponownych, uzupełniających, przedterminowych, wyborach do nowych rad, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

2) protokołu rejestracji listy kandydatów na radnych w wyborach ponownych, uzupełniających przedterminowych, wyborach do nowych rad, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały;

3) potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach przedterminowych, w których wybiera się tylko wójta, burmistrza, prezydenta miasta, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały;

4) protokołu rejestracji kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach przedterminowych, w których wybiera się tylko wójta, burmistrza, prezydenta miasta, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały;

5) zaświadczenia dla męża zaufania w wyborach przedterminowych, w których wybiera się tylko wójta, burmistrza, prezydenta miasta, stanowiący załącznik nr 5 do uchwały;

6) zaświadczenia dla zastępcy pełnomocnika w wyborach przedterminowych, w których wybiera się tylko wójta, burmistrza, prezydenta miasta, stanowiący załącznik nr 6 do uchwały;

7) protokołu z wyborów uzupełniających/ponownych, stosowanego w wyborach do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, stanowiący załącznik nr 7 do uchwały;

8) obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej o obsadzeniu mandatu(ów) radnych
w wyborach uzupełniających/ponownych bez głosowania, stanowiący załącznik nr 8 do uchwały.

§ 3.

W wyborach uzupełniających i ponownych w gminach liczących do 20. tys. mieszkańców, zarządzonych dla obsadzenia nie wszystkich mandatów w okręgu stosuje się wzór "Protokołu głosowania w obwodzie na kandydatów na radnych" ustalony dla wyborów do rad gmin w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców, który stanowi załącznik nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów sporządzanych przez obwodowe komisje wyborcze w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów, prezydentów miast (M.P. Nr 68, poz. 699) ze zmianą w punkcie protokołu dotyczącym okręgu w brzmieniu „obejmujący mandatów” polegającą na dodaniu po wyrazie "mandatów" wyrazów "do obsadzenia".

§ 4.

W wyborach uzupełniających do rady gminy w gminie liczącej do 20 tys. mieszkańców stosuje się pierwszą część "Informacji o sposobie głosowania w wyborach do rady gminy
w gminie liczącej do 20 tys. mieszkańców" stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 października 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic w m.st. Warszawie oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r., (M.P. Nr 74, poz. 739) z następującą zmianą: skreśla się wyrazy "w okręgu".

§ 5.

Traci moc uchwała z dnia 6 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów urzędowych formularzy oraz druków wyborczych stosowanych w wyborach ponownych, uzupełniających, przedterminowych, wyborach nowych rad i w wyborach przedterminowych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz o zmianie uchwały w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic w m.st. Warszawie (M.P. Nr 61, poz. 641 i Nr 68, poz. 701).

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący

Państwowej Komisji Wyborczej

Ferdynand Rymarz

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1089, Nr 214, poz. 1806, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 218, poz. 1592.

- 2 -

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 20-12-2007 09:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-12-2007
Ostatnia aktualizacja: - 20-12-2007 09:29