Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Międzyzdrojach przy ulicy Promenada Gwiazd 5, stanowiącej działkę nr 257/2 o powierzchni 4.053 m2, obręb 20 miasta Międzyzdroje


 

BURMISTRZ MIĘDZYZDROJÓW OGŁASZA

NA DZIEŃ 4 MARCA 2008 ROKU

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W MIĘDZYZDROJACH PRZY ULICY PROMENADA GWIAZD 5,

stanowiącej działkę nr 257/2 o powierzchni 4.053 m2,

obręb 20 miasta Międzyzdroje,

dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczysta KW Nr 38525.

Przetarg odbędzie się na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach

przy ulicy Książąt Pomorskich 5 w Międzyzdrojach.

 

1. CENA WYWOŁAWCZA - 8.000.000,00 zł brutto (słownie: osiem milionów złotych) - zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 

2. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Nr IX/74/07 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Promenady Wschodniej w Międzyzdrojach działka nr 257/2 przeznaczona jest w części pod zabudowę usługową, przyplażową (symbol planu - 11U), w części pod infrastrukturę techniczną - stację transformatorową 15/0,4 kV (symbol planu 15 E).

Zgodnie z ewidencją gruntów gminy Międzyzdroje teren działki nr 257/2 stanowi użytek Bi - inne tereny zurbanizowane.

 

3. Teren działki nr 257/2, obręb 20 miasta Międzyzdroje położony jest w obszarze pasa ochronnego. Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Urząd Morski w Szczecinie pismem znak : GPG II 60722-Mi/1/2/07 z dnia

12 grudnia 2007 r. nie wniósł uwag do zamiaru sprzdaży przedmiotowej nieruchomości.

 

4. W dnia 26 czerwca 2007 r. Rada Miejska podjęłą uchwałę Nr XII/103/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miedzyzdroje.

 

5. Na terenie nieruchomości usytuowane są dwa budynki użytkowe (budynki w nieznacznej części usytuowane są poza granicami działki będącej przedmiotem sprzedaży, w działce nr 431/3), budynek sanitariatów publicznych oraz budynek gospodarczy, stanowiące własność Gminy Międzyzdroje.

Ponadto na działce nr 257/2 usytuowanych jest 12 obiektów o charakterze gastronomiczno-handlowym lub handlowym, stanowiące własność dzierżawców części w/w działki.

 

6. Nieruchomość stanowiąca działkę nr 257/2, obręb 20 miasta Międzyzdroje obciążona jest

dwunastoma umowami dzierżawy części terenu w/w działki o łącznej powierzchni 1.137 m2 i sześcioma umowami dzierżawy pomieszczeń o łącznej pow. użytkowej 191,72 m2, do dnia 30 września 2010 r. w tym:

 • umową dzierżawy terenu o pow. 200 m2, na którym usytuowany jest obiekt o pow. zabudowy wynoszącej 102 m2, z przeznaczeniem na działalność gastronomiczno-handlową

 • umową dzierżawy terenu o pow. 161 m2, na którym usytuowany jest obiekt o pow. zabudowy wynoszącej 121 m2, z przeznaczeniem na działalność gastronomiczno-handlową

 • umową dzierżawy terenu o pow. 96 m2, na którym usytuowany jest obiekt o pow. zabudowy wynoszącej 47 m2, z przeznaczeniem na działalność gastronomiczno-handlową

 • umową dzierżawy terenu o pow. 53 m2, na którym usytuowany jest obiekt o pow. zabudowy wynoszącej 30 m2, z przeznaczeniem na działalność gastronomiczno-handlową

 • umową dzierżawy terenu o pow. 98 m2, na którym usytuowany jest obiekt o pow. zabudowy wynoszącej 49 m2, z przeznaczeniem na działalność gastronomiczno-handlową

 • umową dzierżawy terenu o pow. 119 m2, na którym usytuowany jest obiekt o pow. zabudowy wynoszącej 52 m2, z przeznaczeniem na działalność gastronomiczno-handlową

 • umową dzierżawy terenu o pow. 109 m2, na którym usytuowany jest obiekt o pow. zabudowy wynoszącej 41 m2, z przeznaczeniem na działalność gastronomiczno-handlową

 • umową dzierżawy terenu o pow. 43 m2, na którym usytuowany jest obiekt o pow. zabudowy wynoszącej 16 m2, z przeznaczeniem na działalność handlową

 • umową dzierżawy terenu o pow. 30 m2, na którym usytuowany jest obiekt o pow. zabudowy wynoszącej 11 m2, z przeznaczeniem na działalność handlową

 • umową dzierżawy terenu o pow. 47 m2, na którym usytuowany jest obiekt o pow. zabudowy wynoszącej 20 m2, z przeznaczeniem na działalność gastronomiczno-handlową

 • umową dzierżawy terenu o pow. 109 m2, na którym usytuowany jest obiekt o pow. zabudowy wynoszącej 45 m2, z przeznaczeniem na działalność gastronomiczno-handlową

