herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Marta Trojan 2018-06-29 13:32:59
Obwieszczenie o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kv i nn 0,4 kv wraz z wymiana istniejącej stacji transformatorowej "Nowe Molo" nr 2791 na prefabrykowana stację typu miejskiego ze zmiana lokalizacji stacji, na działkach o numerach geodezyjnych: 70/29, 70/13, 70/18, 255/1. 255/2, 60/7, 214. 215. 164, zlokalizowanej w obrębie 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdrojach. Marta Trojan 2018-06-29 09:49:23
Obwieszczenie o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kv i nn 0,4 kv wraz z wymiana istniejącej stacji transformatorowej "Nowe Molo" nr 2791 na prefabrykowana stację typu miejskiego ze zmiana lokalizacji stacji, na działkach o numerach geodezyjnych: 70/29, 70/13, 70/18, 255/1. 255/2, 60/7, 214. 215. 164, zlokalizowanej w obrębie 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdrojach. Marta Trojan 2018-06-29 09:48:09
Protokół z sesji nr XLV_VII Marta Trojan 2018-06-27 15:41:12
Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach Marta Trojan 2018-06-25 12:47:50
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Międzyzdroje i jej jednostek organizacyjnych Marta Trojan 2018-06-25 12:46:11
20. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje na terenie ograniczonym ulicami: Niepodległości, Gryfa Pomorskiego, Nowomyśliwską, Komunalną. Marta Trojan 2018-06-25 12:23:28
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Marta Trojan 2018-06-21 15:10:17
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje Marta Trojan 2018-06-21 15:09:36
Zawiadomienie o sesji Marta Trojan 2018-06-21 15:03:48
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2018 Marta Trojan 2018-06-21 15:01:41
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/ll Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2018-2035 Marta Trojan 2018-06-21 15:01:03
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Marta Trojan 2018-06-21 15:00:32
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany treści uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Międzyzdroje w latach 2015 - 2019 Marta Trojan 2018-06-21 14:57:46
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych Marta Trojan 2018-06-21 14:57:00
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania Marta Trojan 2018-06-21 14:56:16
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr XL/383/2013 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości położonych na terenie Gminy Międzyzdroje Marta Trojan 2018-06-21 14:55:16
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Marta Trojan 2018-06-21 14:54:28
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Marta Trojan 2018-06-21 14:53:59
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Marta Trojan 2018-06-21 14:53:38
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Marta Trojan 2018-06-21 14:51:46
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Marta Trojan 2018-06-21 14:51:16
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej Marta Trojan 2018-06-21 14:50:29
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu Marta Trojan 2018-06-21 14:49:41
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu Marta Trojan 2018-06-21 14:49:07
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu Marta Trojan 2018-06-21 14:47:55
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu Marta Trojan 2018-06-21 14:47:13
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Marta Trojan 2018-06-21 14:46:32
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Miejski w Międzyzdrojach Marta Trojan 2018-06-21 14:45:36
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Międzyzdroje Marta Trojan 2018-06-21 14:44:55
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 - 2020 Marta Trojan 2018-06-21 14:44:05
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 - 2020 Marta Trojan 2018-06-21 14:43:59
Sesja Nr XLVI Marta Trojan 2018-06-21 14:38:56
ZARZĄDZENIE NR 91/FIN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 czerwca 2018 r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach Marta Trojan 2018-06-21 13:44:53
ZARZĄDZENIE NR 92/FIN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 czerwca 2018 r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyzdrojach Marta Trojan 2018-06-21 13:44:39
ZARZĄDZENIE NR 92/FIN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 czerwca 2018 r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyzdrojach Marta Trojan 2018-06-21 13:44:06
ZARZĄDZENIE NR 91/FIN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 czerwca 2018 r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach Marta Trojan 2018-06-21 13:43:22
UCHWAŁA NR XLV/487/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zawiadomienia AMW Rewita Sp. z o.o. o niezałatwieniu skargi w terminie. Marta Trojan 2018-06-21 13:38:18
UCHWAŁA NR XLV/486/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie uznania właściwośc Rady Miejskiej do rozpoznania skargi AMW Rewita Sp. z o.o. na działalność Burmistrza Międzyzdrojów Marta Trojan 2018-06-21 13:37:42
UCHWAŁA NR XLV/485/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 14 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/457/18 z dnia 15.03.2018 r.w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej ds. opracowania zmian do statutu Gminy Międzyzdroje. Marta Trojan 2018-06-21 13:36:40