herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl


INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIEDZYZDROJE

( stan na dzień 30 września 2004 roku)

I Grunty

Gmina Międzyzdroje podzielona jest na dziewięć obrębów ewidencyjnych w tym :

1/ siedem obejmujących grunty gminne , w tym:

a/ cztery obręby na terenie Miasta Międzyzdroje - obr. 16, 19, 20, 21,

b/ jeden obręb obejmujący sołectwo Wicko ( Zalesie i Wicko) - obr. 25,

c/ jeden obręb obejmujący sołectwo Wapnica - obr. 23,

d/ jeden obręb obejmujący sołectwo Lubin - obr. 24

2/ jeden obejmujący grunty będące w użytkowaniu Wolińskiego Parku Narodowego ,

3/ jeden obejmujący grunty będące w użytkowaniu Nadleśnictwa .

Ogółem powierzchnia gruntów komunalnych wynosi 325,24 ha w tym:

1/ w bezpośrednim zarządzie 215,93ha,

2/ w dzierżawie 12,28ha,

3/ w użytkowaniu i zarządzie trwałym 42,31ha,

4/ w użytkowaniu wieczystym 54,72ha.

PODZIAŁ GRUNTÓW ZE WZGLĘDU NA SPOSÓB UŻYTKOWANIA:

1. nieruchomości pozostające w bezpośrednim użytkowaniu Gminy Międzyzdroje oraz grunty dzierżawione , stanowią grunty o łącznej powierzchni 228,21ha i wartości

140 114 422,64zł.

Nieruchomości te stanowią tereny zielone, ciągi komunikacyjne, tereny zalewowe i strefy sanitarne, tereny pod zabudowę mieszkaniową , pensjonatową oraz usługową.

Grunty będące własnością Gminy Międzyzdroje , są przedmiotem dzierżawy.

W roku 2004 zawarto:

a) 152 umowy o charakterze stałym, o ogólnej powierzchni 99.102m2, w tym:

 • 37 umów pod garażami,

 • 19 umów na ogródki przydomowe ( uprawa warzyw na potrzeby własne),

 • 8 umów na wypoczynek i rekreację,

 • 46 umowy na handel,

 • 31 gastronomię,

 • 7 pozostałych,

b) 80 umów sezonowych , o ogólnej powierzchni 23.751m2, zawieranych na czas sezonu

letniego .

2. w użytkowaniu i trwałym zarządzie pozostaje 42,31 ha i wartości 5 693 309,61zł są użytkowane przez :

a) Fundusz Wczasów Pracowniczych z siedzibą w Warszawie , który posiada w użytkowaniu

osiemnaście nieruchomości położonych w Międzyzdrojach , w obr.20, o łącznej

powierzchni 1.02ha, które użytkują na cele wypoczynkowe

b) Polski Związek Działkowców z siedzibą w Szczecinie, który użytkuje 28,66ha z

przeznaczeniem na pracownicze ogrody działkowe,

c) Zakład Ochrony Środowiska z siedzibą w Międzyzdrojach , który użytkuje 7,64 ha

na cele statutowe ,

d) Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Międzyzdrojach , który użytkuje 0,33ha na cele

statutowe ,

e) Szkoły podstawowe , gimnazjum i przedszkole , które użytkują 4,66 ha na cele oświatowo-

wychowawcze

3. w użytkowaniu wieczystym pozostaje 54,72ha gruntów o wartości 50 690 973,40zł, które mają w użytkowaniu wieczystym osoby prawne i fizyczne .

ZAISTNIAŁE RUCHY GRUNTÓW

Zwiększenia

1.Nabycie w trybie bezprzetargowym :

a)1 działka została nabyta w formie zamiany pomiędzy Nadleśnictwem a Gminą

Międzyzdroje o powierzchni 27.679m2 i wartości 161 000,00zł

b) 3 działki nabyte w formie darowizny od Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim

o pow. 1.787m2 i wartości 915 000,00zł

c) udział w działce w wysokości 1/6 nabyte za zobowiązania finansowe o pow. udziału

977,67m2 o wartości 163 905,83 zł

Ponadto Gmina Międzyzdroje nabyła prawo użytkowania wieczystego na gruncie Skarbu Państwa od PKP działki nr 584/1 o pow. 3.212m2 i wartości prawa użytkowania wieczystego 197 794,00zł w zamian za zobowiązania finansowe .