 • umową dzierżawy terenu o pow. 72 m2, na którym usytuowany jest obiekt o pow. zabudowy wynoszącej 19 m2, z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną

 • umową dzierżawy pomieszczenia o pow. użytkowej 23,50 m2, usytuowanego w budynku użytkowym, z przeznaczeniem na działalność magazynowo-składową

 • umową dzierżawy pomieszczenia o pow. użytkowej 20 m2, usytuowanego w budynku użytkowym, z przeznaczeniem na działalność magazynowo-składową

 • umową dzierżawy pomieszczenia o pow. użytkowej 20 m2, usytuowanego w budynku użytkowym, z przeznaczeniem na działalność magazynowo-składową

 • umową dzierżawy pomieszczenia o pow. użytkowej 13,18 m2, usytuowanego w budynku użytkowym, z przeznaczeniem na cele socjalne związane z działąlnością rekreacyjną

 • umową dzierżawy pomieszczenia o pow. użytkowej 60 m2, usytuowanego w budynku użytkowym, z przeznaczeniem na cele socjalne związane z działąlnością rekreacyjną

 • umową dzierżawy sanitariatu publicznego o pow. użytkowej 55,40 m2, usytuowanego na terenie w/w działki

(treść w/w umów dzierżawy do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego)

 

7. Na terenie przedmiotowej nieruchomości znajduje się: infrastruktura elektro-energetyczna będąca własnością ENEA Operator, Rejon Dystrybucji Międzyzdroje, infrastruktura Telekomunikacji Polskiej S.A. oraz infrastruktura wodno-kananlizacyjna Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Międzyzdrojach. (załączniki mapowe do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego)

 

8. Dodatkowych informacji na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ulicy Książąt Pomorskich 5, pokój nr 18 lub telefonicznie pod numerami 091/32-756-66 i 091/32-756-32 w godzinach od 8.00 do 15.30.

 

9. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w gotówce (w pieniądzu) wadium w kwocie 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych ) do dnia 28 lutego 2008 r. włącznie, na konto Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach :

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział Wojewódzki w Szczecinie,

Filia w Międzyzdrojach, Nr konta 38203000451110000000547180.

Za datę wniesienia wadium uważa sie datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, natomiast wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygra od podpisania aktu notarialnego w terminie ustalonym przez zbywającego lub w sytuacji nieuzyskania wymaganych zgód na nabycie nieruchomości przez Cudzoziemców.

Za uchylenie się od podpisania aktu notarialnego będzie uznawane uniemożliwienie lub utrudnianie notariuszowi wykonania swoich obowiązków w tym brak przedstawienia stosownych dokumentów, zgód, zaświadczeń, a w szczególności wymaganej na nabycie nieruchomości zgody współmałżonka, czy zgody wspólników spółki cywilnej lub uchwał organów spółek.

 

10. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, co daje 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych).

 

11. Osoby fizyczne biorące udział w przetargu zobowiązane są do okazania komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego ich tożsamość.

Małżonkowie nabywający nieruchomość do majątku wspólnego winni wspólnie uczestniczyć w przetargu, a w przypadku występowania jednego z małżonków, do uczestnictwa w przetargu wymagana jest zgoda drugiego małżonka w formie aktu notarialnego.

Osoby prawne zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej wypis z właściwego rejestru sądowego oraz stosowne pełnomocnictwa do reprezentowania.

Osoby, które są cudzoziemcami w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zobowiązane są przed zawarciem umowy notarialanej do uzyskania zezwolenia ministra włąściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomosci będącej przedmiotem niniejszego ogłoszenia.

 

12. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu lub żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała.

 

13. Cena nieruchomosci sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej włąsność.

Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

 

14. Z przeprowadzonego przetargu sporzadza się protokół, który stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

15. Gmina zastrzega sobie prawo pierwokupu nieruchomości w przypadku jej sprzedaży osobie trzeciej przez nabywcę wyłonionego w drodze niniejszego przetargu. W okresie obowiązywania prawa pierwokupu nabywca zobowiązuje się nie przenosić własności nieruchomości w inny sposób niż na podstawie umowy sprzedaży z zastosowaniem powyższego prawa pierwokupu. W przypadku przeniesienia własności nieruchomości w drodze innej umowy niż umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa pierwokupu, nabywca zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości aktualnej na dzień przeniesienia własności wartości nieruchomości według wartości ustalonej przez wyznaczonego przez Gminę Międzyzdroje rzeczoznawcę majątkowego, którego wycena będzie ostateczna i niepodważalna. Gmina może odstąpić od naliczenia kary umownej na wniosek nabywcy, gdy przeniesienie było uzasadnione względami gospodarczymi dla realizacji inwestycji.

 

16. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 03-01-2008 13:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Konarzewska 21-12-2007
Ostatnia aktualizacja: Marta Trojan 29-01-2008 14:35