Gmina Międzyzdroje
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510033831-N-2020 z dnia 25-02-2020 r.
Gmina Międzyzdroje: Budowa przyłączy wod-kan do zasilania i montaż pryszniców plażowych, w celu poprawy wykorzystania walorów turystyczno-rekreacyjnych na plaży w Międzyzdrojach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 501124-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Międzyzdroje, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Książąt Pomorskich  5, 72-500  Międzyzdroje, woj. , państwo Polska, tel. 913 275 652, e-mail um@miedzyzdroje.pl, faks 913275630.
Adres strony internetowej (url): www.bip.miedzyzdroje.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa przyłączy wod-kan do zasilania i montaż pryszniców plażowych, w celu poprawy wykorzystania walorów turystyczno-rekreacyjnych na plaży w Międzyzdrojach
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RI.ZP.271.1.2020.AR
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest: 1.1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia, zgodnie z Projektem budowlanym i Decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie znak: OW.5101.263.19.JJ (7), jest: 1) Wykonanie sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem, wzdłuż zejścia "C" w ciągu Alei Gwiazd, poprzez: a) wykonanie wykopów w celu ułożenia instalacji (ręcznie lub przy użyciu koparki o małej pojemności łyżki), ułożenie podsypki z piasku oraz zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem gruntów, b) ułożenie w wykopie grawitacyjnej instalacji wodociągowej z rur żeliwnych oraz ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej z rur PE, z minimalnym przykryciem 1,4 m, c) wykonanie studni przyłączeniowej PE z zaworami odcinającymi, o wymiarach 148 x 90 cm, d) wykonanie instalacji wodociągowej, służącej do zasilania prysznica plażowego, w skarpie wydmy, z przewodów wzmocnionych PE-RC za pomocą przecisku ręcznego, z minimalnym przykryciem 1,4 m, e) montaż prysznica plażowego ze stali nierdzewnej posadowionego na prefabrykowanym fundamencie betonowym; 2) Wykonanie sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem, wzdłuż zejścia "F" na przedłużeniu ul. Rybackiej, poprzez: a) wykonanie wykopów w celu ułożenia instalacji (ręcznie lub przy użyciu koparki o małej pojemności łyżki), ułożenie podsypki z piasku oraz zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem gruntów, b) ułożenie w wykopie grawitacyjnej instalacji wodociągowej z rur żeliwnych oraz ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej z rur PE, z minimalnym przykryciem 1,4 m, c) wykonanie studni przyłączeniowej PE z zaworami odcinającymi, o wymiarach 148 x 90 cm, d) wykonanie instalacji wodociągowej, służącej do zasilania prysznica plażowego, w skarpie wydmy, z przewodów wzmocnionych PE-RC za pomocą przecisku ręcznego, z minimalnym przykryciem 1,4 m, e) montaż prysznica plażowego ze stali nierdzewnej posadowionego na prefabrykowanym fundamencie betonowym; 3) Wykonanie sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem, wzdłuż zejścia "H" na przedłużeniu ul. Wesołej, poprzez: a) wykonanie wykopów w celu ułożenia instalacji (ręcznie lub przy użyciu koparki o małej pojemności łyżki), ułożenie podsypki z piasku oraz zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem gruntów, b) ułożenie w wykopie grawitacyjnej instalacji wodociągowej z rur żeliwnych oraz ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej z rur PE, z minimalnym przykryciem 1,4 m, c) wykonanie studni przyłączeniowej PE z zaworami odcinającymi, o wymiarach 148 x 90 cm, d) wykonanie instalacji wodociągowej, służącej do zasilania prysznica plażowego, w skarpie wydmy, z przewodów wzmocnionych PE-RC za pomocą przecisku ręcznego, z minimalnym przykryciem 1,4 m, e) montaż prysznica plażowego ze stali nierdzewnej posadowionego na prefabrykowanym fundamencie betonowym: pod warunkiem spełnienia wymagań określonych obowiązującymi przepisami prawa oraz wykonania zobowiązań wynikających z Decyzji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, stanowiącej zał. do SIWZ. 1.1.1. Zakres prac obejmuje: Budowę przyłączy wodociągowych wraz z uzbrojeniem w zejściach na plażę i w części dróg gminnych składającej się następujących elementów: - montaż przewodów wodociągowych z rur PE SDR 17 PN10 oraz PE RC o średnicach od 32 do 63mm, - montaż zasuw i armatury wodociągowej, - montaż studni i komór pomiarowych i z armaturą. Budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej w zejściach na plażę i w części promenady nadmorskiej - dróg gminnych składającej się następujących elementów składającej się następujących elementów: studzienek przyłączeniowych - rozprężnych z GRP z włazem antynarodowym, Przewodów PE SDR 17 PN10 oraz PE RC o średnicy 63mm, budowa przewodów grawitacyjnych z rur PCV SN8 litych średnicy De160 mm. Zakres robót przy wykonywaniu sieci wodociągowej obejmuje: oznakowanie robót, dostawę materiałów, wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, przekopy próbne oraz zabezpieczenie obcych sieci infrastruktury technicznej zgodnie z uzgodnieniami branżowymi, rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni, wykonanie wykopu wraz z umocnieniem ścian wykopu, utrzymanie wykopu w stanie suchym, przygotowanie podłoża pod przewody i pod obiekty na sieci, badanie zagęszczenia podłoża, ułożenie przewodów wodociągowych, montaż armatury wodociągowej, geodezyjne wytyczenie trasy sieci wodociągowej oraz pomiar geodezyjny powykonawczy, zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu, badanie geotechniczne zagęszczenia wykopu, próby ciśnieniowe wodociągu, płukanie sieci wodociągowej, badanie bakteriologiczne wody pochodzącej z wybudowanej sieci, dezynfekcja sieci wodociągowej, wywóz i