Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę w okresie od 1 czerwca 2008 r. do 31 maja 2010 r. miejsca na plaży w Międzyzdrojach, stanowiącego część działki nr 430/3, obręb 20 miasta Międzyzdroje, o powierzchni 1000 m2 (25m x 40 m) z przeznaczeniem na działalność rekreacyjno-rozrywkową z małą gastronomią ? działalność gastronomiczna i handlowa ? do 20% dzierżawionej powierzchni, pozostała powierzchnia - z przeznaczeniem na działalność rekreacyjno ?rozrywkową.


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Międzyzdrojów ogłasza pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę w okresie od 1 czerwca 2008 r. do 31 maja 2010 r. miejsca na plaży w Międzyzdrojach, stanowiącego część działki nr 430/3, obręb 20 miasta Międzyzdroje, o powierzchni 1000 m2 (25m x 40 m) z przeznaczeniem na działalność rekreacyjno-rozrywkową z małą gastronomią - działalność gastronomiczna i handlowa - do 20% dzierżawionej powierzchni, pozostała powierzchnia - z przeznaczeniem na działalność rekreacyjno -rozrywkową.

Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:

  1. Przedmiotem przetargu jest teren o powierzchni 1000 m? (25m x 40 m), stanowiący część działki nr 430/3, obręb 20 miasta Międzyzdroje, bez księgi wieczystej, usytuowany na zachód od przejścia na plażę przy ulicy Wesołej, oznaczony numerem 1 na załączniku mapowym do Zarządzenia Nr 65/GEO/2008 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 18 kwietnia 2008roku.

  2. Cena wywoławcza rocznego czynszu z tytułu dzierżawy opisanego powyżej miejsca wynosi 65.000,00 zł + 22% VAT (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych plus 22% VAT).

  3. Czynsz za pierwszych 12 miesięcy trwania umowy, tj. za okres od 01.06.2008r. do 31.05.2009r. płatny do dnia podpisania umowy dzierżawy, za następne 12 miesięcy z góry do 31 marca 2009r.

3. Czas trwania umowy : od 1 czerwca 2008 r. do 31 maja 2010 r.

4. Opisane w punkcie 1. miejsce przeznaczone jest : na działalność gastronomiczną i handlową - na obszarze do 20% powierzchni przeznaczonej do dzierżawy, pozostała powierzchnia - przeznaczona jest na działalność rekreacyjną, sportową, rozrywkową, kulturalną, wypożyczalnię sprzętu plażowego.

5. Sposób zagospodarowania miejsca przeznaczonego do wydzierżawienia : zgodnie z przeznaczeniem, preferowane są obiekty drewniane. Ogranicza się powierzchnię przeznaczoną na urządzenie obiektu rozrywkowo - gastronomicznego do 400m2.

6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium w wysokości 20.000,00 zł na konto Urzędu Miejskiego BGŻ S.A.

Oddział Wojewódzki w Szczecinie, Filia w Międzyzdrojach, Nr konta : 38203000451110000000547180 w terminie do dnia 29.05.2008r. (włącznie). Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Wadium osób, których oferta nie została wybrana jako najkorzystniejsza podlega zwrotowi na wskazany rachunek bankowy.

7. Pisemne oferty zawierające :

- dane oferenta, w tym telefon kontaktowy lub e-mail,

- datę sporządzenia oferty,

- oferowany czynsz roczny netto z tytułu dzierżawy miejsca opisanego w punkcie 1 wyrażona w złotych,

- termin i sposób zagospodarowania przedmiotu dzierżawy, ze wskazaniem powierzchni planowanych do wykorzystania na

poszczególne rodzaje działalności,

- ofertę prowadzonej działalności ( w szczególności preferowane prowadzenie działalności koncertów muzyki na żywo, konkursów tańca towarzyskiego, zajęć fitness, projekcji filmów na plaży)

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

- kopię dowodu wpłaty wadium,

należy składać w zapieczętowanych kopertach z napisem „Dzierżawa miejsca na plaży o pow. 1000 m?- przetarg” w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach ul. Książąt Pomorskich 5, pokój nr 10 (sekretariat) do dnia 30 maja 2008 r. do godziny 900.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 30 maja 2008 r. o godzinie 1030 na sali konferencyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami

8. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nie wpłynie ani jedna oferta lub żaden z oferentów nie zaoferuje ceny wyższej od wywoławczej, a także jeżeli komisja przetargowa stwierdzi, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu.

9. Informacje dodatkowe :

- Dzierżawca zobowiązany będzie do uzyskania niezbędnych pozwoleń i uzgodnień od właściwych organów w szczególności od Urzędu Morskiego w Szczecinie

- Dzierżawca zobowiązany będzie do utrzymania porządku i czystości na dzierżawionym terenie oraz jego otoczenia, stosowania się do

zaleceń służb sanitarnych, porządkowych i administracyjnych,

- Dzierżawca prowadzi działalność na własny koszt i ryzyko,

- Dzierżawca nie może bez zgody Wydzierżawiającego poddzierżawiać wydzierżawionego terenu osobom trzecim,

- Po zakończeniu dzierżawy, Dzierżawca zobowiązany będzie opuścić i uprzątnąć wydzierżawiony teren i wydać Wydzierżawiającemu w stanie wolnym od praw i rzeczy osób trzecich.

10. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, jak też prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, o czym poinformuje zarządzeniem Burmistrza podanym do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu

Miejskiego w Międzyzdrojach oraz publikacją na stronie internetowej Urzędu - www.bip.miedzyzdroje.pl.

11. Kryteria oceny oferty i ich znaczenie :

- oferowany czynsz roczny netto z tytułu dzierżawy miejsca - 30 %

- oferta prowadzonej działalności - 40 % ( w szczególności preferowane prowadzenie koncertów muzyki na żywo, konkursów tańca towarzyskiego, zajęć fitness, projekcji filmów na plaży),

- sposób zagospodarowania terenu , pomysł na koncepcje budowlaną oraz jakość wykonania wnętrza- 30 %

12. O wynikach przetargu oferenci zostaną poinformowani telefonicznie bądź drogą elektroniczną do dnia 01czerwca 2008 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 21-05-2008 14:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Hendzel 20-05-2008
Ostatnia aktualizacja: - 21-05-2008 14:55