Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Międzyzdroje w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w zakresie prowadzenia sekcji piłki nożnej na terenie Gminy Międzyzdroje w okresie od 01.01.2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.


 

Burmistrz Międzyzdrojów

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96,poz.973 z późn.zm,. )

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Międzyzdroje w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w zakresie prowadzenia sekcji piłki nożnej na terenie Gminy Międzyzdroje w okresie od 01.01.2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

      Przedmiotem konkursu jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci , młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy Międzyzdroje, propagowanie aktywności sportowej poprzez organizowanie zajęć sportowych i popularyzacja piłki nożnej jako formy aktywności ruchowej dostosowanej do każdego wieku

Rozdział I. CELE I RODZAJE ZADAŃ

1. Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego (w rozumieniu art.3 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalność pożytku publicznego i o wolontariacie Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami ), realizację zadań publicznych Gminy Międzyzdroje z zakresu kultury fizycznej i sportu tj:

  1. szkolenie i prowadzenie drużyn piłki nożnej zarejestrowanych w Zachodniopomorskim Związku Piłki Nożnej w tym: organizowanie szkolenia sportowego w różnych grupach wiekowych w postaci treningów, kursów i innych zajęć w ramach programu szkolenia, zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry trenerskiej, organizacja oraz udział drużyn w rozgrywkach i zawodach organizowanych przez ZZPN ( wg preliminarza rozgrywek rundy wiosennej i jesiennej na rok 2010 ) i inne organizacje i związki sportowe

  2. szkolenie i wychowanie dzieci i młodzieży poprzez organizowanie i uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych turniejach i obozach sportowych

  3. prowadzenie działalności związanej z promocją sportu na terenie Gminy Międzyzdroje

 1. W ramach realizacji zadań wymienionych w ust.1 wspierane będą następujące przedsięwzięcia:

 1. opłaty związane z uczestnictwem członków klubu w rozgrywkach : statutowe, startowe, ubezpieczenie zawodników i imprez sportowych, koszty dojazdu na rozgrywki,

 2. opłaty sędziowskie

 3. zakup strojów sportowych, materiałów i sprzętu niezbędnego do realizacji zadań,

 4. pranie strojów sportowych

 5. wynagrodzenie trenerów prowadzących szkolenie zawodników oraz innych osób niezbędnych do realizacji zadania,

 6. dofinansowanie do szkoleń, kursów i obozów sportowych oraz innych działań niezbędnych do realizacji zadania

 7. inne koszty uzasadnione celem realizacji zadania

Rozdział II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ.

1. Na realizację zadań wybranych w ramach w/w konkursu Gmina Międzyzdroje przeznacza środki finansowe w kwocie 120 000 (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych )

2. Wysokość dofinansowania obejmuje oferty przedsięwzięć, których termin realizacji rozpoczyna się w terminie od 01.01.2010 r a kończy nie później niż 31.12.2010 r.

Rozdział III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

1. Do złożenia oferty uprawnione są podmioty działające statutowo na rzecz kultury fizycznej i sportu w Gminie Międzyzdroje o których mowa w art.3 ust.2, t.j. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm. ) .

Rozdział IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ

1. Do konkursu mogą być składane oferty zadań, których realizacja rozpoczyna się w terminie od dnia 01.01 2010 roku a kończy nie później niż 31.12.2010 r.

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do 21 grudnia 2009 r. do godz. 15:30 w sekretariacie w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach oferty lub przesłanie oferty na adres korespondencyjny - Urząd Miejski w Międzyzdrojach, ul. Książąt Pomorskich 5, 72 - 500 Międzyzdroje w zamkniętej nieprzejrzystej kopercie opisanej Oferta konkursowa na realizację zadań publicznych Gminy Międzyzdroje w dziedzinie kultury fizycznej i sportu

3. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz.U. Nr 264 poz. 2207)

3.1. Do składanej oferty należy dołączyć:

 1. statut podmiotu - potwierdzony za zgodność z oryginałem

 2. aktualny wypis z właściwego organu rejestracyjnego lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu,

 3. wykaz dzieci, młodzieży i dorosłych uczestniczących w zawodach, szkoleniach, harmonogram zajęć

 4. szczegółowy harmonogram realizacji ( terminarz rozgrywek, zawodów )

 5. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego z wyszczególnieniem poszczególnych składników kosztów

3.2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu w w/w terminie .

Rozdział V. KRYTERIA I TRYB WYBORU OFERT.

1. Przyjmuje się następujące kryteria przy rozpatrywaniu złożonych ofert:

 1. zgodność oferty z zadaniem konkursu,

 2. rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji

 3. objęcie programem jak największej liczby uczestników, dostępność oferty,

 4. zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi oferenta,

 5. możliwości realizacyjne

 6. ocena dotychczasowej działalności oferenta w dziedzinie objętej ofertą

2. Złożone oferty w ciągu 3 dni od zakończenia terminu składania ofert zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową, która oceni oferty i przedstawi Burmistrzowi propozycję przyznania dotacji.

3. W sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwołania. Podmiotom składającym oferty nie przysługuje prawo do żądania zwrotu kosztów poniesionych w związku z udziałem w konkursie.

Rozdział VI. WARUNKI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.

1 . Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje ostatecznie Burmistrz Międzyzdrojów w formie zawarcia umowy z podmiotem przed datą rozpoczęcia realizacji umowy .

2. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego. Wzór umowy określa rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadnia publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadnia (Dz.U. Nr 264 poz. 2207).

3. Zleceniobiorcy są zobowiązani do;

 1. wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,

 2. sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie. Wzór sprawozdania został przyjęty w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz.U. z 2005 r. Nr 264 poz. 2207).

4. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz zlecając zadanie publiczne ma prawo dokonać kontroli i oceny realizacji zadania obejmujące w szczególności: stan realizacji zadania, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji.

5. Dotacja udzielona będzie w formie przelewu na konto Podmiotu zgodnie z zawartą umową

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 07-12-2009 13:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anetta Czyżak 07-12-2009
Ostatnia aktualizacja: - 07-12-2009 13:05