utylizację na legalnym składowisku urobku z wykopów, wywóz i utylizację na legalnym składowisku materiałów z rozbiórki, odtworzenie terenu po robotach, przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST. Zakres robót przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej obejmuje: oznakowanie robót, dostawę materiałów, wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, przekopy próbne oraz podwieszenie instalacji obcych, wykonanie rur ochronnych, wykonanie wykopu w gruncie kat. III-I wraz z umocnieniem ścian wykopu przygotowanie podłoża pod przewody i obiekty na sieci, ułożenie przewodów kanalizacyjnych, odgałęzień, studni kanalizacyjnych, wykonanie izolacji studzienek, zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu, odtworzenie nawierzchni po robotach, przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. Wykonanie oznakowania informacyjnego: 3 tablice o wymiarach A 3 z informacją o dofinansowaniu na czas realizacji operacji i po jej zakończeniu - po 1 szt. przy każdym zejściu na plażę. 2. Lokalizacja inwestycji: Zakres robót obejmuje część terenów działek stanowiących 3 zejścia na plażę: 1) zejście na plażę nr C - przedłużenie Alei Gwiazd działki nr 256, 60/8, 431/3 obręb nr 0020 Międzyzdroje ; 2) zejście na plażę nr F - przedłużenie ul. Rybackiej działki: nr 430/3, 74/3, 60/7 obręb nr 0020 Międzyzdroje; 3) zejście nr H - przedłużenie ul. Wesołej działki nr 10, 60/7, 60/3, 69/2, 430/3 obręb nr 0020 Międzyzdroje Do ww. działek gmina Międzyzdroje posiada tytuł prawny, własność i umowę użyczenia. Lokalizacja przedmiotowych instalacji jest określona w projekcie budowlanym na mapach, stanowiących zał. do SIWZ. 3. Układ funkcjonalno-przestrzenny. Projekt budowlany - " Projekt budowy przyłączy wod-kan do zasilania i montaż prysznicy plażowych, w celu poprawy walorów turystyczno-rekreacyjnych na plaży w Międzyzdrojach, stanowi zał. do SIWZ 4. Opis materiałów użytych do inwestycji Ogólne wymagania i Normy zostały określone w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącej zał. do SIWZ . 5. Gwarancja i atesty Wykonany przedmiot zamówienia powinien posiadać okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące, termin gwarancji zaczyna biec w dniu odbioru faktycznego przedmiotu zamówienia, potwierdzonego ostatecznym protokołem odbioru. Przy odbiorze wykonawca ma obowiązek przedłożyć zamawiającemu karty gwarancyjne, certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne na dostarczone urządzenia, regulamin użytkowania. 6. Pozostałe informacje Podane w dokumentacji przykładowe nazwy handlowe materiałów i ich producentów nie stanowią nakazu ich stosowania. Nazwami posłużono się w celu opisania parametrów jakościowych danego wyrobu. Jeżeli gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia pojawia się nazwa, marka lub typ wskazujący na konkretnego producenta, należy to interpretować, że określenie ma jedynie charakter przykładowy, a Wykonawca sporządzając ofertę może uwzględnić wyrób każdego innego producenta, który jest równoważny, tzn. posiada co najmniej takie same lub lepsze parametry jakościowe oraz standard wykonania w stosunku do podanych w opisie przedmiotu zamówienia. Wszystkie elementu mogą być zastąpione przez inne, równoważne, o parametrach nie gorszych niż wskazane przez zamawiającego, posiadające wszystkie wymagane atesty, certyfikaty i pozwolenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi projekt budowlano - wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót i na tej podstawie należy wycenić ofertę. Przedmiot zamówienia obejmuje także wszystkie inne czynności, wyraźnie niewyspecyfikowane w opisie przedmiotu zamówienia, które z przyczyn technicznych, technologicznych lub organizacyjnych, są lub staną się niezbędne do wykonania robót opisanych w dokumentacji technicznej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Przedmiar robót jest tylko elementem pomocniczym służącym do wyceny przedmiotu zamówienia. W razie różnicy w treści dokumentów przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w cenie oferty wszystkie posiadane informację o przedmiocie zamówienia, a w razie sprzeczności pomiędzy dokumentami, co do zakresu zamówienia przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w cenie oferty najszerszy możliwy zakres wynikający z jakiegokolwiek udostępnionego dokumentu, w tym odpowiedzi na pytania i zmian treści wskazanych wyżej dokumentów. Materiały uzyskane z rozbiórki konstrukcji lub części robót, za wyjątkiem odpadów powstałych w trakcie wykonywania robót, stanowią własność Zamawiającego i Wykonawca winien przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności niezbędne dla ich zachowania. Podane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy lub typy materiałów i produktów mają na celu wskazanie parametrów jakościowych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy p.z.p. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust.5 ustawy p.z.p.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45231300-8

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45232150-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Budowa przyłączy wod-kan do zasilania i montaż pryszniców plażowych, w celu poprawy wykorzystania walorów turystyczno-rekreacyjnych na plaży w Międzyzdrojach
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/02/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 258127.58
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Przy Wodociągach 3
Kod pocztowy: 72-500
Miejscowość: Międzyzdroje
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 315280.37
Oferta z najniższą ceną/kosztem 315280.37
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 405900
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych