Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Otwarty konkurs ofert na realizację działań profilaktycznych i terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych oraz ich rodzin .


Burmistrz Międzyzdrojów

działając na podstawie art. 13 ust. 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ( z 2003 r. Dz.U.Nr 96, poz.873 oraz z 2004 r. Dz.U.Nr 116,poz.1203, Dz.U.Nr 210, poz.2135) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

ogłasza otwarty konkurs ofert

na zadania związane z realizacją Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych , w tym realizacji działań profilaktycznych i terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych oraz ich rodzin .

1.Rodzaj zadań:

  1. Realizacja zadań w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i wszelkiej patologii społecznej w środowisku rodzin zagrożonych alkoholizmem i przemocą w rodzinie , patologią społeczną.

  2. Organizacja i koordynacja działań na rzecz osób uzależnionych i współuzależninych oraz ich rodzin.

  3. Prowadzenie Klubu Abstynenta „ Rozwaga” w Międzyzdrojach przy ul. Cichej 2 .

Formami realizacji założeń i zadań winno być :

1) Realizacja zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ,

2) Systematyczne prowadzenie działań profilaktycznych i informacyjnych w środowisku osób uzależnionych i współuzależnionych oraz ich rodzin,

3) Organizacja lokalnych imprez trzeźwościowych i uczestnictwo w ogólnopolskim ruchu trzeźwościowym,

4) Organizacja szkoleń , warsztatów profilaktycznych i terapeutycznych,

5) Organizowanie grup samopomocowych i koordynacja ich działalności,

6) Prowadzenie Klubu Abstynenta „Rozwaga" przy ul. Cichej 2

w Międzyzdrojach, minimum 6 godzin dziennie od poniedziałku do soboty oraz niedziele i święta min. 4 godz.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych nas realizację tego zadania.

W budżecie gminy na 2005 rok przewidziano kwotę w wysokości 25.000 zł słownie : dwadzieścia pięć tysięcy zł.

3. Zasady przyznania dotacji:

Zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

4. Termin i warunki realizacji zadań.

4.1 Rok 2005 , Od 25.01.2005 do 31.12.2005 roku , zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą umową.

4.2 Warunkiem udzielenia dotacji jest złożenie oferty w wyznaczonym terminie oraz podpisanie umowy oraz zgodne z umową i ogólnie obowiązującymi przepisami jej wykorzystanie i rozliczenie.

4.3 Dotacja będzie udzielona w formie przelewu na konto organizacji pozarządowej w 4 kwartalnych ratach w powiązaniu z planowaną przez podmiot strukturą wydatków przedstawioną w ofercie.

5. Termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć na formularzu dostępnym w pok. Nr 9 Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach wraz z uzupełniającymi informacjami na kartach wypełnionych czytelnie w Sekretariacie Urzędu Miejskiego przy ul. Książąt Pomorskich 5 w Międzyzdrojach pok. Nr 10 w terminie do dnia 22 stycznia 2005 roku.

6. Termin , tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty.

6.1 Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do dn.24.01.2005 roku.

6.2 Kryteria stosowane przy wyborze oferty będą uwzględniały:

 1. ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta,

 2. możliwości organizacyjne oferenta ( zasoby ludzkie, dostępność, organizacja prowadzenia i działalności Klubu Abstynenta „Rozwaga ”

 3. doświadczenie w realizacji tego typu zadań,

 4. ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów,

 5. cenę za realizację zadania ( nie przekraczająca środków zabezpieczonych w budżecie gminy),

 6. przejęcie odpowiedzialności materialnej za udostępnione pomieszczenia i wyposażenie Klubu Abstynenta „Rozwaga” przy ul. Cichej 2 w Międzyzdrojach .

6.3 Każde z zadań będzie oceniane przez powołaną , przez Burmistrza w tym celu komisję w skali od 0 do 100 punktów, w tym :

 • za przedstawioną kalkulację kosztów - 40 pkt,

 • za doświadczenie i dotychczasowe osiągnięcia w prowadzeniu działalności informacyjnej i profilaktycznej w środowisku osób uzależnionych i współuzależnionych oraz ich rodzin - 30 pkt.

 • za pozostałe kryteria - 30 pkt.

7. Informacje dodatkowe:

Informuje się, że w 2004 roku (w okresie od 01.02 do 31.12.2004 roku) były realizowane zadania tego samego rodzaju i podmiot realizujący te zadania otrzymał dotację w wysokości 22.500 zł sł. dwadzieścia dwa tysiące pięćset zł.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 06-01-2005 08:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-01-2005
Ostatnia aktualizacja: - 06-01-2005 08:05