Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego w Międzyzdrojach i Wapnicy w okresie od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 wraz z kwotą dotacji przewidzianą w budżecie Miasta, warunkami przyznawania dotacji - do realizacji przez podmioty uprawnione, o których mowa w art. 25 ust. 1 przytaczanej ustawy.


Burmistrz Międzyzdrojów

działając na podstawie art. 28ustawy z dnia 12 marca 2004 r.

o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2008 r Nr 115 poz. 728 z późn. zm )

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego

w Międzyzdrojach i Wapnicy w okresie od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 wraz

z kwotą dotacji przewidzianą w budżecie Miasta, warunkami przyznawania dotacji -

do realizacji przez podmioty uprawnione, o których mowa w art. 25 ust. 1 przytaczanej ustawy.

Dział I Rodzaj zadania

 

Zadanie z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego w Międzyzdrojach i Wapnicy w okresie

od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 .

 

Dział II Wysokość dotacji na realizację zadania

Na realizację zadania w roku 2010 zaplanowano środki finansowe w kwocie 100.000 zł.

Dział III Warunki przyznawania dotacji, rozpatrzenie oferty

 1. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest w szczególności:
  1) zamieszczenie w formularzu oferty o dotację następujących informacji:
  a) informacje o podmiocie składającym ofertę,
  b) adres siedziby podmiotu,
  c) numer rachunku bankowego podmiotu,
  d) wskazanie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu,
  e) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania,
  f) informacje o terminie i miejscu realizacji zadania,
  g) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania (struktura wydatków),
  h) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania (kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób realizujących zadanie),
  i) informacje o wysokości środków finansowych własnych lub pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania,
  j) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie.
  2) przedstawienie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,
  3) przedstawienie aktualnego statutu,
  4) przedstawienie regulaminu placówki

5) przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności za rok 2008 lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności

 

 

 1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo wypełnione, złożone na formularzu ofert, w terminie określonym w dziale V.

 2. Nie będą rozpatrywane oferty złożone przez podmiot uprawniony, którego cele statutowe nie są zgodne z założeniami ogłaszanego zadania.

 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej. Kwota dotacji może być niższa od podanej w ogłoszeniu o konkursie ofert.

W przypadku otrzymania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana, podmiot uprawniony zobowiązany jest do korekty kosztorysu projektu.

Dział IV : Uwagi dotyczące prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego w Międzyzdrojach i Wapnicy

1. Organizacja pracy placówki powinna być zgodna z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 201, poz. 1455).

2. Prowadzenie placówki powinno polegać na:

1) organizowaniu i prowadzeniu pomocy w nauce,
2) organizowaniu czasu wolnego, rozwoju zainteresowań, organizacji zabaw i zajęć sportowych,

3) organizowaniu i prowadzeniu stałej pracy z rodziną dziecka,

4) prowadzeniu zajęć z elementami socjoterapii, realizowanych w stałych grupach dzieci lub oddziaływań terapeutycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych i logopedycznych, skierowanych w  szczególności wobec dzieci z rodzin z problemem uzależnień,

5) prowadzeniu programów profilaktyki i edukacji z zakresu uzależnień od środków psychoaktywnych,

6) udzielaniu pomocy w sytuacjach kryzysowych szkolnych, rodzinnych,             rówieśniczych i osobistych w oparciu o diagnozę indywidualną dziecka i jego rodziny,

7) zapewnieniu przynajmniej jednego posiłku dostosowanego do pory dnia i czasu przebywania,

8) wyposażeniu w przedmioty potrzebne do zajęć oraz w miarę możliwości w odzież,     obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb.

3. Przyznana dotacja może być wydatkowana tylko na cele związane z prowadzeniem ww. placówki.

 

4. Przyznana dotacja może być przeznaczona na:
1)      wynagrodzenia kadry opiekuńczo - wychowawczej, specjalistów prowadzących min. in. zajęcia socjoterapeutyczne, pracowników obsługi,
2)      obsługę finansowo - księgowej,

3) pokrycie kosztów zakupu środków czystości,
4)      zakup artykułów żywnościowych w związku z przygotowywaniem posiłków,
5) zakup pomocy dydaktycznych i materiałów niezbędnych przy organizacji zajęć
6) zakup materiałów piśmienniczych, biurowych,
7)      organizację imprez okolicznościowych, wypoczynku letniego w miejscu zamieszkania.
 
Dział V
Oferty na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego

w Międzyzdrojach i Wapnicy, należy składać na formularzu oferty, określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz. 427), w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach, w sekretariacie pok. Nr 10 godzinach od 7.30 do 15.30.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z dopiskiem „Oferta na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w Międzyzdrojach i Wapnicy.
Ostateczny termin składania ofert upływa z dniem 21 grudnia 2009 r. (decyduje data wpływu).
 
Wszelkie szczegółowe informacje umieszczone są na stronie internetowej : www. bip.miedzyzdroje.pl Informacje można także otrzymać w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach, Referat Promocji i współpracy z zagranicą, pok. 9, tel 091 / 32 80 441 lub 32 75 654.

 
Dział VI Kryteria stosowane przy wyborze ofert

1. Burmistrz Gminy przy rozpatrywaniu ofert dokonuje oceny:
1)      zadeklarowanej przez podmiot uprawniony jakości działania i kwalifikacji osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie,
2)      przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym relacji do zakresu rzeczowego zadania,
3)      zadeklarowanego udziału środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
4)      realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
2. Za spełnienie kryteriów określonych:
-           w podpunkcie 1 działu VI, oferta może uzyskać do 50 punktów,
-           w podpunkcie 2 działu VI, oferta może uzyskać do 20 punktów,
-           w podpunkcie 3 działu VI, oferta może uzyskać do 20 punktów,
-           w podpunkcie 4 działu VI, oferta może uzyskać do 10 punktów.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 01-12-2009 09:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Jakubowski 01-12-2009
Ostatnia aktualizacja: Marta Trojan 01-12-2009 09:47