Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.


Burmistrz Międzyzdrojów

działając na podstawie art. 13 ust. 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ( z 2003 r. Dz.U.Nr 96, poz.873 oraz z 2004 r. Dz.U.Nr 116,poz.1203, Dz.U.Nr 210, poz.2135) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

ogłasza otwarty konkurs ofert

na zadania związane z realizacją Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych , w tym realizacji działań profilaktycznych i terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych oraz ich rodzin .

1.Rodzaj zadań:

  1. Realizacja zadań w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i wszelkiej patologii społecznej w środowisku rodzin zagrożonych alkoholizmem i przemocą w rodzinie , patologią społeczną.

  2. Organizacja i koordynacja działań na rzecz osób uzależnionych i współuzależninych oraz ich rodzin.

  3. Prowadzenie Klubu Abstynenta „ Rozwaga” w Międzyzdrojach przy ul. Cichej 2 .

Formami realizacji założeń i zadań winno być :

1) Realizacja zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ,

2) Systematyczne prowadzenie działań profilaktycznych i informacyjnych w środowisku osób uzależnionych i współuzależnionych oraz ich rodzin,

3) Organizacja lokalnych imprez trzeźwościowych i uczestnictwo w ogólnopolskim ruchu trzeźwościowym,

4) Organizacja szkoleń , warsztatów profilaktycznych i terapeutycznych,

5) Organizowanie grup samopomocowych i koordynacja ich działalności,

6) Prowadzenie Klubu Abstynenta „Rozwaga" przy ul. Cichej 2

w Międzyzdrojach, minimum 6 godzin dziennie od poniedziałku do soboty oraz niedziele i święta min. 4 godz.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych nas realizację tego zadania.

W budżecie gminy na 2005 rok przewidziano kwotę w wysokości 25.000 zł słownie : dwadzieścia pięć tysięcy zł.

3. Zasady przyznania dotacji:

Zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

4. Termin i warunki realizacji zadań.

4.1 Rok 2005 , Od 25.01.2005 do 31.12.2005 roku , zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą umową.

4.2 Warunkiem udzielenia dotacji jest złożenie oferty w wyznaczonym terminie oraz podpisanie umowy oraz zgodne z umową i ogólnie obowiązującymi przepisami jej wykorzystanie i rozliczenie.

4.3 Dotacja będzie udzielona w formie przelewu na konto organizacji pozarządowej w 4 kwartalnych ratach w powiązaniu z planowaną przez podmiot strukturą wydatków przedstawioną w ofercie.

5. Termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć na formularzu dostępnym w pok. Nr 9 Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach wraz z uzupełniającymi informacjami na kartach wypełnionych czytelnie w Sekretariacie Urzędu Miejskiego przy ul. Książąt Pomorskich 5 w Międzyzdrojach pok. Nr 10 w terminie do dnia 22 stycznia 2005 roku.

6. Termin , tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty.

6.1 Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do dn.24.01.2005 roku.

6.2 Kryteria stosowane przy wyborze oferty będą uwzględniały:

 1. ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta,

 2. możliwości organizacyjne oferenta ( zasoby ludzkie, dostępność, organizacja prowadzenia i działalności Klubu Abstynenta „Rozwaga ”

 3. doświadczenie w realizacji tego typu zadań,

 4. ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów,

 5. cenę za realizację zadania ( nie przekraczająca środków zabezpieczonych w budżecie gminy),

 6. przejęcie odpowiedzialności materialnej za udostępnione pomieszczenia i wyposażenie Klubu Abstynenta „Rozwaga” przy ul. Cichej 2 w Międzyzdrojach .

6.3 Każde z zadań będzie oceniane przez powołaną , przez Burmistrza w tym celu komisję w skali od 0 do 100 punktów, w tym :

 • za przedstawioną kalkulację kosztów - 40 pkt,

 • za doświadczenie i dotychczasowe osiągnięcia w prowadzeniu działalności informacyjnej i profilaktycznej w środowisku osób uzależnionych i współuzależnionych oraz ich rodzin - 30 pkt.

 • za pozostałe kryteria - 30 pkt.

7. Informacje dodatkowe:

Informuje się, że w 2004 roku (w okresie od 01.02 do 31.12.2004 roku) były realizowane zadania tego samego rodzaju i podmiot realizujący te zadania otrzymał dotację w wysokości 22.500 zł sł. dwadzieścia dwa tysiące pięćset zł.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 06-01-2005 07:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-01-2005
Ostatnia aktualizacja: - 06-01-2005 07:59