Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko pracy w straży miejskiej.


OGŁOSZENIE

 Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)

Burmistrz Międzyzdrojów

                                               ogłasza nabór na wolne stanowisko  urzędnicze

w Urzędzie Miejskim ul. Książąt Pomorskich 5 Międzyzdroje

I. Określenie stanowiska urzędniczego: stanowisko pracy w straży miejskiej.

II. Wymagania niezbędne

O stanowisko może ubiegać się osoba, która:  

 1. posiada wykształcenie co najmniej średnie,

 2.  posiada obywatelstwo polskie,

 3. ukończyła 21 lat,

 4. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

 5. cieszy się nienaganną opinią,

 6. jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym,

 7. nie była karana sądownie (przeciwko kandydatowi nie może toczyć się również postępowanie karne),

 8. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 9. ma uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Wymagania dodatkowe

- umiejętność pracy w zespole,

- mile widziana znajomość języka obcego,

- znajomość obsługi komputera,

- komunikatywność, umiejętność  prowadzenia dialogu i zdolność zapobiegania konfliktom,

- wysoka kultura osobista.

III. Do zakresu zadań wykonywanych na stanowisku należeć będzie:

Wykonywanie zadań wynikających  z ustawy o strażach gminnych  i z  aktów prawa miejscowego , czyli m.in.

  1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,

  2)  czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,

  3)  współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

  4)  zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,

  5)  ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,

  6)  współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,

  7)  doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,

  8)  informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,

  9)  konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

 

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1/ list motywacyjny,

2/ życiorys (CV),

3/ kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4/ kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5/ kserokopie dokumentów potwierdzających ewentualny staż pracy,

7/ oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych,

8/ oświadczenie kandydata , że nie był karany sądownie (w przypadku zatrudnienia, pracownik zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),

9/ oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania  czynności strażnika  w straży miejskiej (osoby, które zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu naboru zobowiązane zostaną do dostarczenia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności strażnika )

10/ kserokopia książeczki wojskowej z wpisem o uregulowanym stosunku do służby wojskowej - dotyczy osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony RP.

Dokumenty aplikacyjne: CV i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”  zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).

Wymagane dokumenty należy składać  w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach ul. Książąt Pomorskich nr 5 osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres urzędu w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „ Dotyczy naboru na stanowisko pracy w straży miejskiej” w terminie do dnia  18 maja 2009 roku (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego). Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.miedzyzdroje.pl oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach.

Międzyzdroje,  06.05.2009 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 06-05-2009 14:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosława Nowińska 06-05-2009
Ostatnia aktualizacja: - 06-05-2009 14:28