herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Informacja o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 2013-09-26 13:30
Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ( Dz.U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm. ). 2013-09-04 14:57
Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych ( PSZOK ) 2013-09-04 14:56
Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Międzyzdroje zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania 2013-09-04 14:56
Informacje dotyczące systemu gospodarki odpadami 2013-08-13 14:04
Uchwała Nr XXXVIII/369/2013 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzyzdroje 2013-06-20 14:48
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - KATALOG -
Rejestr działalności regulowanej (rejestr podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Międzyzdroje) - KATALOG -