herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Projekt budżetu na 2010 rok


Projekt

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia

 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2010 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r., Nr 52, poz. 420) Rada Miejska w Międzyzdrojach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości 50 496 633,45 zł z tego:

1) dochody bieżące 36 016 438,80 zł

2) dochody majątkowe 14 480 194,65 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości 56 285 948,45 zł z tego:

1) wydatki bieżące 29 744 260,27 zł

2) wydatki majątkowe 26 541 688,18 zł

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości, 5 789 315,00 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi

ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 7 000 000,00 zł

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w wysokości:

1) przychody 7 000 000,00 zł

2) rozchody 1 210 685,00 zł

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy :

1) ogólną w wysokości 100 000,00 zł

2) celową w wysokości 20 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego .

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7.1. Ustala się dochody w wysokości 420 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

2. Ustala się wydatki w wysokości 380 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w wysokości 40 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:

1) inwestycyjne w latach 2010-2012 (Załącznik Nr 6),

2) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi(Załącznik Nr 7).

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:

a/ inwestycyjne w latach 2010-2012 ujęte w załączniku Nr 6 do uchwały,

b/ realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ujętych w załączniku Nr 7 do uchwały.

§ 10. Ustala się przychody i wydatki zakładu budżetowego (Załącznik Nr 8) w wysokości:

1) przychody 4 985 570,00 zł

2) wydatki 4 833 530,00 zł

§ 11. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 9) w wysokości:

1) przychody 47 000,00 zł

2) wydatki 250 000,00 zł

§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 1 000 000,00 zł

2)finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 5 789 315,00 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty 1 210 685,00 zł

§ 13.Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 12 pkt 1, do wysokości w nim określonej.

§ 14. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a. podmiotowe (Załącznik Nr 10 ) w wysokości 2 145 958,66 zł

b. przedmiotowe (Załącznik Nr 11) w wysokości 451 420,00 zł

c. celowe na zadania własne (Załącznik nr 12) w wysokości 730 965,00 zł

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji (Załącznik Nr 13) w wysokości 274 500,00 zł

§ 15.Upoważnia się Burmistrza do :

  1. dokonywania zmian w planie wydatków:

a. na wynagrodzenia ,

b. majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

  1. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy,

  1. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

  1. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

5) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16. 1. Z budżetu gminy mogą być udzielane pracownikom zaliczki na pokrycie drobnych wydatków.

2. Pracownikom, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne, stałe powtarzające się wydatki, mogą być udzielane zaliczki stałe na cały rok budżetowy lub na okres krótszy.

3.Zaliczki o których mowa wyżej powinny być rozliczane, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, nie później niż w terminie 14 dni po wykonaniu zadania. Zaliczki stałe powinny być rozliczane po upływie okresu, na jaki zostały udzielone, jednak przed końcem roku budżetowego.

4. Jeżeli zaliczka nie została rozliczona w ustalonym terminie, potrąca się ją z najbliższych wynagrodzeń pracownika. Do czasu rozliczenia poprzednio wypłaconej zaliczki pracownikowi nie mogą być udzielane następne zaliczki.

5. Sumy zaliczek udzielonych ze środków budżetowych, a niewydatkowanych do końca roku budżetowego, powinny być wpłacone do kasy gminy lub do banku najpóźniej w przedostatnim dniu roboczym roku budżetowego na rachunek bieżący jednostki budżetowej.

6. Upoważnia się kierowników jednostek budżetowych gminy do udzielania zaliczek na wydatki wg zasad określonych powyżej.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyzdrojów.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 13-11-2009 07:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Francukiewicz 12-11-2009
Ostatnia aktualizacja: Marta Trojan 13-11-2009 07:46