Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.


Burmistrz Międzyzdrojów

działając na podstawie art. 13 ust. 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na zadania związane z realizacją Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych,

w tym prowadzenie Środowiskowych Ognisk Wychowawczych - Świetlic Socjoterapeutycznych w Międzyzdrojach i Wapnicy .

1.Rodzaj zadań:

  1. Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania patologii społecznej w środowisku rodzin zagrożonych alkoholizmem i innymi uzależnieniami, przemocą w rodzinie oraz patologią społeczną.

  2. Prowadzenie Środowiskowych Ognisk Wychowawczych - Świetlic socjoterapeutycznych w Międzyzdrojach przy ul. Kolejowej 29 i Wapnicy przy ul. Turkusowej 26 dla dzieci zagrożonych patologia społeczną , znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej - codziennie w godzinach popołudniowych,

  3. Rozpoznanie środowiska gminy Międzyzdroje oraz organizacja i koordynacja działań na rzecz dzieci znajdujących się w rodzinach patologicznych i dysfunkcyjnych,

  4. Zatrudnienie wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i opiekunczej,

  5. Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych.

Formami realizacji założeń i zadań winno być :

1) Realizacja zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o pomocy społecznej,

2) Systematyczne prowadzenie działań profilaktycznych w środowisku

dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,

3) Organizacja szkoleń , warsztatów profilaktycznych i terapeutycznych,

4) Zapewnienie dzieciom i młodzieży pomocy socjalnej , psychologicznej

i prawnej oraz koordynacja tych działań,

5) Oddziaływanie wychowawcze, promocja zdrowia, kształtowanie trwałych zainteresowań.

Oferta winna uwzględniać środki finansowe na zatrudnienie wychowawców i opiekunów , wynagrodzenia osobowe , usługi materialne i niematerialne, dożywianie , wydatki rzeczowe , składki na ubezpieczenie społeczne, inne niezbędne do realizacji zadania.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych nas realizację tego zadania.

W budżecie gminy na 2004 rok przewidziano kwotę w wysokości 30.400 zł słownie : trzydzieści tysięcy czterysta zł.

3. Zasady przyznania dotacji:

Zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

4. Termin i warunki realizacji zadań.

4.1 Od 01.09.2004 do 31.12.2004 roku , zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą umową.

4.2 Warunkiem udzielenia dotacji jest podpisanie umowy oraz zgodne z umową i ogólnie obowiązującymi przepisami jej wykorzystanie i rozliczenie.

4.3 Dotacja będzie udzielona w formie przelewu na konto organizacji pozarządowej w 4 comiesięcznych ratach w powiązaniu z planowaną przez podmiot strukturą wydatków przedstawioną w ofercie.

5. Termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć na formularzu dostępnym w pok. Nr 9 Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach wraz z uzupełniającymi informacjami na kartach wypełnionych czytelnie w Sekretariacie Urzędu Miejskiego przy ul. Książąt Pomorskich 5 w Międzyzdrojach pok. Nr 10 w terminie do dnia 16 sierpnia 2004 roku.

6. Termin , tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty.

6.1 Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie 14 dni od zakończenia składania ofert.

6.2 Kryteria stosowane przy wyborze oferty będą uwzględniały:

 1. ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta,

 2. możliwości organizacyjne oferenta, zasoby ludzkie, dostępność - liczba godzin otwarcia, organizacja i funkcjonowanie Środowiskowych Ognisk Wychowawczych- Świetlic socjoterapeutycznych,

 3. doświadczenie i przygotowanie zawodowe zatrudnionej kadry pedagogicznej i opiekuńczej ,

 4. dotychczasowe osiągnięcia w pracy z dziećmi i młodzieżą w realizacji tego typu zadań,

 5. ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów,

 6. cena za realizację zadania ( nie przekraczająca środków zabezpieczonych w budżecie gminy),

 7. przejęcie odpowiedzialności materialnej za udostępnione pomieszczenia i wyposażenie Świetlic Socjoterapeutycznych w Międzyzdrojach przy ul. Kolejowej 29 i Wapnicy ul. Turkusowa 26.

6.3 Zadanie będzie oceniane przez powołaną przez Burmistrza Komisję

w skali od 0 do 100 punktów, w tym :

 • za przedstawioną kalkulację kosztów - 40 pkt,

 • za doświadczenie i przygotowanie zawodowe , dotychczasowe osiągnięcia w pracy z dziećmi i młodzieżą i współpracę z administracją samorządową w ostatnich 3 latach - 30 pkt.

 • pozostałe kryteria - 30 pkt.

7. Informacje dodatkowe:

Informuje się, że w 2004 roku (w okresie od 01.01 do 31.08.2004 roku) były realizowane zadania tego samego rodzaju i podmiot realizujący te zadania otrzymał dotację w wysokości 65.000 zł sł. sześćdziesiąt pięć tysięcy zł .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 21-07-2004 09:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 21-07-2004 09:03