Zmniejszenia

1.Przekształcenia .

Od 1 października 2003 roku do 30 września 2004 roku wydano 17 decyzji obejmujących 17 działek o łącznej powierzchni 17.411m2 i wartości 1 882 992,00zł .

2. Sprzedaż nieruchomości :

Od 01 października 2002 r. do 30 września 2003 roku zostało sprzedanych 31 nieruchomości o łącznej powierzchni 43.757,18m2 i wartości 2 026 070,19:

a) sprzedanych w trybie przetargowym:

- 9 działek niezabudowanych na terenie miejscowości Wicko, Lubin i Wapnica

w przetargach nieograniczonych o łącznej powierzchni 7.515m2 i wartości 413 500,00zł,

b) sprzedanych w trybie bezprzetargowym:

- 13 działek na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych o łącznej powierzchni

10.882m2 i wartości 1 316 577,00zł ,

- 4 działki niezabudowane w celu poprawienia warunków posiadanej nieruchomości o

łącznej powierzchni 279m2 i wartości 30 531,00zł ,

- 4 nieruchomości na rzecz najemców lokali mieszkalnych i użytkowych o łącznej

powierzchni 1.257,18m2 i wartości 102 462,19zł ,

- 1 działka została zbyta w formie zamiany pomiędzy Nadleśnictwem a Gminą

Międzyzdroje o powierzchni 23.824m2 i wartości 163 000,00zł

3.Zwrot nieruchomości do Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim

1 działka o pow. 802m2 i wartości 29 321m2 położona w Międzyzdrojach przy

ul. E.Plater 30 będącej w użytkowaniu wieczystym Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan

w Warszawie Zbór w Międzyzdrojach .

Nieruchomość nie podlega komunalizacji z mocy prawa - decyzja odmowna Wojewody

Zachodniopomorskiego , teczka nieruchomości została błędnie przekazana przez Urząd

Miejski w Świnoujściu przy podziale kompetencji pomiędzy Gminą Świnoujście

i Międzyzdroje .

W związku z przedstawionymi zmianami w gruncie różnica w stosunku do roku poprzedniego wynosi 3 ha.

II Budynki

1. Budynki mieszkalne

W zasobach Gminy Międzyzdroje znajdują się 103 budynki mieszkalne, które z dniem

1 kwietnia 2003 roku powierzono w zarządzanie Prywatnemu Zarządowi Mieszkaniami Sp. z o.o. we Wrocławiu. Różnica ilościowa budynków w stosunku do roku poprzedniego wynika ze sprzedaży 3 budynków ( sprzedaż ostatniego lokalu )na kwotę 226 028,87 zł.

Łączna powierzchnia budynków mieszkalnych wynosi 16 391,67 m2.

Łączna wartość tych budynków wynosi 8 938 319,47 zł.

2. Lokale mieszkalne

Gmina Międzyzdroje jest właścicielem 18 lokali mieszkalnych o powierzchni 814,87 m2.

Wartość lokali wynosi 1 169 515,73 zł.

3. Obiekty szkolne

Łącznie miasto posiada w swoich zasobach 5 nieruchomości przeznaczonych na cele oświatowe. Miasto posiada 3 szkoły, w tym 2 Szkoły Podstawowe i 1 Gimnazjum oraz Przedszkole. W zarządzie Szkoły Podstawowej nr 1 jest jeden obiekt szkolny, w zarządzie Szkoły Podstawowej nr 2 jeden obiekt szkolny, w zarządzie Gimnazjum są dwa obiekty szkolne ( budynek główny oraz budynek sali gimnastycznej ). Ponadto Gmina posiada jeden budynek, który zajmowany jest przez Przedszkole.

Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 7522,11 m2.

