Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rada Miejska


Do właściwości Rady Miejskiej należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

Do wyłącznej działalności rady należy:

 1. uchwalanie statutu gminy,

 2. ustalanie wynagrodzenia burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

 3. powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek burmistrza,

 4. powoływanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdań z wykonywania budżetu oraz podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium z tego tytułu,

 5. uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

 6. uchwalenia programów gospodarczych,

 7. ustalenia zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

 8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

 9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

  1. określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady miejskiej

  2. emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez burmistrza,

  3. zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

  4. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez burmistrza w roku budżetowym,

  5. zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę,

  6. tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,

  7. określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez burmistrza,

  8. tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

  9. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez burmistrza w roku budżetowym,

 10. określanie wysokości sumy, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

 11. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a Ustawy o samorządzie gminnym,

 12. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

12 a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

 1. podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,

 2. nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,

14 a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

 1. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady miejskiej,

 2. Rada miejska kontroluje działalność burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych jednostek pomocniczych gminy; działalność tym celu powołuje komisję rewizyjną.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 14-11-2003 11:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2003
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Grądz 29-05-2019 09:09