Międzyzdroje: Dostawa produktów żywnościowych do Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Międzyzdrojach przy ul. Kolejowej 33
Numer ogłoszenia: 376401 - 2008; data zamieszczenia: 23.12.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 351689 - 2008r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II, ul. Kolejowa 33, Międzyzdroje, woj. zachodniopomorskie, tel. 0 91 328 03 44, faks 0 91 328 03 44.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka samorządu terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa produktów żywnościowych do Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Międzyzdrojach przy ul. Kolejowej 33.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa transportem własnym Wykonawcy do siedziby Zamawiającego produktów żywnościowych, z podziałem na zadania - liczba zadań - 8. Zadanie 1 - produkty należące do grupy: 15100000-9 Zadanie 2 - produkty należące do grup: 15800000-6, 15600000-4, 15400000-2 Zadanie 3 - produkty należące do grupy: 03200000-3 Zadanie 4 - produkty należące do grupy: 15300000-1 Zadanie 5 - produkty należące do grupy: 15500000-3 Zadanie 6 - produkty należące do grupy: 03100000-2 Zadanie 7 - produkty należące do grupy: 15200000-0 Zadanie 8 - produkty należące do grupy: 15300000-1.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.00.00.00-1, 15.00.00.00-8.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 40073.86 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 2   

Nazwa: Produkty należące do grup: 15800000-6, 15600000-4, 15400000-2

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.12.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

Część NR: 3   

Nazwa: Produkty należące do grupy: 03200000-3

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.12.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

Część NR: 4   

Nazwa: Produkty należące do grupy: 15300000-1

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.12.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

Część NR: 5   

Nazwa: Produkty należące do grupy: 15500000-3

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.12.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

Część NR: 6   

Nazwa: Produkty należące do grupy: 03100000-2

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.12.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

Część NR: 7   

Nazwa: Produkty należące do grupy: 15200000-0

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.12.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

Część NR: 8   

Nazwa: Produkty należące do grupy: 15300000-1

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.12.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)