Wartość budynków wynosi 4 030 311,60 zł.

4. Obiekty kulturalne

Gmina Międzyzdroje posiada dwa budynki zajmowane przez instytucje kultury. Jeden budynek przekazany został w zarząd Międzynarodowego Domu Kultury. Jego powierzchnia użytkowa wynosi 2190 m2, a wartość 10 197 384,85 zł.

Drugi budynek znajduje się w zarządzie Miejskiej Biblioteki Publicznej. Powierzchnia użytkowa tego budynku wynosi 312 m2, a wartość 66 562,13 zł.

5. Obiekty służby zdrowia

Gmina przejęła z dniem 12 grudnia 2003 roku 2 budynki przychodni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Wartość tych budynków wynosi 727 400 zł.

6. Pozostałe obiekty użyteczności publicznej

Gmina w swoich zasobach posiada 5 budynków użyteczności publicznej, w tym:

 • 1 budynek - siedziba Urzędu Miejskiego,

 • 4 budynki - w dyspozycji Zakładu Ochrony Środowiska.

Powierzchnia budynku biurowego wynosi 780,81 m2, a wartość 1 062 111,88 zł.

Wartość pozostałych czterech budynków znajdujących się w zarządzie Zakładu Ochrony Środowiska wynosi 826 115,43 zł.

7.Inne

W ewidencji Urzędu Miejskiego znajduje się 70 budynków niemieszkalnych.

Łączna wartość tych budynków wynosi 3 979 858,91 zł.

W zarządzie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji jest 9 budynków o wartości 1 272 839,97 zł.

W zarządzie Zakładu Ochrony Środowiska znajduje się 1 budynek- kaplica cmentarna

( przekazana w trwały zarząd z dniem 1 stycznia 2004 roku ) o wartości 45 300 zł.

W zarządzie Szkoły Podstawowej nr 1 znajduje się 1 budynek o wartości 48 897 zł.

Zmiana ilości budynków w stosunku do roku ubiegłego spowodowana jest:

 1. przyjęciem na stan 23 budynków z czego:

 • 20 budynków to budynki Funduszu Wczasów Pracowniczych ( przyjęte 30 listopada 2003 roku ) o wartości 1 592 364,26 zł,

 • 1 to lokal użytkowy o wartości 20 255 zł,

 • 2 budynki gospodarcze o wartości 15 000zł,

 • 1 budynek biurowy przy ul.Zwycięstwa 50 a -jest to budynek o powierzchni 362 m2 będący własnością Gminy od grudnia 1994 roku ( zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego nr GNG 4.G.7211/1106/94 z dnia 12.12.1994 r.) obecnie użytkowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dnia 30.07.2004 ZUS zwrócił się do Urzędu Miejskiego z prośbą o wydzierżawienie tego budynku gdyż dotychczasowe użytkowanie opierało się na umowie dzierżawy zawartej 30.12.1987 r. pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a Funduszem Wczasów Pracowniczych. Obecnie przygotowany jest projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia oraz zlecono wycenę tego budynku.

 1. zlikwidowaniem na skutek złego stanu technicznego budynku o wartości

19 720,82 zł.

Jeden budynek - kaplica cmentarna o wartości 45 300 zł został przekazany do Zakładu Ochrony Środowiska co nie spowodowało zmian w ilości budynków.

III Udział w budynku

W związku z aktem notarialnym Repertorium A Nr 553/2004 z dnia 18 marca 2004 roku- umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie za zobowiązania finansowe przejęliśmy udział

w wysokości 1/6 w prawie użytkowania wieczystego do działki nr 417 położonej przy

ul. Promenada Gwiazd 32 i udział w wysokości 1/6 w prawie własności do budynku z częścią gastronomiczną i usługową usytuowanego na w/w działce.

