Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania - edukacji ekologicznej w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami i selektywnej ich zbiórki, ze szczególnym uwzględnieniem zbiórki aluminiowych puszek po napojach


Międzyzdroje, 1 kwietnia 2009r.

Burmistrz Międzyzdrojów

działając na podstawie art. 13 ust. 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm. ) ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania - edukacji ekologicznej w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami i selektywnej ich zbiórki, ze szczególnym uwzględnieniem zbiórki aluminiowych puszek po napojach

1.Rodzaj zadania:

  1. Realizacja zadań w zakresie edukacji ekologicznej - racjonalnej gospodarki odpadami i selektywnej ich zbiórki, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorki aluminiowych puszek po napojach, skierowanej do dzieci i młodzieży, uczestników letnich kolonii i obozów, turystów i lokalnej społeczności.

Celem realizacji zadań jest:

 1. podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie selektywnej zbiórki odpadów, w tym poprzez wyrabianie nawyku segregacji odpadów

 2. promowanie i upowszechnianie wiedzy o możliwościach odzysku i recyklingu aluminiowych puszek po napojach oraz płynących z tego ekologicznych i ekonomicznych korzyściach

 3. utrwalanie zachowań przyjaznych środowisku i poprawa stanu środowiska naturalnego, w tym czystości plaż wybrzeża Bałtyku

 4. objęcie warsztatami ekologicznymi dot. recyklingu i racjonalnej gospodarki odpadami, w szczególności dzieci i młodzieży przebywających nad morzem w zorganizowanych grupach

( kolonie letnie, obozy )

 1. organizowanie konkursów, spotkań, wykładów popularyzujących ochronę środowiska, w tym zbiórkę aluminiowych puszek po napojach

 2. przygotowanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjno-promocyjnych w postaci ulotek, plakatów, gadżetów, tekstów informacyjno-edukacyjnych na temat recyklingu, itp.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania.

W GFOŚiGW na 2009 rok przewidziano kwotę w wysokości 2.000,00zł ( słownie złotych : dwa tysiące )

3. Zasady przyznania dotacji:

Zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

4. Termin i warunki realizacji zadań.

4.1 Od 1 lipca 2009r. do 30 września 2009r.,

zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą umową.

4.2 Warunkiem udzielenia dotacji jest podpisanie umowy oraz zgodne z ofertą i ogólnie obowiązującymi przepisami jej wykorzystanie i rozliczenie.

4.3 Dotacja zostanie przekazana jednorazowo w formie przelewu na konto organizacji pozarządowej w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

5. Termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz.U. Nr 264, poz. 2207 ), w Sekretariacie Urzędu Miejskiego przy ul. Książąt Pomorskich 5 w Międzyzdrojach, pok. Nr 10, w terminie do dnia 25 maja 2009r.

6. Termin , tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty.

6.1 Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie 7 dni od zakończenia składania ofert.

6.2 Kryteria stosowane przy wyborze oferty będą uwzględniały:

 1. ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta,

 2. możliwości organizacyjne oferenta, doświadczenie i przygotowanie zawodowe zatrudnionych osób realizujących zadanie,

 3. dotychczasowe osiągnięcia w pracy z dziećmi i młodzieżą w realizacji tego typu zadań,

 4. ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów,

 5. cenę za realizację zadania ( nie przekraczająca środków zabezpieczonych w GFOŚiGW ),

6.3 Zadanie będzie oceniane przez powołaną przez Burmistrza Komisję

w skali od 0 do 100 punktów, w tym :

 • za przedstawioną kalkulację kosztów - 30 pkt.

 • za atrakcyjność oferty i partnerów biorących udział w realizacji zadania - 30 pkt.

 • za doświadczenie i przygotowanie zawodowe , dotychczasowe osiągnięcia w pracy z dziećmi i młodzieżą i współpracę z administracją samorządową w ostatnich 3 latach - 40 pkt.

7. Informacje dodatkowe:

Informuje się, że na wspieranie realizacji zadania w zakresie przedstawionym w konkursie przekazana została dotacja :

- w roku 2007 w wysokości 2.000,00 zł dla Fundacji na rzecz Aluminiowych Puszek po Napojach RECAL,

- w roku 2008 w wysokości 2.000,00 zł dla Fundacji na rzecz Aluminiowych Puszek po Napojach RECAL.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 01-04-2009 13:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Sulicka Scholz 01-04-2009
Ostatnia aktualizacja: - 01-04-2009 13:05