Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.


Międzyzdroje,2006.01.05

Burmistrz Międzyzdrojów

działając na podstawie art. 13 ust. 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ( z 2003 r. Dz.U.Nr 96, poz.873 , z 2004 r. Dz.U.Nr 116,poz.1203, Dz.U.Nr 210, poz.2135 oraz z 2005 r. Nr 155, poz. 1298 i Nr 169, poz. 1420) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadań w 2006 roku związanych z realizacją Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych,

tj. na prowadzenie Środowiskowych Ognisk Wychowawczych - Świetlic Socjoterapeutycznych w Międzyzdrojach i Wapnicy.

1.Rodzaj zadań:

  1. Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania patologii społecznej w środowisku rodzin zagrożonych alkoholizmem i innymi uzależnieniami oraz przemocą w rodzinie.

  2. Prowadzenie Środowiskowych Ognisk Wychowawczych - Świetlic socjoterapeutycznych w Międzyzdrojach przy ul. Kolejowej 29 i Wapnicy przy ul. Turkusowej 26 dla dzieci zagrożonych patologia społeczną , znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej - codziennie w godzinach popołudniowych.

  3. Rozpoznanie środowiska gminy Międzyzdroje oraz organizacja i koordynacja działań na rzecz dzieci znajdujących się w rodzinach patologicznych i dysfunkcyjnych.

  4. Zatrudnienie wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i opiekuńczej.

  5. Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych.

Formami realizacji założeń i zadań winno być :

1) Realizacja zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o pomocy społecznej.

2) Systematyczne prowadzenie działań profilaktycznych w środowisku

dzieci i młodzieży oraz ich rodzin.

3) Organizacja szkoleń , warsztatów profilaktycznych i terapeutycznych.

4) Zapewnienie dzieciom i młodzieży pomocy socjalnej , psychologicznej

i prawnej oraz koordynacja tych działań.

5) Oddziaływanie wychowawcze, promocja zdrowia, kształtowanie trwałych zainteresowań.

Oferta powinna uwzględniać wysokość środków finansowych na zatrudnienie wychowawców i opiekunów , wynagrodzenia osobowe , usługi materialne i niematerialne, w tym: organizację kolonii letnich, dożywianie dzieci, wydatki rzeczowe na organizację wyjazdów, imprez okolicznościowych, składki na ubezpieczenie społeczne, inne niezbędne do realizacji zadania, z uwzględnieniem źródeł ich finansowania.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych nas realizację tego zadania.

W budżecie gminy na 2006 rok przewidziano kwotę na opiekę dzieci i młodzieży oraz prowadzenie Środowiskowych Ognisk Wychowawczych w Międzyzdrojach i Wapnicy, minimum po 5 godzin dziennie x 6 dni w wysokości łącznej do 98.000 zł słownie : dziewięćdziesiąt osiem tysięcy zł, pomniejszonej o wartość wykonanej usługi w miesiącu styczeń 2006 roku.

3. Zasady przyznania dotacji:

Zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

4. Termin i warunki realizacji zadań.

4.1 Rok 2006 - zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą umową.

4.2 Warunkiem udzielenia dotacji jest podpisanie umowy oraz zgodnie z umową i ogólnie obowiązującymi przepisami jej wykorzystanie i rozliczenie.

4.3 Dotacja będzie udzielona w formie przelewu na konto organizacji pozarządowej w 4 kwartalnych ratach w powiązaniu z planowaną przez podmiot strukturą wydatków przedstawioną w ofercie, po zatwierdzeniu sprawozdań merytoryczno-finansowych.

5. Termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć na formularzu dostępnym w pok. Nr 9 Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach wraz z uzupełniającymi informacjami, na kartach wypełnionych czytelnie, w Sekretariacie Urzędu Miejskiego przy ul. Książąt Pomorskich 5 w Międzyzdrojach pok. Nr 10 w terminie 30 dni od daty ogłoszenia konkursu.

6. Termin , tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty.

6.1 Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie 3 dni od zakończenia składania ofert.

6.2 Kryteria stosowane przy wyborze oferty będą uwzględniały:

 1. ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta,

 2. możliwości finansowe umożliwiające realizację zadania, w tym pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych,

 3. możliwości organizacyjne oferenta, zasoby ludzkie, dostępność - liczba godzin otwarcia, organizacja i funkcjonowanie Środowiskowych Ognisk Wychowawczych- Świetlic socjoterapeutycznych,

 4. program działalności profilaktycznej i opiekuńczej dostosowany do potrzeb środowiskowych,

 5. doświadczenie i przygotowanie zawodowe zatrudnionej kadry pedagogicznej i opiekuńczej,

 1. dotychczasowe osiągnięcia w pracy z dziećmi i młodzieżą w realizacji tego typu zadań,

 2. dotychczasowe osiągnięcia w pozyskiwaniu środków finansowych zewnętrznych na realizację zadań na rzecz pomocy dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych, z uwzględnieniem miejsc pozyskania i przeprowadzonych programów,

 3. ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów.

 4. cenę za realizację zadania ( nie przekraczająca łącznych środków zabezpieczonych w budżecie gminy na realizację zadania),

 5. przejęcie odpowiedzialności materialnej za udostępnione pomieszczenia i wyposażenie Świetlic Socjoterapeutycznych w Międzyzdrojach przy ul. Kolejowej 29 i Wapnicy ul. Turkusowa 26.

6.3 Zadanie będzie oceniane przez Burmistrza Międzyzdrojów oraz powołaną Komisję w skali od 0 do 100 punktów, w tym :

 • za przedstawioną kalkulację kosztów - 50 pkt,

 • za doświadczenie i przygotowanie zawodowe , dotychczasowe osiągnięcia w pracy z dziećmi i młodzieżą i współpracę z administracją samorządową w ostatnich 3 latach - 30 pkt.

 • pozostałe kryteria - 20 pkt.

7. Informacje dodatkowe:

Informuje się, że w 2005 roku (w okresie od 01.01 do 31.12.2005 roku) były realizowane zadania tego samego rodzaju i podmiot realizujący te zadania otrzymał dotację w wysokości łącznie 96.000 zł sł. dziewięćdziesiąt sześć tysięcy zł.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 18-01-2006 08:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-01-2006
Ostatnia aktualizacja: - 18-01-2006 08:24