Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.


Burmistrz Międzyzdrojów

działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. NR 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami

ogłasza otwarty konkurs ofert

na dofinansowanie realizacji zadań publicznych Gminy Międzyzdroje w zakresie kultury i sztuki

41 Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach - wsparcie zadania.

1. Rodzaj zadania:

organizacja 41 Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach w okresie od 25.06 do 30.06.2006 roku.

2. W ramach realizacji zadania oferent zobowiązany jest m.in. do:
- wykonania zadania, o którym mowa powyżej w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,
- wydatkowania ewentualnie przyznanych środków finansowych (zgodnie z obowiązującymi przepisami) tylko na to zadanie, na które zostały przyznane,
- prawidłowego i terminowego rozliczenie pr
zyznanych środków finansowych.

3. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania.

4. Na realizację tego zadania przeznacza się z budżetu gminy Międzyzdroje na rok 2006 środki finansowe w wysokości 35.000 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych).

5. Oferty należy składać na właściwym formularzu, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania. Formularze dostępne są u inspektora ds. kultury, sportu, promocji i organizacji społecznych Urzędu Miejskiego; ul. Książąt Pomorskich 5; 72 - 500 Międzyzdroje; tel. (091) 327 56 54,lub 32 80 441, adres e-mail: um_promocja@miedzyzdroje.pl w terminie do dnia 5 czerwca 2006 r.

Do oferty należy dołączyć
- aktualny odpis z rejestru - KRS (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia),
- sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok,
- aktualny statut (potwierdzony przez organ rejestrowy),
- pisemne oświadczenie o nie ubieganiu się o wsparcie realizacji przedmiotowego zadania ze środków budżetowych Urzędu Miejskiego
w Międzyzdrojach będących w dyspozycji innych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego - pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno - prawnych, ani wobec innych podmiotów,

- pisemne oświadczenie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu, o zobowiązaniu się do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo - księgowej środków otrzymanych na realizację zadania oraz wyodrębnienia rachunku bankowego, przeznaczonego wyłącznie do operacji związanych z realizacją zadania.
- pisemne oświadczenie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu, iż oferent nie działa w celu osiągnięcia zysku,
- pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem
z Krajowego Rejestru Sądowego).
Wyżej wymienione załączniki sta
nowią integralną część oferty.

6. Miejsce i termin składania ofert:

- oferty należy składać w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Urzędu Miejskiego, ul. Książąt Pomorskich nr 5 ,
72-500 Międzyzdroje z dopiskiem: „Konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania „ 41 Jubileuszowy Festiwal Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach” lub przesłać pocztą na w/w adres w terminie do 05 czerwca 2006r. (decyduje data stempla pocztowego),
- oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez rozpatrzenia,
- dodatkowych informacji udziela Jadwiga Bober inspektor ds. kultury, sportu, promocji i organizacji społecznych pok. Nr 9 lub tel. (091) 3275654.
- termin realizacji zad
ania: 21.06- 26.06.2005 roku.

7. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

- merytoryczna wartość oferty,
- możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę,
- ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
- zakres finansowania zadania z innych źródeł niż Budżet Gminy Międzyzdroje oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
- dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego rodzaju.

8. Wybór ofert nastąpi w terminie 7 dni od daty zakończenia postępowania konkursu.

Zadanie będzie podlegało ocenie wg. niżej wymienionych kryteriów w skali:

- za przedstawiony program artystyczny - 40 pkt.

- za przedstawioną kalkulację kosztów - 40 pkt.

- za doświadczenie, merytoryczne przygotowanie do realizacji zadania oraz możliwości finansowe realizacji całości zadania - - 20 pkt.

9. Warunkiem udzielenia dotacji jest podpisanie umowy zgodnie ze złożona ofertą na realizację zadania.

10. Dotacja zostanie przekazana jednorazowo w formie przelewu na konto organizacji pozarządowej.

Informacje dodatkowe.

11. Na realizację tego samego zadania w 2005 r. z budżetu Gminy Międzyzdroje przeznaczono środki w wysokości 35.000 zł sł. trzydzieści pięć tysięcy zł.

Międzyzdroje, 2006.05.05

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 10-05-2006 08:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-05-2006
Ostatnia aktualizacja: - 10-05-2006 08:05