Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych, organizacji pożytku publicznego, jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku pn: ?Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Międzyzdroje do Ośrodka Rehabilitacyjno ? Edukacyjno ? Wychowawczego w Wolinie?


Międzyzdroje,2009-03-04

Burmistrz

Międzyzdrojów

działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz.873; z 2004 r. Nr 64 poz.593, Nr 116 poz.1203, Nr 210 poz.2135; z 2005 r. Nr 155 poz.1298, Nr 169 poz.1420, Nr 175 poz.1462, Nr 249 poz.2104; z 2006 roku Nr 94 poz.651)

ogłasza

otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych, organizacji pożytku publicznego, jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

pn: „Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Międzyzdroje

do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wolinie”

1.Rodzaj zadania:

Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych:

 1. organizacja przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Międzyzdroje do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wolinie oraz ich powrót do miejsca zamieszkania zgodnie z planem zajęć,

 2. organizacja opieki wychowawczej nad uczniami dowożonymi do OREW w trakcie trwania przejazdów w ramach wyżej wymienionych kursów.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania.

 • Środki finansowe przeznaczone na wsparcie realizacji zadania, o którym mowa w pkt.1 zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Międzyzdroje w wysokości: 30.000,00 zł. (słownie złotych: trzydzieści tysięcy, 00/100)

3. Zasady przyznania dotacji:

Zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

4. Termin i warunki realizacji zadania.

  1. Termin - od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku - zgodnie z planem zajęć.

  2. Warunkiem udzielenia dotacji jest podpisanie umowy oraz zgodne z umową i ogólnie obowiązującymi przepisami jej wypełnianie i rozliczanie.

  3. Dotacja będzie przekazywana w transzach, począwszy od miesiąca kwietnia 2009 roku, przelewem na konto organizacji pożytku publicznego.

5. Termin składania ofert.

  1. Ofertę, przygotowaną zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 roku Nr 264, poz.2207), należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach przy ul.Książąt Pomorskich Nr 5, 72-500 Międzyzdroje, pok. Nr 10, w terminie do dnia 10 kwietnia 2009 roku, w godzinach od 8.00 do 15.00,

  2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  3. Dodatkowe dokumenty jakie należy dołączyć do Oferty:

 1. umowa lub statut podmiotu,

 2. oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez podmiot, zgodnie z reprezentacją wykazaną w wypisie z rejestru lub innych odpowiednich do podmiotu dokumentach rejestrowych w przypadku, gdy osobą reprezentującą podmiot jest osoba inna niż osoby wykazane w wypisie z rejestru lub innych odpowiednich dla podmiotu dokumentach rejestrowych,

 3. referencje (minimum jedna).

  1. Koperta winna być opatrzona napisem: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych”.

  2. Oferty, które nie będą spełniały kryteriów formalnych zostaną odrzucone i nie będą rozpatrzone.

  3. Decyzja o odrzuceniu Oferty lub odmowa udzielenia dotacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

  1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 10 kwietnia 2009 roku.

  2. Oferty będą oceniane przez powołaną Komisję Konkursową.

  3. Komisja Konkursowa dokona oceny Ofert w skali od 0 do 10 punktów, w oparciu

o następujące kryteria:

 1. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania,

w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania - 3 pkt.,

 1. ocena możliwości realizacji zadania przez Oferenta (doświadczenie i przygotowanie

zawodowe w ostatnich 3 latach) - 4 pkt.,

 1. cena za realizację zadania (koszt realizacji zadania nie może przekraczać środków zabezpieczonych w budżecie gminy) - 3 pkt.

7. Informacje dodatkowe:

Informuje się, że w roku 2008 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia było realizowane zadanie tego samego rodzaju i podmiot realizujący to zadanie otrzymał środki w wysokości 22.930,00 zł. (słownie złotych: dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset trzydzieści, 00/100)

1

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 04-03-2009 14:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grażyna Dubako 04-03-2009
Ostatnia aktualizacja: - 04-03-2009 14:20