Według § 2 aktu notarialnego wierzytelności ogółem wynoszą 617 808,43 zł z czego:

 • z tytułu podatku od nieruchomości 359 634,06zł plus odsetki w wysokości 156 436,22 zł

 • z tytułu dzierżawy 25 777,62zł plus odsetki w wysokości 6 712,95zł

 • z tytułu użytkowania wieczystego 41 399,95zł plus odsetki 1 602,46 zł

 • z tytułu należności na rzecz Zakładu Ochrony Środowiska 26 245,17zł

Wartość prawa własności do 1/6 gruntu oszacowano na 163 905,83 zł.

Wartość przejętego prawa do gruntu szacuje się na kwotę 50 983 zł, natomiast wartość udziału w budynku szacuje się na kwotę 566 825,43 zł

Wycena przejętej nieruchomości zostanie zlecona do wykonania przez rzeczoznawcę.

IV Budowle

1. Wodociągi i oczyszczalnie ścieków

W zarządzie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji znajdują się 2 wodociągi o długości 30,2 km oraz 1 oczyszczalnia ścieków.

2. Drogi gminne

Ogólna ilość dróg o nawierzchni utwardzonej w granicach administracyjnych miasta wynosi 20,59 km o powierzchni 107,900 m2.

Powierzchnia istniejących chodników wynosi 55.901 m2 z tego drogi powiatowe obejmujące 15 ulic mają długość 8,89 km o powierzchni 50,1 tys. m2, w tym 8,6 km o powierzchni około 49,8 m2 o nawierzchni ulepszonej.

Powierzchnia istniejących chodników wynosi 32.503 m2

Drogi gminne obejmują 37 ulic. Łączna długość tych dróg wynosi 6,06 km.

Długość dróg gminnych w sołectwach wynosi 2 km.

3.Obiekty sportowe

Gmina posiada 2 obiekty sportowe.

Jeden obiekt znajduje się w zarządzie Szkoły Podstawowej nr 1- boisko szkolne. Natomiast drugi- stadion miejski znajduje się w bezpośrednim zarządzie Gminy.

4.Inne

Gmina posiada inne budowle i urządzenia techniczne. Ilość ich wynosi 42 z czego:

 • 41 znajduje się na stanie Zakładu Ochrony Środowiska o wartości 540 570,13 zł,

 • 1 w ewidencji Urzędu Miejskiego- część nawodna „molo” o wartości 1 566 360 zł, którą zgodnie z Zarządzeniem nr 99/ITI/04 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 24 maja 2004 roku w sprawie użytkowania części nawodnej molo w Międzyzdrojach z dniem 1 czerwca 2004 roku Zakład Ochrony Środowiska przekazał Gminie.

Różnica w stosunku do roku poprzedniego wynika z zakupu przyłącza gazowego o wartości 34 657,30 zł, ubijarki spalinowej o wartości 3500 zł oraz aparatury nagłaśniającej na cmentarzu o wartości 3600 zł.

Przekazanie części nawodnej „molo” nie spowodowało zmian w ilości budowli.

V Środki transportu

Gmina Międzyzdroje posiada w swoich zasobach 28 środków transportu, w tym:

 • 20 szt. o wartości 539 506,89 zł są na stanie Zakładu Ochrony Środowiska,

 • 5 szt. o wartości 256 289,78 zł są na stanie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji,

 • 1 szt. o wartości 50 000,49 zł jest na stanie Straży Miejskiej,

 • 2 szt. o wartości 15 279,52 zł są na stanie Ochotniczej Straży Pożarnej.

Różnica w stosunku do roku ubiegłego wynika z zakupu minikoparki dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na kwotę 35 000 zł oraz likwidacji Polewaczki Liaz SZA 413 o wartości 54 255,08 zł i samochodu ŻUK 467 o wartości 4 880 zł- będących w posiadaniu Zakładu Ochrony Środowiska.

VI Inwestycje gminne

Wykaz inwestycji rozpoczętych na dzień 30.09.2004

Kwota poniesionych

Lp

Konto

Nazwa zadania

nakładów na 30.09.04

1.

080-2

Wodociąg Wicko-Zalesie

18 959,05

2.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 08-03-2005 13:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-03-2005
Ostatnia aktualizacja: - 08-03-2005 13:18