Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.


Międzyzdroje, 2005-08-31

O G Ł O S Z E N I E

O P R Z E T A R G U N I E O G R A N I C Z O N Y M

Gmina Międzyzdroje

z siedzibą przy ulicy

Książąt Pomorskich Nr 5

72-500 Międzyzdroje

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z PRZYŁĄCZAMI ( OBRĘB 21 DZ. NR 584/1 ) PRZY M.C. SKŁODOWSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA BUDOWĘ

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: wykonanie projektu budowlanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przyłączami w Międzyzdrojach przy ulicy Skłodowskiej, zgodnie z ustawą Prawo budowlane wraz z kosztorysem inwestorskim oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego ( Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym ( Dz. U. Nr 130, poz. 1389 ).

SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA można odebrać bezpłatnie w Urzędzie Miejskim w Międzyzdroje przy ul. Książąt Pomorskich 5, w pokoju nr 17 u Kierownika Referatu Infrastruktury Technicznej i Inwestycji Jolanty Spychalskiej w godzinach od 8.00 do 15.30 na wniosek. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Inspektor ds. inwestycji komunalnych Kornela Litra 3275652.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, ( załączą do Oferty wyciąg

z rejestru handlowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej)

  1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, ( załączą do oferty poświadczoną za zgodność kopię aktualnego zaświadczenia właściwej izby zawodowej architektów oraz poświadczoną za zgodność kopię uprawnień projektowych i wykaz zamówień co najmniej 2 o podanym zakresie wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości , przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie)

  2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

  3. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Termin wykonania zamówienia wynosi 8 miesięcy od daty podpisania umowy.

Wykonawca w Ofercie winien zamieścić cenę ( netto) + VAT za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach, ul. Książąt Pomorskich Nr 5 - w pokoju nr 10, w terminie do dnia 16 września 2005roku do godz. 10.00.

Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie. Koperta winna być opatrzona napisem "PROJEKT BUDYNEK MIESZKALNY" i powinna posiadać adres zwrotny do korespondencji.

Otwarcie Ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - w dniu 16 września 2005 roku o godzinie 11.30.

Przy wyborze Oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

- ceną oferty - 100%

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 31-08-2005 15:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-08-2005
Ostatnia aktualizacja: - 31-08-2005 15:07