herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW Marta Trojan 2018-10-22 15:54:59
Protokół z kontroli realizacji wniosków składanych przez Radę Miejską w roku 2017 oraz Protokół z kontroli wydawanych decyzji dotyczących warunków zabudowy za 2017 r. Marta Trojan 2018-10-19 13:51:49
Dyżury Radnych Marta Trojan 2018-10-19 13:45:06
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej - dane kontaktowe Marta Trojan 2018-10-19 13:20:30
Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia Burmistrza Międzyzdrojów z dni 19.10.2018r. dotyczącego zawieszenia postępowania administracyjnego na wniosek strony, od dnia złożenia wniosku tj. 19.10.2018r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie drogi rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach programu "Na dwóch kółkach wokół zalewu" - promocja dziedzictwa naturalnego poprzez rozwój infrastruktury Marta Trojan 2018-10-19 11:44:33
Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia Burmistrza Międzyzdrojów z dni 19.10.2018r. dotyczącego zawieszenia postępowania administracyjnego na wniosek strony, od dnia złożenia wniosku tj. 19.10.2018r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie drogi rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach programu "Na dwóch kółkach wokół zalewu" - promocja dziedzictwa naturalnego poprzez rozwój infrastruktury Marta Trojan 2018-10-19 11:44:16
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lubin w rejonie ulicy Geodezyjnej, Gmina Międzyzdroje wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zgodnie z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Marta Trojan 2018-10-19 11:37:04
Informacje komisji obwodowych o godzinach rozpoczęcia pracy Marta Trojan 2018-10-19 08:23:04
Informacja o godzinach rozpoczęcia prac w obwodowych komisjach wyborczych Marta Trojan 2018-10-19 08:22:05
Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych Marta Trojan 2018-10-19 08:18:50
ZARZĄDZENIE NR 147/SEK/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 17 października 2018 r. w przedmiocie powołania komisji do udokumentowania, zbadania przyczyn i zaproponowania rozwiązań w zakresie incydentu dotyczącego ujawnienia danych osobowych. Marta Trojan 2018-10-18 14:05:12
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds.gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Marta Trojan 2018-10-17 16:19:18
Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds.gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Marta Trojan 2018-10-17 16:19:05
Iwona Sołtysiak - Dyrektor Marta Trojan 2018-10-17 16:17:38
ZARZĄDZENIE NR 145/GN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany planu remontów - dokument usunięty Marta Trojan 2018-10-17 15:17:31
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania nr 3 w Międzyzdrojach Marta Trojan 2018-10-17 12:58:18
ZARZĄDZENIE NR 146/SM/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 17 października 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Międzyzdrojach Marta Trojan 2018-10-17 12:45:09
ZARZĄDZENIE NR 143/FIN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Marta Trojan 2018-10-17 12:44:20
ZARZĄDZENIE NR 142/FIN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Marta Trojan 2018-10-17 12:43:51
ZARZĄDZENIE NR 138/SOS/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Marta Trojan 2018-10-17 12:43:03
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej Marta Trojan 2018-10-17 12:32:44
Uchwała Nr L/531/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/ll Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2018-2035 Marta Trojan 2018-10-17 10:31:52
UCHWAŁA NR L/541/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zawiadomienia Pana Ireneusza P. o niezałatwieniu skargi w terminie. Marta Trojan 2018-10-17 08:47:22
UCHWAŁA NR L/540/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 11 października 2018 r. w sprawie uznania właściwości Rady Miejskiej do rozpoznania skargi Pana Ireneusza P. na działalność Burmistrza Międzyzdrojów Marta Trojan 2018-10-17 08:46:49
UCHWAŁA NR L/539/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 11 października 2018 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Międzyzdrojów" Marta Trojan 2018-10-17 08:46:01
UCHWAŁA NR L/538/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, obowiązujących na terenie Gminy Międzyzdroje Marta Trojan 2018-10-17 08:45:24
UCHWAŁA NR L/537/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 11 października 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzyzdroje Marta Trojan 2018-10-17 08:44:43
UCHWAŁA NR L/536/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 11 października 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Marta Trojan 2018-10-17 08:43:46
UCHWAŁA NR L/535/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. Marta Trojan 2018-10-17 08:42:51
UCHWAŁA NR L/534/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem nieruchomości do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "Międzyzdrojskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego" Marta Trojan 2018-10-17 08:41:54
UCHWAŁA NR L/533/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LV/567/10 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Międzyzdroje za pierwsze półrocze, zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze Marta Trojan 2018-10-17 08:40:50
UCHWAŁA NR L/532/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/57/15 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Międzyzdroje Marta Trojan 2018-10-17 08:39:58
UCHWAŁA NR L/530/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/420/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2018 rok Marta Trojan 2018-10-17 08:38:57
UCHWAŁA NR L/529/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2018 Marta Trojan 2018-10-17 08:37:07
Sesja nr L Marta Trojan 2018-10-17 08:36:13
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej Marta Trojan 2018-10-16 14:43:30
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 5 października 2018 r. zmieniające postanowienie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Marta Trojan 2018-10-16 14:19:40
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania nr 3 w gminie Międzyzdroje Marta Trojan 2018-10-16 14:17:03
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania nr 1 w Międzyzdrojach Marta Trojan 2018-10-16 14:16:11
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: "Budowa drogi o znaczeniu lokalnym - ETAP I, na terenie działek nr 10, 7/3, 163/4, 7/8 i 7/9, obręb nr 16 miasto Międzyzdroje" Marta Trojan 2018-10-15 07:17:40