herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl


(PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2006 R.)-po zmianach

Uchwała Nr

z dnia

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2006 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r.Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759 , z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz.128 ) oraz art. 24 ust. 11, art.165, art. 184 ust.1,2 i 3, art.188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104; zm. Dz. U. Nr 169, poz. 1420) uchwala się, co następuje :

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy ( załącznik Nr 1 )

w wysokości 21 638 313 zł,

z tego :

1) dochody związane z realizacją zadań własnych ( załącznik Nr 2 ) 20 188 209 zł,

w tym :

a) dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych oraz za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż

napojów alkoholowych ( załącznik Nr 3 ) 310 000 zł,

 1. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych ustawami ( załącznik Nr 4 ) 1 450 104 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości

( załącznik Nr 5 ) 25 400 853 zł,

z tego :

1) wydatki związane z realizacją zadań własnych ( załącznik Nr 6 ) 23 950 749 zł,

w tym :

a) wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego

Programu Przeciwdziałania Narkomanii ( załącznik Nr 7 ) 310 000 zł,

 1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych ustawami ( załącznik Nr 8 ) 1 450 104 zł

 1. wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych

w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu

terytorialnego ( załącznik Nr 9 ) 2 117 600 zł

§ 3. Ustala się przychody budżetu Gminy w wysokości 4 795 625 zł

z tego:

 1. kredyty 1 471 239 zł

2) spłaty pożyczek udzielonych 60 000 zł

3) wolne środki na rachunku bieżącym budżetu 3 264 386 zł

§ 4. Ustala się rozchody budżetu Gminy w wysokości 1 033 085 zł,

z przeznaczeniem na :

1) spłatę rat pożyczki z WFOŚ w wysokości 13 332 zł,

2) spłatę rat kredytu z BGŻ w wysokości 254 153 zł

3) spłatę rat kredytu z BGK w wysokości 705 600 zł.

4) udzielenie pożyczki krótkoterminowej dla Zakładu Ochrony Środowiska 60 000 zł

§ 5. Planowany deficyt budżetowy w kwocie 3 762 540 zł

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytu 1 471 239 zł,

2) wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu 2 291 301 zł.

§ 6. 1.Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 180 000 zł.

2. Ustala się rezerwę na inwestycję (adaptacja budynku na biura urzędu)

w wysokości 50 000 zł.

§7. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone

w załączniku nr 10 do uchwały.

§ 8. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 10.1.Ustala się dotację celową dla zakładu budżetowego-Zakład Wodociągów

i Kanalizacji w Międzyzdrojach -z przeznaczeniem na budowę stacji uzdatniania wody

w łącznej kwocie 372 239 zł,

2. Ustala się dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego-Zakład Ochrony Środowiska

w Międzyzdrojach- z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania stadionu miejskiego

w Międzyzdrojach w łącznej kwocie 200 205 zł.

§ 11. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora

finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację

zadań z zakresu:

 1. dofinansowania opieki nad dziećmi w ramach Gminnego Programu

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w łącznej kwocie 98 000 zł,

 1. dofinansowania działań promocyjnych na rzecz Gminy podczas imprezy

kulturalnej pt. ”Festiwal Pieśni Chóralnej” w łącznej kwocie 35 000 zł,

 1. dofinansowania działań promocyjnych na rzecz Gminy podczas imprezy

kulturalnej pt. „Wakacyjny Festiwal Gwiazd” w łącznej kwocie 45 000 zł,

 1. dofinansowania zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz

organizacji imprez rekreacyjno-sportowych w celu promowania

i rozwoju kultury fizycznej w Gminie Międzyzdroje

w łącznej kwocie 42 499 zł,

5) finansowanie dowożenia uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy

Międzyzdroje do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego

w Wolinie w łącznej kwocie 16 000 zł.

§ 12. Ustala się dotacje dla instytucji kultury( art.28 ust. 2 ustawy o organizowaniu

i prowadzeniu działalności kulturalnej ) przeznaczone na :

 1. działalność kulturalną (utrzymanie obiektu i koszty prowadzenia działalności

Międzynarodowego Domu Kultury) w łącznej kwocie 303 420 zł,

2) działalność kulturalną (utrzymanie obiektu i koszty prowadzenia działalności

Miejskiej Biblioteki Publicznej ) w łącznej kwocie 220 000 zł.

§ 13. 1.Ustala się dotację na finansowanie wspólnego zadania realizowanego w drodze

umowy przez Województwo Zachodniopomorskie pod nazwą „ Przebudowa drogi

nr 102 w m. Międzyzdroje” w łącznej kwocie 1 099 000 zł

2. Ustala się dotację na finansowanie zadań wspólnych realizowanych w drodze

porozumienia przez Powiat Kamieński na:

 1. realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi

Wapnica -Wicko w Gminie Międzyzdroje” - 50% udział Gminy na kwotę 1 000 000 zł

2) dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w kwocie 18 600 zł.

§ 14. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w łącznej kwocie 20 000 zł.

§ 15. Ustala się prognozę kwoty długu na lata 2004 - 2013 zgodnie z załącznikiem nr 13

do uchwały.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki

i termin zapłaty upływa w roku następnym -do kwoty 100 000 zł.

§ 17. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów przeznaczonych na

pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej

kwoty 1 000 000 zł.

§ 18. Upoważnia się Burmistrza do :

 1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

 2. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych,

 3. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na

rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,

 1. udzielenia pożyczki z budżetu dla Zakładu Ochrony Środowiska do kwoty 60.000 zł.

§ 19.Upoważnia się kierowników zakładów budżetowych : Zakład Ochrony Środowiska

i Zakład Wodociągów i Kanalizacji do dokonywania zmian w planie finansowym w ciągu roku w przypadku realizowania wyższych od planowanych przychodów i kosztów, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji

z budżetu.

§ 20.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006r

i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

4

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 21-02-2006 14:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-02-2006
Ostatnia aktualizacja: - 21-02-2006 14:30