herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dokonywanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Marta Trojan 2018-07-19 08:42:35
Tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego PSZOK. Marta Trojan 2018-07-19 08:41:35
Informacja o przedsiębiorcy świadczącym w latach 2017-2018 usługę odbierania odpadów komunalnych od właściciel nieruchomości z terenu Gminy Międzyzdroje Marta Trojan 2018-07-19 08:40:28
Rodzaje pojemników wykorzystywanych do zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Międzyzdroje Marta Trojan 2018-07-19 08:39:46
Zbiórka przeterminowanych leków ( oraz zużytych strzykawek ) pochodzących z gospodarstw domowych Marta Trojan 2018-07-19 08:38:53
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Marta Trojan 2018-07-19 08:38:10
Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Międzyzdroje zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania Marta Trojan 2018-07-19 08:37:11
Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ( Dz.U. poz. 1688 ). Marta Trojan 2018-07-19 08:37:04
Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Międzyzdroje zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania Marta Trojan 2018-07-19 08:36:00
2018 rok Marta Trojan 2018-07-19 08:34:57
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy na dzień 30.06.2018 r. Marta Trojan 2018-07-18 16:56:14
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych pn. "Bieg śniadaniowy" i "XX Międzynarodowy Mityng Lekkoatletyczny im. Władysława Komara i Tadeusza Ślusarskiego" w Międzyzdrojach, w dniu 17 sierpnia 2018 roku. Marta Trojan 2018-07-18 14:39:54
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych pn. "Bieg śniadaniowy" i "XX Międzynarodowy Mityng Lekkoatletyczny im. Władysława Komara i Tadeusza Ślusarskiego" w Międzyzdrojach, w dniu 17 sierpnia 2018 roku. Marta Trojan 2018-07-18 14:39:31
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych pn. "Bieg śniadaniowy" i "XX Międzynarodowy Mityng Lekkoatletyczny im. Władysława Komara i Tadeusza Ślusarskiego" w Międzyzdrojach, w dniu 17 sierpnia 2018 roku. Marta Trojan 2018-07-18 14:39:28
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych pn. "Bieg śniadaniowy" i "XX Międzynarodowy Mityng Lekkoatletyczny im. Władysława Komara i Tadeusza Ślusarskiego" w Międzyzdrojach, w dniu 17 sierpnia 2018 roku. Marta Trojan 2018-07-18 14:39:23
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych pn. "Bieg śniadaniowy" i "XX Międzynarodowy Mityng Lekkoatletyczny im. Władysława Komara i Tadeusza Ślusarskiego" w Międzyzdrojach, w dniu 17 sierpnia 2018 roku. Marta Trojan 2018-07-18 14:39:16
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych pn. "Bieg śniadaniowy" i "XX Międzynarodowy Mityng Lekkoatletyczny im. Władysława Komara i Tadeusza Ślusarskiego" w Międzyzdrojach, w dniu 17 sierpnia 2018 roku. Marta Trojan 2018-07-18 14:38:49
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej w dniu 25 czerwca 2018 roku Marta Trojan 2018-07-18 12:15:49
Ewa Trott - Radna (korekta oświadczenia) Marta Trojan 2018-07-18 12:13:00
Ewa Trott - Radna (korekta oświadczenia) Marta Trojan 2018-07-18 12:12:40
ZARZĄDZENIE NR 108/FIN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 lipca 2018 r.w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Marta Trojan 2018-07-18 12:06:50
ZARZĄDZENIE NR 107/SEK/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za wykorzystanie infrastruktury sportowej Stadionu Miejskiego w Międzyzdrojach przy ul. Gryfa Pomorskiego 61b. Marta Trojan 2018-07-18 12:06:11
Projekt UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Marta Trojan 2018-07-18 12:04:59
Projekt UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH w sprawie przystąpenia do sporządzenia zmiany studium uwarukowań i kierunków zagospodrowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje Marta Trojan 2018-07-18 12:04:05
Projekt UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH w sprawie nadania Stadionowi Miejskiemu w Międzyzdrojach imienia Ireny Szewińskiej Marta Trojan 2018-07-18 12:03:20
Sesja Nr XLVII Marta Trojan 2018-07-18 12:02:17
Zawiadomienie o sesji Marta Trojan 2018-07-18 11:34:48
ZARZĄDZENIE NR 105/GN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie Marta Trojan 2018-07-12 14:07:38
UCHWAŁA NR XLIII/470/2018 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 19 kwietnia 2018r. w sprawie podziału Gminy Międzyzdroje na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Marta Trojan 2018-07-11 15:44:42
UCHWAŁA NR XLIII/469/2018 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 19 kwietnia 2018r. w sprawie podziału Gminy Międzyzdroje na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Marta Trojan 2018-07-11 15:44:08
ZARZĄDZENIE NR 71/2018 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim Marta Trojan 2018-07-11 15:43:01
Uchwała Nr Cclxix.511.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 6 lipca 201 8 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Międzyzdroje Marta Trojan 2018-07-11 15:37:25
Uchwała Nr Cclxix.511.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 6 lipca 201 8 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Międzyzdroje Marta Trojan 2018-07-11 15:36:49
ZARZĄDZENIE NR 106/GN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego portu jachtowego w Wapnicy Marta Trojan 2018-07-11 15:32:40
Zarządzenie Nr 104/FIN/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 5 lipca 2018 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Marta Trojan 2018-07-11 15:32:07
ZARZĄDZENIE NR 102/FIN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 czerwca 2018 r.w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Marta Trojan 2018-07-11 15:31:33
ZARZĄDZENIE NR 93 /ZKR/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania na obszarze Gminy Miedzyzdroje podsystemu stałych dyżurów na potrzeby podwyższania lub obniżania gotowości obronnej państwa Marta Trojan 2018-07-11 15:30:23
Uchwała Nr 9/VI/ 2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Promenada sp. z o.o. z siedzibą w Międzyzdrojach z dnia 26 czerwca 2017 r. oraz Uchwała Nr 2/II/2017 Marta Trojan 2018-07-05 14:45:13
Uchwała Nr 9/VI/ 2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Promenada sp. z o.o. z siedzibą w Międzyzdrojach z dnia 26 czerwca 2017 r. oraz Uchwała Nr 2/II/2017 Marta Trojan 2018-07-05 14:44:53
ZARZĄDZENIE NR 99/GN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Marta Trojan 2018-07-05 14:41:00