herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2009 rok.

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia

 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2009 rok.

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d), i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.165, art. 184 ust.1,2 i 3, art.188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.); Rada Miejska w Międzyzdrojach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik nr 1) w wysokości 64 516 156,87 zł z tego:

1) dochody bieżące 21 828 491,81 zł

2) dochody majątkowe 42 687 665,06 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik nr 2) w wysokości 66 981 506,59 zł z tego:

1) wydatki bieżące 31 650 174,60 zł

2) wydatki majątkowe 35 331 331,99 zł

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 2 465 349,72 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) zaciąganej pożyczki w kwocie 2 527 784,00 zł

2) wolnych środków na rachunku Gminy w wysokości 643 165,72 zł

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3 270 949,72 zł i rozchody w wysokości 805 600 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy :

1) ogólną w wysokości 200 000,00 zł

2) celową w wysokości 112 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu kultury fizycznej .

§ 6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:

1) inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie z załącznikiem nr 4,

2) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 5 .

§ 7. Ustala się przychody i wydatki zakładu budżetowego (Załącznik nr 6) w wysokości:

1) przychody 4 430 700,00 zł

2) wydatki 4 298 497,01 zł

§ 8. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik nr 7) w wysokości:

1) przychody 67 000,00 zł

2) wydatki 468 000,00 zł

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty 1 000 000,00 zł

 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 705 600 ,00 zł

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:

a/ inwestycyjne w latach 2009-2011 ujęte w załączniku nr 4 do uchwały,

b/ realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ujęte w załączniku nr 5 do uchwały,

 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 11. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a. podmiotowe (Załącznik nr 8 ) w wysokości 2 740 885,00 zł

b. przedmiotowe (Załącznik nr 9) w wysokości 87 500 ,00 zł

c. celowe na zadania własne (Załącznik nr 10) w wysokości 3 038 000,00 zł

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowe na zadania własne (Załącznik nr 11) w wysokości 126 300,00 zł

§ 12.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 12.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 13.1. Ustala się dochody w wysokości 420 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

2. Ustala się wydatki w wysokości 390 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w wysokości 30 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 14.Upoważnia się Burmistrza do :

  1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,

      2. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych , z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

  1. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych,

  1. udzielania w roku budżetowym pożyczki dla Zakładu Ochrony Środowiska do łącznej kwoty 100 000 zł,

  1. do lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Międzyzdroje.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 18-11-2008 12:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Francukiewicz 14-11-2008
Ostatnia aktualizacja: Marta Trojan 18-11-2008 12:40