Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.


OGŁOSZENIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach ul. Książąt Pomorskich 8

poszukuje kandydatów do pracy na kierownicze stanowisko urzędnicze

I. Określenie stanowiska urzędniczego.

główny księgowy

II. Określenie wymagań związanych z kierowniczym stanowiskiem urzędniczym:

O stanowisko mogą ubiegać się osoby, które:

 1. posiadają obywatelstwo polskie,

 2. mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych,

 3. nie były prawomocnie skazane za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obroto-wi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu te-rytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbo-we.

Kandydat na stanowisko głównego księgowego musi posiadać:

Wymagania konieczne:

 • ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 - letnią praktykę w księgowości

 • lub ukończoną średnią, policealną lub pomaturalną szkołę zawodową o kierunku ra-chunkowości i posiada co najmniej 6 - letni staż pracy zawodowej.

 • systematyczność i dokładność

Wymagania pożądane

Doświadczenie w pracy w księgowości w jednostkach samorządu terytorialnego oraz na stanowiskach kierowniczych.

Kandydat do pracy powinien posiadać umiejętność organizowania pracy zespołu, znać przepisy z zakresu prawa finansów publicznych i pokrewnych.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku głównego księgowego:

 1. prowadzenie rachunkowości Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach,

 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

 3. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z pla-nem finansowym,

 4. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

 5. nadzór nad rachunkowością, księgowością finansową OPS zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym:

 • organizacja i kontrola obsługi dokumentów w sposób zapewniający sprawny przebieg operacji gospodarczych, terminowe przekazywanie rzetelnych informacji księgo-wych, prawidłowe i bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz dokonywanie roz-liczeń finansowych,

 • należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów księgowych, ksiąg rachun-kowych i sprawozdań finansowych,

 • nadzór nad całokształtem prac związanych z rachunkowością wykonywanych przez podległych pracowników,

 • prawidłowe ustalanie stanu majątkowych,

 • windykacja należności,

 • obliczanie odpłatności za usługi opiekuńcze,

 1. prowadzenie gospodarki finansowej OPS zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające w szczególności na:

 • przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i zapewnieniu właściwej ochrony wartoś-ci pieniężnych,

 • zapewnieniu terminowego ściągania należności oraz spłaty zobowiązań,

 • prawidłowym ustaleniu i opłaceniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpie-czenie społeczne, wynagrodzeń pracowników itp.,

 • prawidłowym dysponowaniem środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych i korzystaniu z kredytów bankowych,

 1. nadzór i kontrola prac inwetaryzacyjnych składników majątkowych i zobowiązań OPS oraz końcowe jej rozliczenia,

 2. opracowanie sprawozdań finansowych i sprawozdań statystycznych,

 3. informowanie Kierownika OPS o wszystkich stwierdzonych nieprawidłowościach, a zwłaszcza mających wpływ na efekty ekonomiczno-finansowe OPS,

 4. zorganizowanie i nadzorowanie prac podległych sekcji w sposób zapewniający pełną realizację zadań.

 5. staranne i rzetelne realizowanie zadań wynikających z ustawy o rachunkowości w tym:

 • przyjęcie zasad (polityki) rachunkowości,

 • prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,

 • okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu akty-wów i pasywów,

 • wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,

 • sporządzanie sprawozdań finansowych,

 • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,

 • poddanie badaniu i ogłoszenie sprawozdań finansowych,

 1. główna księgowa jest obowiązana do przekazywania informacji wynikających z ksiąg rachunkowych w celu:

 • obliczania podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych,

 • sporządzanie deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionych strat) przez płatnika podatku dochodowego.

Kandydat na stanowisko musi złożyć:

 1. podanie o przyjęcie do pracy (list motywacyjny),

 2. życiorys - CV,

 3. kwestionariusz osobowy wraz ze zdjęciem,

 4. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

 5. dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej (kopie świadectw pracy, referencji, opinii, zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach),

 6. zaświadczenie o niekaralności,

 7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

 8. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 9. aktualne zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o zdolności pracy na stanowisku głównego księgowego.

Dokumenty należy składać do dnia 05.04.2006r. do godziny 10.00 w siedzibie OPS w Między-zdrojach przy ulicy Książąt Pomorskich 8.

Kandydaci, którzy złożą oferty zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 21-03-2006 13:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-03-2006
Ostatnia aktualizacja: - 21-03-2006 13:55