Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.


Międzyzdroje 10 marca 2006r.

Burmistrz Międzyzdrojów

działając na podstawie art. 13 ust. 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm ) ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania - edukacji ekologicznej w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami i selektywnej ich zbiórki, ze szczególnym uwzględnieniem zbiórki aluminiowych puszek po napojach

1.Rodzaj zadania:

  1. Realizacja zadań w zakresie edukacji ekologicznej - racjonalnej gospodarki odpadami i selektywnej ich zbiórki, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorki aluminiowych puszek po napojach, skierowanej do dzieci i młodzieży, uczestników letnich kolonii i obozów, turystów i lokalnej społeczności.

Celem realizacji zadań jest:

 1. podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie selektywnej zbiórki odpadów, w tym poprzez wyrabianie nawyku segregacji odpadów

 2. promowanie i upowszechnianie wiedzy o możliwościach odzysku i recyklingu aluminiowych puszek po napojach oraz płynących z tego ekologicznych i ekonomicznych korzyściach

 3. utrwalanie zachowań przyjaznych środowisku i poprawa stanu środowiska naturalnego, w tym czystości plaż wybrzeża Bałtyku

 4. objęcie warsztatami ekologicznymi dot. recyklingu i racjonalnej gospodarki odpadami, w szczególności dzieci i młodzieży przebywających nad morzem w zorganizowanych grupach

( kolonie letnie, obozy )

 1. organizowanie konkursów, spotkań, wykładów popularyzujących ochronę środowiska, w tym zbiórkę aluminiowych puszek po napojach

 2. przygotowanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjno-promocyjnych w postaci ulotek, plakatów, gadżetów, tekstów informacyjno-edukacyjnych na temat recyklingu, itp.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania.

W budżecie gminy na 2006 rok przewidziano kwotę w wysokości 2.000,00zł ( słownie złotych : dwa tysiące )

3. Zasady przyznania dotacji:

Zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

4. Termin i warunki realizacji zadań.

4.1 Od 15 czerwca 2006r. do 31 października 2006r.,

zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą umową.

4.2 Warunkiem udzielenia dotacji jest podpisanie umowy oraz zgodne z ofertą i ogólnie obowiązującymi przepisami jej wykorzystanie i rozliczenie.

4.3 Dotacja zostanie przekazana jednorazowo w formie przelewu na konto organizacji pozarządowej w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

5. Termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. 29 października 2003r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz.U. Nr 264, poz. 2207 ), w Sekretariacie Urzędu Miejskiego przy ul. Książąt Pomorskich 5 w Międzyzdrojach, pok. Nr 10, w terminie do dnia 30 kwietnia 2006 roku.

6. Termin , tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty.

6.1 Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie 7 dni od zakończenia składania ofert.

6.2 Kryteria stosowane przy wyborze oferty będą uwzględniały:

 1. ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta,

 2. możliwości organizacyjne oferenta, doświadczenie i przygotowanie zawodowe zatrudnionych osób realizujących zadanie,

 3. dotychczasowe osiągnięcia w pracy z dziećmi i młodzieżą w realizacji tego typu zadań,

 4. ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów,

 5. cenę za realizację zadania ( nie przekraczająca środków zabezpieczonych w budżecie gminy),

6.3 Zadanie będzie oceniane przez powołaną przez Burmistrza Komisję

w skali od 0 do 100 punktów, w tym :

 • za przedstawioną kalkulację kosztów - 30 pkt.

 • za atrakcyjność oferty i partnerów biorących udział w realizacji zadania - 30 pkt.

 • za doświadczenie i przygotowanie zawodowe , dotychczasowe osiągnięcia w pracy z dziećmi i młodzieżą i współpracę z administracją samorządową w ostatnich 3 latach - 40 pkt.

7. Informacje dodatkowe:

Informuje się, że na wspieranie realizacji zadania w zakresie przedstawionym w konkursie przekazana została dotacja :

- w roku 2004 w wysokości 2.000,00 zł dla Fundacji na rzecz Aluminiowych Puszek po Napojach RECAL,

- w roku 2005 w wysokości 2.000,00 zł dla Fundacji na rzecz Aluminiowych Puszek po Napojach RECAL.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 10-03-2006 08:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-03-2006
Ostatnia aktualizacja: - 10-03-2006 08:20