Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.


Międzyzdroje,2006-01-18

Burmistrz

Międzyzdrojów

działając na podstawie art.13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz.873; z 2004 r. Nr 64 poz.593, Nr 116 poz.1203, Nr 210 poz.2135; z 2005 r. Nr 155 poz.1298, Nr 169 poz.1420, Nr 175 poz.1462)

ogłasza

Konkurs Otwarty dla organizacji pozarządowych, organizacji pożytku publicznego, jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego w okresie od 27 lutego 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku

pn: „Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Międzyzdroje

do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wolinie”

1.Rodzaj zadania:

Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych:

 1. organizacja przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Międzyzdroje do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wolinie oraz ich powrót do miejsca zamieszkania zgodnie z planem zajęć,

 2. organizacja opieki wychowawczej nad uczniami dowożonymi do OREW w trakcie trwania przejazdów w ramach wyżej wymienionych kursów.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania.

 • Środki finansowe przeznaczone na wsparcie realizacji zadania, o którym mowa w pkt.1 zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Międzyzdroje w wysokości: 15.300,00 zł. (słownie złotych: piętnaście tysięcy trzysta, 00/100)

3. Zasady przyznania dotacji:

Zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

4. Termin i warunki realizacji zadania.

  1. Termin - od 27 lutego 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku - zgodnie z planem zajęć.

  2. Warunkiem udzielenia dotacji jest podpisanie umowy oraz zgodne z umową i ogólnie obowiązującymi przepisami jej wypełnianie i rozliczanie.

  3. Dotacja będzie przekazywana w transzach miesięcznych, począwszy od miesiąca lutego 2006 roku, przelewem na konto organizacji pożytku publicznego

5. Termin składania ofert.

  1. Ofertę, przygotowaną zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2003 roku Nr 193, poz.1891), należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach przy ul.Książąt Pomorskich Nr 5, 72-500 Międzyzdroje, pok. Nr 10, w terminie do dnia 20 lutego 2006 roku, w godzinach od 8.00 do 15.30,

  2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  3. Dodatkowe dokumenty jakie należy dołączyć do Oferty:

 1. umowa lub statut podmiotu,

 2. oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez podmiot, zgodnie z reprezentacją wykazaną w wypisie z rejestru lub innych odpowiednich do podmiotu dokumentach rejestrowych w przypadku, gdy osobą reprezentującą podmiot jest osoba inna niż osoby wykazane w wypisie z rejestru lub innych odpowiednich dla podmiotu dokumentach rejestrowych,

 3. referencje (minimum jedna).

  1. Koperta winna być opatrzona napisem: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych”.

  2. Oferty, które nie będą spełniały kryteriów formalnych zostaną odrzucone i nie będą rozpatrzone.

  3. Decyzja o odrzuceniu Oferty lub odmowa udzielenia dotacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

  1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 21 lutego 2006 roku.

  2. Oferty będą oceniane przez powołaną Komisję Konkursową.

  3. Komisja Konkursowa dokona oceny Ofert w skali od 0 do 10 punktów, w oparciu

o następujące kryteria:

 1. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania,

w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania - 3 pkt.,

 1. ocena możliwości realizacji zadania przez Oferenta (doświadczenie i przygotowanie

zawodowe w ostatnich 3 latach) - 4 pkt.,

 1. cena za realizację zadania (koszt realizacji zadania nie może przekraczać środków zabezpieczonych w budżecie gminy) - 3 pkt.

7. Informacje dodatkowe:

Informuje się, że w roku 2005 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia było realizowane zadanie tego samego rodzaju i podmiot realizujący to zadanie otrzymał środki w wysokości 11.700,00 zł. (słownie złotych: jedenaście tysięcy siedemset, 00/100)

1

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 18-01-2006 08:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-01-2006
Ostatnia aktualizacja: - 18-01-2006 08:23