Międzyzdroje: Dostawa produktów żywnościowych do Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Międzyzdrojach przy ul. Kolejowej 33
Numer ogłoszenia: 351689 - 2008; data zamieszczenia: 05.12.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II , ul. Kolejowa 33, 72-500 Międzyzdroje, woj. zachodniopomorskie, tel. 0 91 328 03 44, faks 0 91 328 03 44.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka samorządu terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa produktów żywnościowych do Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Międzyzdrojach przy ul. Kolejowej 33.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa transportem własnym Wykonawcy do siedziby Zamawiającego produktów żywnościowych, z podziałem na zadania - liczba zadań - 8. Szczegółowy zakres dostaw obejmują załączniki od nr 3 do nr 10. Zadanie 1 - załącznik nr 3 - produkty należące do grupy: 15100000-9 Zadanie 2 - załącznik nr 4 - produkty należące do grup: 15800000-6, 15600000-4, 15400000-2 Zadanie 3 - załącznik nr 5 - produkty należące do grupy: 03200000-3 Zadanie 4 - załącznik nr 6 - produkty należące do grupy: 15300000-1 Zadanie 5 - załącznik nr 7 - produkty należące do grupy: 15500000-3 Zadanie 6 - załącznik nr 8 - produkty należące do grupy: 03100000-2 Zadanie 7 - załącznik nr 9 - produkty należące do grupy: 15200000-0 Zadanie 8 - załącznik nr 10 - produkty należące do grupy: 15300000-1.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.00.00.00-1, 15.00.00.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miedzyzdroje.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II, ul.Kolejowa 33, 72-500 Międzyzdroje.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.12.2008 godzina 09:00, miejsce: Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła Ii, ul. Kolejowa 33, 72-500 Międzyzdroje.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Różne produkty spożywcze, produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych, oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Owoce, warzywa i podobne produkty.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Produkty mleczarskie.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Produkty rolnictwa i ogrodnictwa.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Ryby przetworzone i konserwowane.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Warzywa mrożone i owoce przetworzone.