Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zawiadomienie o XLII Sesję Rady Miejskiej w Międzyzdrojach - 30 listopada 2021 r. o godzinie 14:00

Z A W I A D O M I E N I E

 

Działając na podstawie  art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym      (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834),  zawiadamiam Państwa, że zwołuję XLII Sesję Rady Miejskiej  w Międzyzdrojach, która  odbędzie się   30 listopada  2021 r.  o godz. 14.00 .

Sesja odbędzie się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania

 się na odległość

 

Porządek: 

 1. Otwarcie XLII Sesji RM i stwierdzenie quorum.
 2. Wnioski do porządku  obrad.
 3. Uwagi radnych do protokołu z dnia 29.09.2021 r.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja sołtysów w zakresie spraw związanych z sołectwami.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2021.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/340/20 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2021 rok.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/357/20 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2021-2036.
 9. Projekt uchwały w sprawie opłaty miejscowej.
 10. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 11. Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej.
 12. Projekt uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Międzyzdroje na rzecz Powiatu Kamieńskiego pomocy finansowej w postaci dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację projektu pn. ,,Transport na życzenie”.
 13. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 14. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 15. Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Międzyzdroje.
 16. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje.
 17. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy „Kawczej Górze” obejmującego działki oznaczone numerami: 439 i 160/5 obrębu 20 jednostki ewidencyjnej gminy Międzyzdroje.
 18. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje na terenie ograniczonym ulicami: Gryfa Pomorskiego, Polną, Adama Wodziczki.
 19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (ul. Kolejowa 29 i 25).
 20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dz. nr 142/2 o pow. 384 m2 Wicko).
 21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w użytkowanie oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz. nr 77 o pow. 135 m2 Amfiteatr).
 22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (5 nieruchomości na rzecz ZWiK Sp. z o.o.).
 23. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz. przy ul. Gryfa Pomorskiego Las).
 24. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz. nr 230/31 o pow. 70 m2 przy ul. Plac Neptuna).
 25. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. nr 61 o pow. 96,10 m2 przy ul. Bohaterów Warszawy).
 26. Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody.
 27. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ,Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r.”
 28. Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego działającego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy od dnia 1 września 2022 roku.
 29. Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Lubin.
 30. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 14.09.2021 r. na działalność Burmistrza Międzyzdrojów w zakresie sposobu karania kierowców w strefie płatnego parkowania.
 31. Sprawozdanie Burmistrza Międzyzdrojów z prac między sesjami.
 32. Informacja Przewodniczącego Rady w zakresie spraw wniesionych do Rady oraz o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 33. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 34. Wnioski komisji i radnych.
 35. Wnioski i skargi mieszkańców.            
 36. Zakończenie obrad.                                                                

                

Przewodniczący Rady

Jan Węglorz

 

PODSTAWA PRAWNA: W myśl art. 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834)  zawiadomienie stanowi podstawę prawną do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów gminy.  


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sylwia Jakubowska

Data wytworzenia:
24 lis 2021

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Grądz

Data publikacji:
24 lis 2021, godz. 07:45

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Grądz

Data aktualizacji:
24 lis 2021, godz. 07:45