herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl


(PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2006 R.)

Uchwała Nr

z dnia

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2006 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558,

Nr 113, poz.984, Nr 153,poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759 oraz z 2005r.

Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457) uchwala się, co następuje :

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy ( załącznik Nr 1 )

w wysokości 19 066 050 zł,

z tego :

1) dochody związane z realizacją zadań własnych ( załącznik Nr 2 ) 17 615 910 zł,

w tym :

a) dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych oraz za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż

napojów alkoholowych ( załącznik Nr 3 ) 290 000 zł,

 1. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych ustawami ( załącznik Nr 4 ) 1 450 140 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości

( załącznik Nr 5 ) 22 828 590 zł,

z tego :

1) wydatki związane z realizacją zadań własnych ( załącznik Nr 6 ) 21 378 450 zł,

w tym :

a) wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego

Programu Przeciwdziałania Narkomanii ( załącznik Nr 7 ) 290 000zł,

 1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych ustawami ( załącznik Nr 8 ) 1 450 140 zł

 1. wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych

w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu

terytorialnego ( załącznik Nr 9 ) 1 775 290 zł

§ 3. Ustala się przychody budżetu Gminy w wysokości 4 735 625 zł

z tego:

 1. kredyty 2 124 239 zł

2) pożyczki 159 000 zł

3) wolne środki na rachunku bieżącym budżetu 2 452 386 zł

§ 4. Ustala się rozchody budżetu Gminy w wysokości 973 085 zł,

z przeznaczeniem na :

1) spłatę rat pożyczki z WFOŚ w wysokości 13 332 zł,

2) spłatę rat kredytu z BGŻ w wysokości 254 153 zł

3) spłatę rat kredytu z BGK w wysokości 705 600 zł.

§ 5. Planowany deficyt budżetowy w kwocie 3 762 540 zł

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytu 2 124 239 zł,

2) pożyczki 159 000 zł,

3) wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu 1 479 301 zł.

§ 6. 1.Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 180 000 zł.

2. Ustala się rezerwę celową przeznaczoną na utrzymanie i prowadzenie

stadionu miejskiego w Międzyzdrojach w wysokości 227 704 zł.

§7. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone

w załączniku nr 10 do uchwały.

§ 8. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 10. Ustala się dotację celową dla zakładu budżetowego -

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Międzyzdrojach -z przeznaczeniem na

budowę stacji uzdatniania wody w łącznej kwocie 372 239 zł.

§ 11. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora

finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację

zadań z zakresu:

 1. dofinansowania opieki nad dziećmi w ramach Gminnego Programu

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w łącznej kwocie 98 000 zł,

 1. dofinansowania działań promocyjnych na rzecz Gminy podczas imprezy

kulturalnej pt. ”Festiwal Pieśni Chóralnej” w łącznej kwocie 35 000 zł,

 1. dofinansowania działań promocyjnych na rzecz Gminy podczas imprezy

kulturalnej pt. „Wakacyjny Festiwal Gwiazd” w łącznej kwocie 45 000 zł,

 1. dofinansowania zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz

organizacji imprez rekreacyjno-sportowych w celu promowania

i rozwoju kultury fizycznej w Gminie Międzyzdroje

w łącznej kwocie 100 000 zł.

§ 12. Ustala się dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów

publicznych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska

( dotacja przedmiotowa dla Związku Gmin Wyspy Wolin )

w łącznej kwocie 122 815 zł.

§ 13. Ustala się dotacje dla instytucji kultury( art.28 ust. 2 ustawy o organizowaniu

i prowadzeniu działalności kulturalnej ) przeznaczone na :

 1. działalność kulturalną (utrzymanie obiektu i koszty prowadzenia działalności

Międzynarodowego Domu Kultury) w łącznej kwocie 270 000 zł,

2) działalność kulturalną (utrzymanie obiektu i koszty prowadzenia działalności

Miejskiej Biblioteki Publicznej ) w łącznej kwocie 220 000 zł.

§ 14. 1.Ustala się dotację na finansowanie wspólnego zadania realizowanego w drodze

umowy przez Województwo Zachodniopomorskie pod nazwą „ Przebudowa drogi

nr 102 w m. Międzyzdroje” w łącznej kwocie 752 000 zł

2. Ustala się dotację na finansowanie zadań wspólnych realizowanych w drodze

porozumień przez Powiat Kamieński na:

1) dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w kwocie 23 290 zł,

 1. realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Modernizacja drogi

Wapnica-Wicko w Gminie Międzyzdroje”- 50% udział gminy na kwotę 1 000 000 zł.

§ 15. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w łącznej kwocie 20 000 zł.

§ 16. Ustala się prognozę kwoty długu na lata 2004 - 2016 zgodnie z załącznikiem nr 13

do uchwały.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki

i termin zapłaty upływa w roku następnym -do kwoty 100 000 zł.

§ 18. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów przeznaczonych na :

 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 1 000 000 zł,

 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do łącznej kwoty 1 000 000 zł.

§ 19. Upoważnia się Burmistrza do :

 1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

 2. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006.

4

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 15-11-2005 13:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-11-2005
Ostatnia aktualizacja: - 15-11-2005 13:01